SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Kategória:
Merito veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1232404
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65980
USSR: 37576
NSČR: 126777
NSSČR: 69125
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428811
Krajské súdy (ČR): 47921
Posledná aktualizácia
03.12.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: listinný dôkaz


Približný počet výsledkov: 6 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: listinný dôkaz
  • listinny nájdené 20 krát v 12 dokumentoch
  • dokaz nájdené 642 krát v 239 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 409 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 338 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 30 dokumentov
Krajské súdy SR 4382 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 2 dokumenty
Odborné články 11 dokumentov


Kľúčové slová: ochranné liečenie, znalecká činnosť, vyšetrenie duševného stavu obvineného, protialkoholické liečenie, ústavný spôsob liečby

Zbierka NSČSSR 1/1981
R 4/1981
Rozsudok
Právna veta: I. Pochybnosti o správnosti posudku znalcov psychiatrov alebo posudku ústavu o duševnom stave obvineného, prípadne neúplnosť alebo nejasnosť posudku možno odstrániť len postupom podľa § 109 Tr. por., t. vysvetlením znalcov prípadne osôb poverených vypracovaním ústavného posudku, a keby to neviedlo k výsledku, pribratím iných znalcov, resp. vyžiadaním posudku iného ústavu. Orgán činný v trestnom konaní nemôže požiadať o odborné vyjadrenie o podanom posudku lekára psychiatra. Takéto odborné vyjadrenie nemožno považovať za dôkazný prostriedok v zmysle Trestného poriadku a nemožno k nemu prizer ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nutné požiadať o podanie posudku ústav podľa § 110 Tr. por. Napokon vyjadrenie doc. P., DrSc. nemožno považovať ani za listinný dôkaz, pretože by to znamenalo obchádzať postup predpísaný zákonom pre skúmanie duševného stavu obvineného. Súdy preto právom nepovažovali toto vyjadrenie za .
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, zánik trestnosti , zásada dokazovania

Zbierka NSS 7-8/1989
R 44/1989
Rozsudok
Právna veta: I. Bez objasnenia okolností, ktoré môžu odôvodniť zánik trestnosti činu obvineného, nie je zistený skutočný stav veci v zmysle § 2 ods. 5 Tr. por., a preto nemožno rozhodovať o vine obvineného. II. O zisťovaní podmienok zániku trestnosti platia všeobecné zásady trestného konania, teda v dokazovaní aj zásada vyhľadávania. Okolnosti odôvodňujúce zánik trestnosti musia orgány činné v trestnom konaní objasňovať z úradnej povinnosti. Nie je povinnosťou obvineného, aby dokazoval tieto okolnosti.

Úryvok z textu:
... a ani nezabezpečil jeho vykonanie (predvolaním uvedených osôb na hlavné pojednávanie), ale uložil obhajcovi obvineného, aby zabezpečil listinný dôkaz - poštovú poukážku potvrdzujúcu zaplatenie. Tento postup obvodného súdu je v rozpore so zásadou oficiality uvedenou v ... Obvodný súd pritom hlavné pojednávanie odročil na veľmi krátku dobu - 31. júla 1987 - a keď obhajca obvineného listinný dôkaz nepredložil (pričom tvrdil, že on sám telegraficky volal I.A. na hlavné pojednávanie, čo mal však vykonať súd .
Právna veta: Ak Československá socialistická republika prevezme na žiadosť cudzieho štátu a základe medzinárodnej zmluvy trestné stíhanie svojho občana, treba dôkazy, ktoré boli pripojené k žiadosti o prevzatie trestného stíhania, na hlavnom pojednávaní vykonať podľa predpisov Trestného poriadku. Zápisnice o výpovediach osôb pripojené k žiadosti o prevzatie trestného stíhania preto nemožno prečítať ako listinné dôkazy podľa § 213 Tr. por.; tieto osoby treba spravidla vypočuť osobne {§ 2 ods. 11 Tr. por.) a zápisnice o ich výpovediach spísané orgánmi cudzieho štátu možno prečítať len za podmienok § 207 ods. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spis Mestského a okresného policajného kapitanátu v Ozde č. 513/1980 b. ú. prečítal podľa § 213 Tr. por. ako listinný dôkaz, hoci tento spis obsahuje nielen listinné dôkazy, ale aj výpovede obvinených a svedkov. Podľa čl. 66 ods. 1 Zmluvy medzi .
Zbierka NSS 4-5/1977
R 27/1977
Rozsudok
Právna veta: I. Ak podľa posudku znalcov psychiatrov obvinený nie je pre duševnú poruchu schopný náležíte rozpoznať nebezpečnosť svojho činu pre spoločnosť a dostatočne ovládať svoje konanie, je to okolnosť, pre ktorú treba mať pochybnosti o schopnosti obvineného náležíte sa obhajovať, pre ktorú obvinený musí mať obhajcu (§ 36 ods. 2 Tr. por.) a pre ktorú je vylúčené prejednanie jeho veci pred samosudcom (§ 314a ods. 2 Tr. por.), aj keď ide o trestný čin uvedený v § 314a ods. 1 Tr. por. II. Posudok znalcov psychiatrov o duševnom stave obvineného v inej trestnej veci nemožno považovať za znalecký dôkaz v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech obvineného J. K., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 19. decembra 1974 sp. zn. 4 T 1005/74 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach z 30. apríla 1975 sp. zn. 9 To 85/75 a vec obvineného J. K. vrátil okresnému prokurátorovi v Spišskej Novej Vsi na nové konanie a rozhodnutie. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 19. decembra 1974 sp. zn. 4 T 1005/ .
Zbierka NSČSSR 7-8/1978
R 45/1978
Stanovisko
Právna veta: V akom procesnom postavení možno
 vypočúvať bývalého spoluobvinéného a za akých podmienok
 možno prečítať jeho predchádzajúcu výpoveď.

Úryvok z textu:
... znalca) na hlavnom pojednávaní platia osobitné ustanovenia, ktoré nemožno obchádzať tým, že sa budú považovať za listinný dôkaz. Trestné kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zastávalo k uvedeným otázkam v podstate rovnaký názor ako trestné ... kolégium Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky považuje za nesprávnu prax tých súdov, ktoré posudzujú takúto výpoveď ako listinný dôkaz a čítajú ju podľa § 213 Tr. por. O čítaní zápisníc o výpovediach osôb (obvineného, svedka .
R 32/1976
Uznesenie
Právna veta: I. K hodnocení revizní zprávy jako listinného důkazu (§ 112 odst. .2 tr. ř.). II. Důkaz výslechem svědků, resp. přečtením protokolů o jejich výpovědích za podmínek § 211 tr. ř. nemůže být nahrazen vyjádřením těchto svědků před orgány podnikové kontroly obsaženým v revizní zprávě.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR usnesením ze dne 14. 7. 1975 sp. zn. 6 To 7/75 k odvolání obžalovaného J. V. zrušil rozsudek krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 1975 sp. zn. 2 T 31/74 a přikázal tomuto soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 1975 sp. zn. 2 T 31/74 byl obžalovaný J. V. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b), odst. 4 tr. zák .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.