Nájdené rozsudky pre výraz: neplatnosť zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2350 dokumentov
933 dokumentov
20416 dokumentov
193 dokumentov
108 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 60/1977
Právna veta: Štátnym notárstvom vydané osvedčenie (§ 100 ods. 1 Not. por.) o vyhlásení účastníka o jeho vlastníctve k nehnuteľnosti dokladá iba to, že takéto vyhlásenie bolo urobené, nie však vlastnícke právo občana alebo organizácie. O skutočnosti osvedčenej na žiadosť účastníka spisuje štátne notárstvo notársku zápisnicu (§ 100 ods. 1, veta druhá, Not. por.). Písomné vyhlásenie účastníka podľa ustanovenia § 63 ods. 1, veta štvrtá, Not. por. môže napísať účastník sám alebo ho na žiadosť účastníka spíše štátne notárstvo ako písomnosť, ktorá nemá formu notárskej zápisnice (§ 99 ods. 1 Not. por.); môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
M. S. urobila 11. 8. 1972 na Štátnom notárstve v Čadci do notárskej zápisnice vyhlásenie osvedčené štátnym notárstvom, podľa ktorého je výlučnou vlastníčkou pozemkov pare. č. 2909 a 2910/2 v Č. s tým, že na týchto pozemkoch si manželia J. S. a F. S. postavili rodinný domček. J. S. a F. S. dali vyhlasujúcej M. S. overené vyhlásenie, že jej vlastníctvo uznávajú. Štátne notárstvo osvedčenie tejto účastníkom vyhlásenej skutočnosti zaslalo Stredisku geodézie v Č. na vykonanie zápisu vlastníckeho p
R 8/1977
Právna veta: Pokiaľ nejde o vybavovanie bežných záležitostí týkajúcich sa spoločných vecí, môže byť v zmysle ustanovení § 496 a § 145 ods. 1 O. z. vec z dosiaľ nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva prevedená do vlastníctva iného občana (organizácie) jedným zo spoluvlastníkov len so súhlasom druhého zo spoluvlastníkov.

Úryvok z textu:
Štátne notárstvo Košice-mesto registrovalo svojím rozhodnutím kúpnu zmluvu zo 16. 4. 1975, ktorou predávajúci O. J. predal kupujúcim M. Š. a B. Š. do ich bezpodielového spoluvlastníctva rodinný domček s dvorom a záhradou v R. za kúpnu cenu 102 573 Kčs. Do kúpnej zmluvy bolo pojaté vyhlásenie M. J., manželky predávajúceho, že súhlasí s tým, aby jej manžel tieto nehnuteľnosti predal, a že uvedené nehnuteľnosti tvoria výlučné vlastníctvo predávajúceho, keďže ju nadobudol ešte pred uzavretím man
Meritum Kúpna zmluva
R 33/1979
Právna veta: V konaní o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy ide o vec, ktorej hodnotu nemožno vyjadriť v peniazoch. Súdny poplatok zo žaloby o neplatnosť zmluvy sa preto platí podľa položky 1 písm. b) Sadzobníka súdnych poplatkov (prílohy k zákonu č. 116/1966 Zb.) pevnou sumou a nie percentovým poplatkom.

