Nájdené rozsudky pre výraz: nečinnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11651 dokumentov
4634 dokumentov
30959 dokumentov
16 dokumentov
163 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Došlo-li k zániku nároku na částečný invalidní důchod před 1.10.1988 (před účinností zákona č. 100/1988 Sb.) pro nesplnění podmínky podstatného poklesu výdělku podle předpisů o sociálním zabezpečení platných před tímto dnem, nelze v řízení o přezkoumání rozhodnutí orgánu důchodového zabezpečení, jímž byla dávka odňata podle ustanovení § 62 odst. 1, věta druhá, dříve platného zákona č. 121/1975 Sb., posuzovat, zda podle nové právní úpravy (§ 17 zákona č. 100/1988 Sb. a § 19 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 149/1988 Sb.) splňuje občan podmínku podstatného poklesu výdělku. Může tu však jít o nově vznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím bývalého Úřadu důchodového zabezpečení v Praze z 30. 5. 1988 byl odňat navrhovateli od 23. 10. 1988 částečný invalidní důchod s odůvodněním, že podle posudku příslušné posudkové komise sociálního zabezpečení z 12. 4. 1988 již není navrhovatel ani částečně invalidní a jeho nárok na uvedenou dávku proto zanikl. V opravném prostředku navrhovatel namítal, že jeho zdravotní stav a pracovní schopnost nebyly posouzeny správně,* a dovozoval, že dále splňuje podmínky nároku na částečný inv
Právna veta: Oznámenie orgánu dôchodkového zabezpečenia, ktorým bol dôchodca oboznámený s tým, že sa mu budú vykonávať nabudúce iné zrážky z jeho dôchodku na podklade právoplatného rozhodnutia o vrátení vyplatených dávok, nie je rozhodnutím o zákonných nárokoch vo veciach dôchodkového zabezpečenia ), ktoré by mohlo byť predmetom preskúmania súdom v konaní podľa ustanovení § 244 až § 250 O.s.p. Konanie o návrhu podanom na súde a poukazujúcom na takéto oznámenie treba preto zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.)

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach svojím uznesením potvrdil ako správne rozhodnutie bývalého Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave z 9. 12. 1987, vydané vo forme listu; navrhovateľovi ním oznámil zmenu výšky zrážok z dôchodku na úhradu preplatku, ktorý mu bol predpísaný rozhodnutím zo 6. 4. 1984. Navrhovateľ podal proti uvedenému uzneseniu súdu včas odvolanie. Namietal v ňom, že v čase od 1. 3. 1976 do 3. 11. 1983 poberal starobný dôchodok na základe platného osvedčenia vydaného podľa ustanoveni
Právna veta: Ak súd neuvedie v odôvodnení rozsudku o náhrade mzdy, akým spôsobom dospel k zisteniu priemerného zárobku pracovníka, z ktorého vychádzal pri stanovení výšky náhrady mzdy, je výrok rozsudku o priznaní náhrady mzdy nepreskú- mateľný (§ 221 ods. 1 písm. c/ O. s. p.).

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal určenia, že žalovaná organizácia s ním neplatne rozviazala pracovný pomer oznámením z 27. 2. 1979 ku dňu 30. 4. 1979. Takisto sa domáhal priznania náhrady mzdy. Obvodný súd Bratislava 3 rozsudkom určil, že výpoveď daná žalobcovi žalovanou organizáciou oznámením z 27. 2. 1979 je neplatná a že pracovný pomer medzi účastníkmi trvá. Okrem toho vyslovil, že nesúhlasí so späťvzatím žaloby v časti týkajúcej sa náhrady mzdy; rozhodovanie o tomto nároku vylúčil na samostatné
Meritum Trovy konania
Kľúčové slová: náhrada trov konaniatrovy súdneho konaniatrovy konania podľa § 137 OSP
R 14/1991
Právna veta: Zaplatená náhrada trov konania podľa právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré bolo neskoršie zrušené, nie je už súčasťou trov súdneho konania pokračujúceho po tomto zrušení rozhodnutia. Vrátenie tejto zaplatenej náhrady možno uplatniť žalobou o vydanie neoprávneného majetkového prospechu.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Michalovciach v svojom rozsudku dospel k záveru, že hranica medzi pozemkami pare. č. 116/2 a 116/3 v K., patriacimi žalobcom, a pozemkami pare. č. 116/4, 116/5 a 116/6 v K., patriacimi žalovaným, prebieha v bodoch A, B, C, D, H, ako je uvedené v znaleckom posudku znalca M. T. z 11. 10. 1980, a zaviazal žalovaných odstrániť z nehnuteľnosti žalobcov plot označený v uvedenom posudku písmenami D, E, F, G, a to do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Ďalej súd zaviazal žalovaných zaplatiť
R 57/1980
Právna veta: Okolnosť, že trestný čin znásilnenia podľa § 241 ods. 1 Tr. zák. bol spáchaný na žene mladšej ako pätnásť rokov odôvodňujúca použitie vyššej trestnej sadzby (§ 241 ods. 2 písm. b/ Tr. zák.) je inou skutočnosťou v zmysle § 6 pím. b) Tr. zák. Preto v prípade znásilnenia, resp. pokusu znásilnenia ženy mladšej ako pätnásť rokov netreba, aby páchateľ poznal vek poškodenej, stačí, že so zreteľom na okolnosti a na svoje osobné pomery ho poznať mal a mohol.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe odvolania obvineného a krajského prokurátora rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 2 T 16/79 z 10. septembra 1979 a prikázal Krajskému súdu v Banskej Bystrici, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský súd v Banskej Bystrici uznal obžalovaného J. J. za vinného z pokusu trestného činu znásilnenia podľa § 8 ods. 1 Tr. zák., § 241 ods. 1 Tr. zák. (na rozdiel od obžaloby krajského prokurátora, ktorý právne hodnotil konanie obžalova
R 20/1981
Právna veta: Zo správy o zhodnotení ďalších poznatkov súdov o účinnosti zákona č. 58/1969 Zb., prejednanej občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu ČSSR.

Úryvok z textu:
Plénum Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky v roku 1977, vychádzajúc z prerokovanej správy (Plsf 3/77) o účinnosti zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (výňatok zo správy bol uverejnený v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod č. 35/1977), zdôraznilo vo svojich záveroch potrebu sledovať jednotnosť rozhodovania súdov podľa zákona č. 58/1969 Zb. v obidvoch republikách, sledovať zaujatie sta
MENU