Nájdené rozsudky pre výraz: neoprávnená osoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 60

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9748 dokumentov
6333 dokumentov
55263 dokumentov
213 dokumentov
91 dokumentov
205 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: oprávnené osoby na podanie sťažnostiznalecký posudok výška znalečného
R 27/1983
Právna veta: Obvinený nie je oprávnený v zmysle § 142 ods. 1 Tr. por. podať sťažnosť proti uzneseniu predsedu senátu (samosudcu), ktorým podľa § 111 ods. 2 Tr. por. rozhodol o výške znalečného. Sťažnosť proti uvedenému uzneseniu sú oprávnení podať okrem prokurátora znalec, prípadne ústav, ktorý podal znalecký posudok, lebo ich sa uznesenie priamo dotýka (§ 142 ods. 1 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Uznesením predsedu senátu Mestského súdu v Bratislave z 22. septembra 1981 sp. zn. 1 T 15/81 bolo podľa § 111 ods. 2 Tr. por. určené Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Prahe, Praha 10, Vinohrady, Ruská tr. č. 85, zna- lečné v sume 254 Kčs. Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť obvinenej E. H. podľa § 148 ods. 1 písm. b) Tr. por. ako sťažnosť podanú neoprávnenou osobou. Z odôvodnenia: Uvedeným uznesením predseda senátu mestského súdu rozhodol v zmysle § 111 ods. 2 Tr. po
Právna veta: Odvolání manželky obžalovaného, které je podáno výlučně v neprospěch obžalovaného, zamítne odvolací soud podle § 253 odst. 1 tr. ř. jako odvolání podané neoprávněnou osobou.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR rozhodl tak, že mimo jiné podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítl odvolání manželky obžalovaného proti rozsudku krajského soudu v Brně ze 17. 8. 1989 sp. zn. 1 T 6/89. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem krajského soudu v Brně ze dne 17. 8. 1989 sp. zn. 1 T 6/89 byl obžalovaný J. K. uznán vinným trestným činem zavlečení do ciziny podle § 233 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., kterého se dopustil tím, že 5. 7. 1988 odvezl do Rakouska za blíže rozvedených okolností své dvě nezletilé dcery
Meritum Plná moc
Právna veta: Plná moc udělená účastníkem řízení podle § 17 odst. 1 zák. č. 71/1967 Sb. (správní řád) k jednání s národním výborem, který provádí realizaci trestu propadnutí majetku, neopravňuje zástupce k podání stížnosti proti rozhodnutí předsedy senátu podle § 346 odst. 1 tr. ř., že se na určité věci vztahuje trest propadnutí majetku.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl stížnost A. C. proti usnesení mestského soudu v Praze ze 7. 9. 1987 sp. zn. 1 T 18/85. Z odůvodnění: Napadeným usnesením bylo podle § 346 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto, že na věci uvedené v 21 položkách výroku usnesení se vztahuje trest propadnutí jedné poloviny majetku, který byl odsouzené J. C. uložen rozsudkem městského soudu v Praze z 25. 10. 1985 sp. zn. 1 T 18/85 ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu ČSR z 5. 3. 1986 sp. zn. 11 To 6/86. Proti usnesení podal stíž
R 35/1974
Právna veta: I. Uplynutie jednoročnej lehoty podľa druhej vety § 331 ods. 1 Tr. por. ako podmienky pre opakovanie žiadosti o podmienečné prepustenie sa týka len žiadosti odsúdeného a iba tých prípadov, v ktorých bola skôr jeho žiadosť zamietnutá. Nevzťahuje sa teda na prípady, v ktorých bol skôr zamietnutý návrh inej oprávnenej osoby alebo v ktorých súd rozhodol negatívne z úradnej povinnosti. II. Vyjadrenie mladistvého obvineného k žiadosti o podmienečné prepustenie podanej inou oprávnenou osobou v rámci výsluchu podľa § 333 ods. 2 Tr. por. nemožno považovať za jeho žiadosť o podmienečné prepustenie po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Senici zo 16. mája 1972 sp. zn. 4 Tz 28/72 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave z 29. júna 1972 sp. zn. 7 To 280/72 bol mladistvý F. V., nar. 23. 8. 1956, právoplatne uznaný za vinného z dvojnásobného trestného činu lúpeže podlá § 234 ods. 1 Tr. zák. a odsúdený na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere dvoch rokov v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých. Mladistvý nastúpil výkon trestu odňatia slobody 6. novembra 1972 a bola mu do neho započítaná väz
R 62/1972
Právna veta: Sama skutočnosť, že sa obvinený po vyhlásení rozhodnutia a po poučení o možnosti podať opravný prostriedok nevyjadril, neznamená, že opravný prostriedok, ktorý podal za neho jeho obhajca, je podaný proti vôli obvineného. Nemožno preto takýto opravný prostriedok zamietnuť z dôvodu, že bol podaný neoprávnenou osobou.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Generálna prokuratúra SSR upozornila Najvyšší súd SSR na rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 20. decembra 1971 sp. zn. 5 To 693/71, ktorým krajský súd zamietol sťažnosť obhajcu obvineného ako podanú neoprávnenou osobou preto, že obvinený, ktorý bol prítomný na hlavnom pojednávaní, sa po vyhlásení uznesenia okresného súdu o ponechaní vo väzbe nevyjadril, či podá alebo nepodá opravný prostriedok. Požiadala Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska. Podľa § 41 ods. 2 Tr. por.