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa domáhala určenia, že zmluva o kúpe nehnuteľností uzavretá 7. 4. 1971 so žalovanými je neplatná. Uvádzala, že na základe tejto zmluvy vyplatila žalovaným 235 000 Kčs, zatiaľ čo skutočná hodnota kúpených objektov bola len 203 267,18 Kčs. Okresný súd v Banskej Bystrici rozsudkom určil, že uvedená kúpna zmluva je neplatná, žalovaných zaviazal, aby zaplatili žalobcovi trovy konania v sume 9541,70 Kčs a súčasne uložil žalujúcej organizácii zaplatiť na účet okresného súdu súd
R 30/1978
Právna veta: Ustanoveniam Občianskeho zákonníka nezodpovedá žalob- ný návrh o zrušenie zmluvy o prevode vlastníctva k veci. Takému návrhu súd preto nemôže vyhovieť. Je však jeho povinnosťou postupovať podľa ustanovení § 5 a § 43 O. s. p. a viesť žalobcu k oprave žalobného návrhu (napr. o určenie, že zmluva je neplatná, alebo o určenie, že žalobca je vlastníkom veci, prípadne o vydanie hnuteľnej veci), ktorá by zodpovedala ustanoveniam právnych predpisov aj právu a oprávnenému záujmu žalobcu, ktorých ochrany sa žalobou domáha.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby súd „zrušil darovaciu zmluvu“ zo 6. 2. 1970 registrovanú Štátnym notárstvom v Michalovciach pod sp. zn. R I 125/70 a aby určil, že rodinný dom č. p. 106 v M. postavený na pozemku pare. č. 249 je v bezpodielovom spoluvlastníctve žalobcu a žalovanej A. K. V žalobe uviedol, že 19. 4. 1952 uzavrel manželstvo so žalovanou A. K. Štyri dni pred uzavretím manželstva daroval žalovanej nehnuteľnosti (drevený dom pokrytý slamou, dvor, záhradu a stodolu). Počas trvania ma
R 1/1979
Právna veta: K niektorým ďalším otázkam prejednávania žalôb o vydanie neoprávneného majetkového prospechu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.).

Úryvok z textu:
Úprava zodpovednosti za neoprávnený majetkový prospech v Občianskom zákonníku (§ 451 až § 459 O. z.) vychádza zo zásady občianskoprávnych vzťahov vyslovenej v článku VII O. z., podľa ktorého sa nikto nesmie obohacovať na úkor spoločnosti alebo spoluobčanov. Neoprávnený majetkový prospech vzniká predovšetkým tak, že sa doterajší majetok obohateného rozmnoží o nové majetkové hodnoty, ale môže spočívať aj v tom, že sa jeho doterajší majetok nezmenšil, hoci by k tomu inak došlo, keby bol obohaten
R 17/1984
Právna veta: Prevod nehnuteľnosti vo vnútornom kúpeľnom území musí štátne notárstvo pred registráciou zmluvy preskúmať aj z hľadiska dodržania ustanovení vyhlášky č, 15/1972 Zb, (č. 28/1972 Zb.).

Úryvok z textu:
Kúpnou zmluvou z 30. 9. 1975 predávajúci predal kupujúcim za kúpnu cenu 51 923 Kčs svoj podiel na obytnom dome čp. 1938 v P. s priľahlou zastavanou plochou a svoj podiel na záhrade pare. č. 1883/6. Štátne notárstvo si pred registráciou tejto zmluvy zadovážilo dotazník a čestné vyhlásenie na registráciu a pre spoplatnenie zmluvy, výpisy z evidencie nehnuteľností, ako aj znalecký posudok o odhade nehnuteľností, vypracovaný znalcom z odboru stavebníctva. Štátnemu notárstvu bolo predložené aj roz
Meritum Kúpa domu
Právna veta: Dohodnutú kúpu dvojizbového rodinného domčeka jedným kupujúcim, ktorý žije sám a ktorý opúšťa byt, ktorý môže byť pridelený inému užívateľovi, nemožno považovať za právny úkon, ktorý sa prieči záujmom spoločnosti.

Úryvok z textu:
Účastníčky kúpnej zmluvy navrhli, aby Štátne notárstvo v Dunajskej Strede registrovalo zmluvu, ktorú uzavreli 12. 9. 1985 ohfadne prevodu rodinného domu č. 4 v D., postaveného na pozemku par. č. 3632, za kúpnu cenu 196 310,42 Kčs. Súčasťou kúpnej zmluvy bola v zmysle ustanovenia § 218 ods. 2 O.z. dohoda o vyporiadaní hodnoty práva osobného užívania pozemkov pare. č. 3632 - zastavaná plocha o výmere 510 m2 a pare. č. 3631 - záhrada o výmere 314 m2; toto právo prešlo pódia ustanovenia § 218 ods. 1
MENU