SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1348746
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67141
USSR: 39265
NSČR: 129740
NSSČR: 71780
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431143
Krajské súdy (ČR): 50322
Posledná aktualizácia
20.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neprípustnosť trestného stíhania


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neprípustnosť trestného stíhania
  • nepripustnost nájdené 13 krát v 12 dokumentoch
  • trestny nájdené 12720 krát v 1115 dokumentoch
  • stihanie nájdené 1473 krát v 287 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 40 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 29 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 20 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1 dokument
Odborné články 9 dokumentov


Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania

Zbierka NSS 4-5/1990
R 23/1990
Právna veta: Po pokračovaní v trestnom stíhaní v zmysle § 11 ods. 2 Tr. por. nesmie byť i v prípade vyslovenia viny obvinenému uložený trest, t.j. obvinený sa nemôže dostať do nevýhodnejšej situácie (z hľadiska uloženia trestu), než v akej bol pri zastavení trestného stíhania z dôvodov § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por., a to podľa trestnoprávnych predpisov. Toto ustanovenie však nebráni, pokiaľ nie sú zákonné prekážky, tomu, aby vec bola postúpená na prejednanie príslušnému orgánu ako priestupok. Ak sa po vyhlásení obvineného podľa § 11 ods. 2 Tr. por. v trestnom stíhaní pokračuje, možno ho zastaviť z in ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti uzneseniu mestského prokurátora v Bratislave z 13. 3. 1989 sp. zn. Kpt 246/89. Z odôvodnenia: Obvodný prokurátor Bratislava I uznesením z 23. februára 1989 sp. zn. 1 Pv 663/89 postúpil podlá § 171 ods. 1 Tr. por. trestnú vec obvineného Ing. J. B. Obvodnému národnému výboru Bratislava I. na prejednanie ako priestupok podlá § 19 zákona č. 60/1961 Zb. Trestnej činnosti pôvodne posudzovanej ako trestný čin .
Kľúčové slová: disciplinárne previnenie, disciplinárny trest, neprípustnosť trestného stíhania

Zbierka NSČSSR 7-8/1989
R 46/1989
Právna veta: Veliteľ, ktorý v zmysle § 294 ods. 1 Tr. zák. vydal rozhodnutie o disciplinárnom treste, môže na základe protestu prokurátora svoje rozhodnutie sám zrušiť. V prípade takéhoto postupu veliteľa predchádzajúce disciplinárne vybavenie činu už nie je prekážkou trestného stíhania uvedenou v § 11 ods. 1 písm. h) Tr. por. Len ak tento veliteľ protestu prokurátora úplne nevyhovie, musí ho predložiť nadriadenému veliteľovi na rozhodnutie.

Úryvok z textu:
Kľúčové slová: trestné stíhanie, neprípustnosť trestného stíhania, jednota skutku, pokračovanie v trestnej činnosti, rei iudicatae

Zbierka NSS 4-5/1986
R 27/1986
Právna veta: Pri pokračujúcej trestnej činnosti je aj vyhlásenie oslobodzujúceho rozsudku medzníkom, ktorý pretŕha jednotu skutku. Páchateľa preto možno stíhať iba za tu časť pokračujúcej trestnej činnosti, ktorá nasleduje po vyhlásení tohto rozsudku. Ak skutok, pre ktorý se vedie trestné stíhanie, je čiastkovým útokom pokračujúceho trestného činu alebo prečinu, o ktorom súd rozhodol oslobodzujúcim rozsudkom, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania pre prekážku rei iudicatae (§ 11 ods. 1 písm. f/ Tr. por.).