Právna veta: Žiačky ZDŠ, členky pionierskeho oddielu, ktoré rodičia alebo iné oprávnené osoby zverili do starostlivosti a opatery vedúceho pionierskeho oddielu počas školského výletu, možno považovať za osoby od neho závislé a zverené jeho dozoru v zmysle § 242 ods. 2 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Čadci z 20. januára 1983 sp. zn. 3 T 6/83 bol obvinený M. V. uznaný za vinného z trestného činu pohlavného zneužívania podľa § 242 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 29. októbra 1982 v neskorých nočných hodinách v obci Oščadnica v rekreačnej chate ZDŠ Ostrava 3 ako vedúci pionierskeho oddielu ZDŠ v Ostrave 3 na Krestovej ulici prišiel do izby, kde spala maloletá žiačka M. S., nar. 20. 3. 1969, ľahol si k nej do postele o ohmatával ju na prsiach a prirodzen
R 44/1971
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 a 2 Tr. zák. je tak miesto, kde mal páchateľ pobyt v čase neplnenia vyživovacej povinnosti, ako i miesto, kde mala pobyt oprávnená osoba, u ktorej bola znížená alebo ohrozená úroveň výživy.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Považskej Bystrici a Okresným súdom v Karvinej v trestnej veci proti O. M. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. rozhodol Najvyšší súd ČSSR, že na prejednanie veci je príslušný Okresný súd v Považskej Bystrici. Okresný prokurátor v Považskej Bystrici podal 4. 12. 1970 obžalobu na Okresný súd v Považskej Bystrici proti obvinenému O. M. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal
Právna veta: Oznamuje-li se usnesení doručením opisu rozhodnutí, proti kterému je přípustný opravný prostředek, a opis je téže oprávněné osobě doručen dvakrát nebo vícekrát (například na různé adresy), zákonná lhůta k podání opravného prostředku se počítá od toho doručení, ke kterému došlo nejdříve.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítl stížnost odsouzeného M. G. Z odůvodnění: Napadeným usnesením byla s odkazem na ustanovení § 322 odst. 1 tr. ř. zamítnuta žádost odsouzeného M. G. o odklad výkonu trestu odnětí svobody uloženého rozsudkem městského soudu v Praze z 28. 4. 1982 sp. zn. 3 T 20/82 ve spojení s rozsudkem Nejvyššího soudu ČSR z 27. 10. 1982 sp. zn. 11 To 58/82. Proti tomuto usnesení podal odsouzený M. G. stížnost, jíž se domáhal jeho zrušení a povolení
R 42/1982
Právna veta: Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby ve smyslu § 213 odst. 3 tr. zák., že neplněním vyživovací povinnosti vydá pachatel oprávněnou osobu nebezpečí nouze, je naplněna i tehdy, když hrozící nouze byla odvrácena matkou dítěte na úkor uspokojování jejích vlastních potřeb a při mimořádném pracovním vypětí, popř. poskytnutím státního příspěvku na výživu dítěte podle § 126 vyhl. c. 123/1975 Sb.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 1980 sp. zn. 7 To 587/80 a v rozsudku obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 12. listopadu 1980 sp. zn. 1 T 239/80 zrušil výrok o způsobu výkonu trestu odnětí svobody a obviněného J. S. zařadil podle § 39a odst. 3 tr. zák. pro výkon trestu odnětí svobody do druhé nápravně výchovné skupiny. Dále doplnil v tomto rozsudku výrok o ochranném dohledu tak, že
R 18/1977
Právna veta: Z ustanovenia § 228 ods. 2 Tr. por. vyplýva, že výrok o povinnosti obžalovaného nahradiť škodu musí okrem iného presne označovať nárok, ktorý bol oprávnenej osobe prisúdený. To znamená, že súd musí v tomto výroku vyjadriť výšku nároku v peniazoch, pokiaľ prisúdený nárok spočíva v peňažnom plnení. Ustanovenie § 179 ods. 1, 2 Zák. práce treba vykladať tak, že výška prisúdenej náhrady škody nesmie presahovať výšku skutočnej škody, ktorú pracovník spôsobil organizácii nedbanlivým porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním (§ 172 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu vo Svidníku z 8. apríla 1975 sp. zn. 2 T 29/75 bol obvinený I. G. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 19. júna 1973 ako vodič nákladného motorového vozidla zn. Praga S5T, ŠPZ PO 40 - 07, pri služobnej ceste viedol vozidlo neprimeranou rýchlosťou, čím sa stalo, že na križovatke ciest Mrázovce—Miňovce vbehol do priekopy a havaroval. Tým spôsobil na vozidle,
MENU