Nájdené rozsudky pre výraz: miestna príslušnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1716 dokumentov
211 dokumentov
1018 dokumentov
14 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: U trestných činů nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 289 a § 270 tr. zák. je podle § 18 odst. 1 tr. ř. místně příslušný jak vojenský soud místa, kde se pachatel zdržoval v okamžiku uplynutí 24 hodin po lhůtě stanovené v povolávacím rozkaze, tak vojenský soud místa, kde nenastoupil službu u součásti ozbrojených sil uvedené v povolávacím rozkaze. Řízení koná ten z těchto soudů, u něhož podal prokurátor ebžalobu nebo jemuž byla věc postoupena nepříslušným soudem. Výlučná místní příslušnost vojenského soudu podle § 19 odst. 1 tr. ř. k projednání trestných činů příslušníků ozbrojený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Vojenský obvodový prokurátor v Litoměřicích podal dne 22. 4. 1980 obžalobu na odvedence J. H. pro trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 270 odst. 1 tr. zák. Dne 30. 4. 1980 vojenský obvodový soud Litoměřice tuto obžalobu předběžně projednal a podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. rozhodl, že se věc postupuje k projednání vojenskému obvodovému soudu České Budějovice jako soudu místně příslušnému. V odůvodnění tohoto rozhodnutí soud mj. uvedl, že za místo, k
Právna veta: Ustanovenie § 146a Tr. por. je vo vzťahu špeciality k ustanoveniam § 16 a 17 Tr. por., ktoré upravujú vecnú príslušnosť súdov na konanie v prvom stupni. Ustanovenie § 146a Tr. por. určuje osobitným spôsobom vecnú i miestnu príslušnosť súdov na konanie o riadnom opravnom prostriedku, v ktorom súd preskúmava neprávoplatné rozhodnutie iného orgánu o zaistení osôb alebo majetku. Preto okresný súd rozhoduje podľa § 146a Tr. por. o sťažnosti podanej proti uzneseniu okresného prokurátora, ktorým bol obvinený vzatý do väzby, aj vtedy, ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, pre ktorý je podľa § 17 od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Banskej Bystrici a Okresným súdom v Lučenci rozhodol tak, že na rozhodnutie o sťažnosti obvineného M. B. proti uzneseniu Okresného prokurátora v Lučenci z 2. marca 1981 sp. zn. Pv 153/81, ktorým bol obvinený vzatý do väzby z dôvodov § 67 písm. a), c) Tr. por., je vecne príslušný Okresný súd v Lučenci. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy ZNB Oddelenia vyšetrovania VB v Lučenci z podnetu poškodenej maloletej Ľ. D. z 27. febr
Právna veta: I. Jestliže jeden z rodičů spáchal trestný čin ke škodě vlastního nezletilého dítěte, nemůže práva poškozeného vykonávat druhý z rodičů (§ 45 odst. 1 tr. ř.) vzhledem k možnosti střetu zájmů mezi rodiči a dítětem. V takovém případě je třeba ustanovit dítěti opatrovníka (§ 37 odst. 3 zák. o rod.), který by poškozené dítě v trestním řízení zastupoval. II. Příslušným k ustanovení opatrovníka není soud činný v trestním řízení, ale soud činný v občanském soudním řízení příslušný ve věci péče o nezletilé dítě (§ 88 písm. c/ o. s. ř.). Soud, popř. jiný orgán činný v trestním řízení dá v takovém př ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Usnesením ze dne 28. listopadu 1985 sp. zn. 1 To 33/85 Nej- vyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 5. října 1985 sp. zn. 3 T 17/85 v celém rozsahu a krajskému soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Praze ze dne 5. 10. 1985 sp. zn. 3 T 17/85 byl obžalovaný M. N. uznán vinným trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1 tr. zák., jehož se podle skutkových zjištění krajského soudu dopustil tím, že přesně ne
Merito veci Delegácia
R 8/1980
Právna veta: a musíUstanovenie § 25 ods. 1 Tr. por. umožňuje, aby najbližší spoločne nadriadený súd z dôležitých dôvodov odňal trestnú vec príslušnému súdu adruhu a stupňa. Podľa tohto ustanovenia možno teda zmeniť len miestnu príslušnosť súdu a nie aj príslušnosť vecnú. Odňatie a prikázanie trestnej veci sa môže uskutočniť v ktoromkoľvek štádiu konania pred súdom, teda aj v odvolacom konaní. Uvedené rozhodnutie zakladá miestnu príslušnosť súdu, ktorému bola trestná vec prikázaná na vykonanie konania, až do jej právoplatného skončenia.