Úryvok z textu:
Okresný prokurátor v Senici podal proti obvinenej M. O. obžalobu pre trestný čin príživníctva podľa § 203 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v čase od 11. septembra 1982 do 15. apríla 1983, hoci je zdravá a práceschopná, nikde nepracovala, zdržiavala sa v obci Čáry a v Brne, nechávala sa vydržiavať občanmi Š. M., I. M., ako aj sestrou J. O., ktorí jej poskytovali stravu a ubytovanie. Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Senici z 29. novembra 1983 sp. zn. 2 T 122/83 bola obvinená M. O. uznaná za .
Právna veta: K otázce jednoty skutku. Jde-li o více způsobených následků významných z hlediska trestního práva hmotného, jde o jeden skutek tehdy, jestliže všechny následky byly způsobeny alespoň zčásti jedním jednáním, rovněž významným z hlediska trestního práva hmotného. U přečinu příživnietví podle § 10 zák. č. 150/1969 Sb. a u pře- činu proti pracovní kázni podle § 8 písni, c) zák. č. 150/1969 Sb. spáchaného soustavným vynecháváním pracovních směn bez závažného důvodu nejsou ani následky ani jednání ani zčásti totožná, a proto nemohou být spáchány jedním skutkem, ale jde vždy o skutky dva.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil dvě pravomocná usnesení okresního soudu v Ostravě ze dne 2. října 1985 sp. zn. 14 T 252/85 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: U okresního soudu v Ostravě podal prokurátor obžalobu na obviněného Z. H. pro trestný čin příživnietví podle § 203 tr. zák., pro přečin proti pracovní kázni podle § 8 písm. c] zák. č. 150/1969 Sb. a pro přečin proti majetku v .
Právna veta: Postúpiť vec na disciplinárne konanie podľa § 171 odst. 2 Tr. por. môže len vyšetrovateľ a vo vyhľadávaní prokurátor. Právníi čakatelia prokuratúry sú v zmysle § 51 ods. 3 Zák. o prokuratúre č. 20/1970 Zb. oprávnení robiť len jednoduché úkony prokurátora alebo vyšetrovateľov prokuratúry v rozsahu stanovenom generálnym prokurátorom ČSSR. Rozhodnutie o postúpení veci na disciplinárne konanie však nemožno pokladať za jednoduchý úkon prokurátora alebo vyšetrovateľov prokuratúry.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom ČSSR vojenský senát Najvyššieho súdu ČSSR zrušil uznesenie právneho čakateľa Vojenskej obvodovej prokuratúry v B. sp. zn. OPv 211/88 zo dňa 31.5.1988 a vojenskému obvodovému prokurátorovi v B. prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením bola podľa § 171 ods. 2 Tr. por. právnym čakateľom vojenskej obvodovej prokuratúry postúpená veliteľovi útvaru na disciplinárne prejednanie .
Kľúčové slová: predbežné prejednanie obžaloby, neprípustnosť trestného stíhania, obžalovacia zásada

Zbierka NSS 7-8/1990
R 53/1990
Právna veta: Súd nemôže žiadnym spôsobom zasahovať do práva prokurátora ako verejného žalobcu* Nemôže postupom podľa § 188 ods* 1 písm. f) Tr. por. nútiť prokurátora, aby podal obžalobu na ďalšie osoby.

Úryvok z textu:
... okrem tých, na ktoré podal prokurátor obžalobu, by mali byť stíhané pre žalovaný skutok, ako sa mylne domnieva okresný súd. Neprípustnosť trestného stíhania proti určitej osobe pre konkrétny skutok sa viaže na právoplatné skončenie trestného stíhania proti tejto osobe pre ten istý skutok .
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania, jednota skutku, rei iudicatae

Zbierka NSČ 4-5/1989
R 28/1989
Právna veta: Jednota skutku, kterou tvoří pokračující trestná činnost, je rozdělena nejen vyhlášením odsuzujícího rozsudku o části trestné činnosti do této doby spáchané, ale i vyhlášením zprošťujícího rozsudku, jakož i vydáním usnesení, kterým se zastavuje trestní stíhání vedené proti určité osobě o takovéto části trestné činnosti. Tato rozhodnutí nemohou vytvářet překážku rei iudicatae obsaženou v § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. i ve vztahu k trestné činnosti spáchané po jejich vyhlášení.

Úryvok z textu:
K stížnosti, kterou podal krajský prokurátor v Ústí n. Labem, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ústí n. Labem z 11. prosince 1987 sp. zn. 1 T 12/87 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění : Napadeným usnesením bylo podle § 223 odst. 1 tr. ř., § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obžalovaného A. D. pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví dílem dokonaný podle § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b), odst. 4 tr. .
Právna veta: Je-li obviněný stíhán proto, že jako vedoucí provozovny část zjištěného manka způsobil úmyslně rozkrádáním tržeb, popř. zboží a část z nedbalosti porušováním svých povinností, jde o dva samostatné skutky. Pravomocné zastavení trestního stíhání ohledně jednoho skutku proto nebrání, aby se pokračovalo v trestním stíhání pro skutek druhý.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 28. října 1985 sp. zn. 7 To 599/85, rozsudek okresního soudu v Liberci ze dne 26. září 1985 sp. zn. 3 T 500/85 a okresnímu prokurátorovi v Liberci přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Liberci z 26. září 1985 sp. zn. 3 T 500/85 byl obviněný I. S. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.