Úryvok z textu:
Predseda trestného kolégia Najvyššieho súdu SSR vzhľadom na potrebu zjednotenia súdnej praxe navrhol podľa § 21c cds. 2 zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, aby trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR zaujalo stanovisko k správnemu výkladu ustanovenia § 25 ods. 1 Tr. por. v otázke, či rozhodnutie najbližšie spoločne nadriadeného súdu urobené podľa § 25 ods. 1 Tr. por. v štádiu odvolacieho konania určuje miestnu príslušnosť odvolacieho súdu, ktorému bola vec na prejednanie a rozhodnu
R 2/1971
Právna veta: I. Ustanovenie § 3 ods. 2 zák. č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii upravuje nielen miestnu príslušnosť súdov v konaní podľa druhého oddielu cit. zákona, ale vymedzuje aj právomoc medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými súdmi. Pre vymedzenie právomoci je podľa tohto ustanovenia rozhodujúca skutočnosť, ktorý súd (krajský či vyšší vojenský) rozhodoval v pôvodnom konaní v prvom stupni a nie to, či ide o osobu podliehajúcu inak vojenskej súdnej právomoci alebo nie. II. Naproti tomu podľa § 3 ods. 3 zák. č. 82/1968 Zb. je pre vymedzenie právomoci medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. V spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Bratislave a Vyšším vojenským súdom v Trenčíne vo veci J. S., ktorý podal návrh podlá § 5 ods. 1 zák č. 82/1968 Zb. v znení zák. č. 70/1970 Zb. na preskúmanie odsudzujúceho rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 30. 11. 1956, sp. zn. 1 T 51/55 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. 12. 1957, sp. zn. 1 To 46/57 rozhodol Najvyšší súd ČSSR tak, že príslušný je Krajský súd v Bratislave. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. decembra
R 2/1971
Právna veta: I. Ustanovenie § 3 ods. 2 zák. č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii upravuje nielen miestnu príslušnosť súdov v konaní podľa druhého oddielu cit. zákona, ale vymedzuje aj právomoc medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými súdmi. Pre vymedzenie právomoci je podľa tohto ustanovenia rozhodujúca skutočnosť, ktorý súd (krajský či vyšší vojenský) rozhodoval v pôvodnom konaní v prvom stupni a nie to, či ide o osobu podliehajúcu inak vojenskej súdnej právomoci alebo nie. II. Naproti tomu podľa § 3 ods. 3 zák. č. 82/1968 Zb. je pre vymedzenie právomoci medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. V spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Bratislave a Vyšším vojenským súdom v Trenčíne vo veci J. S., ktorý podal návrh podlá § 5 ods. 1 zák č. 82/1968 Zb. v znení zák. č. 70/1970 Zb. na preskúmanie odsudzujúceho rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 30. 11. 1956, sp. zn. 1 T 51/55 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. 12. 1957, sp. zn. 1 To 46/57 rozhodol Najvyšší súd ČSSR tak, že príslušný je Krajský súd v Bratislave. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. decembra
Merito veci Spor o príslušnosť
Právna veta: Ak spoločne nadriadený súd odníme vec podľa § 25 ods. 1 Tr. por. miestne príslušnému súdu a prikáže ju inému súdu toho istého druhu a stupňa, nemôže súd, ktorému bola vec prikázaná, postúpiť vec podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. ďalšiemu súdu toho istého druhu a stupňa preto, že je na prejednanie veci miestne nepríslušný. Aj v prípade odňatia a prikázania veci podľa § 25 ods. 1 Tr. por platí analogicky ustanovenie § 189 Tr. por., že postúpiť vec inému súdu nemôže súd, ktorému vec postúpil, prípadne prikázal nadriadený súd. Súd, ktorému bola vec prikázaná, nemôže skúmať, či súd, ktorému bola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Gottwaldo- ve a Okresným súdom v Trebišove v trestnej veci proti obvinenému Z. V. a spol. Najvyšší súd ČSSR podľa § 24 Tr. por. rozhodol, že na prejednanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd v Gottwaldove. Z odôvodnenia: Na Okresnom súde v Uherskom Hradišti bola na obvinených Z. V., A. H. a J. A. podaná obžaloba pre prípravu na trestný čin opustenia republiky podľa § 7 ods. 1, § 109 ods. 2 Tr. zák., na obvineného Z. V. aj pre prečin proti
MENU