Nájdené rozsudky pre výraz: občianske súdne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8944 dokumentov
1629 dokumentov
16125 dokumentov
33 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I když jde o rozhodnutí vydané soudem v občanském soudním řízení zahájeném k návrhu národního výboru podle ustanovení § 32 o. s. ř., je oprávněn podat návrh na soudní výkon rozhodnutí jen účastník právního vztahu (oprávněný) a nikoliv národní výbor.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Písku zamítl návrh MěstNV v P. na nařízení soudního výkonu rozhodnutí vyklizením bytu (§ 342 o. s. ř.) s odůvodněním, že návrh není podán subjektem, kterému svědčí právo podle rozhodnutí, jež je podkladem výkonu rozhodnutí, ale národním výborem s poukazem na ustanovení § 32 o. s. ř., které však neopravňuje národní výbor k podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí. Proti tomuto usnesení se MěstNV v P. odvolal. Poukazoval na ustanovení § 34 odst. 1 o. s. ř. a byl toho názoru, že b
R 16/1977
Právna veta: Povinnosťou súdu je poučiť účastníka občianskeho súdneho konania o tom, že môže uplatniť námietku premlčania práva, ktoré veriteľ nevykonal v zákonom ustanovenej dobe (lehote).

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal proti žalovanej organizácii zaplatenia sumy 3850 Kčs a uvádzal, že táto suma predstavuje prémie, na ktoré mu vznikol nárok podlá písomného prísľubu z 15. 6. 1970 vo výške 30 % jeho základného mesačného platu. Úlohy, na základe ktorých mu mali byť prémie vyplatené, boli splnené, žalovaná organizácia však svoju povinnosť nesplnila. Mestský súd v Košiciach rozsudkom zo 6. 10. 1971 žalobe vyhovel, keď dospel k záveru, že žalobca spĺňa podmienky pre priznanie prémií
R 32/1978
Právna veta: V začatom konaní riadne pokračuje (§ 112 O. z.) aj ten účastník občianskeho súdneho konania, ktorý súčinnosť so súdom v konaní sám nevyvíja, svojimi úkonmi však nebráni priebehu konania a jeho skončeniu rozhodnutím súdu vo veci.

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil návrhom na vydanie platobného rozkazu voči žalovanému nárok na zaplatenie 1176,04 Kčs s prísl. Okresný súd v Poprade návrhu vyhovel a vydal platobný rozkaz, ktorý po viacerých bezvýsledných pokusoch doručil žalovanému po uplynutí niekoľkých rokov 15. 8. 1973. Žalovaný podal 20. 8. 1973 proti platobnému rozkazu odpor a žiadal žalobu zamietnuť. Poprel základ aj výšku uplatneného nároku a zároveň vzniesol námietku premlčania, pretože žalobca od podania žaloby niekoľko rokov v z
R 24/1981
Právna veta: Ak sa občianske súdne konanie týka vzniku, existencie, trvania a zániku (zrušenia) práva osobného užívania bytu, prípadne nároku na vypratanie bytu, ide o právo k nehnuteľnosti v zmysle ustanovenia § 88 písm. h) O. s. p. a na konanie je príslušný súd, v obvode ktorého je nehnuteľnosť.

Úryvok z textu:
Navrhovateľ sa domáhal, aby súd zrušil odporcovi právo osobného užívania bytu v B. Bývalý Mestský súd v Bratislave vyslovil svoju ne- príslušnosť s tým, že po právoplatnosti tohto uznesenia sa vec odstúpi Okresnému súdu v Dolnom Kubíne ako súdu príslušnému (všeobecnému súdu odporcu). Mestský súd v Bratislave ako súd odvolací, ktorý rozhodoval na odvolanie oboch účastníkov, potvrdil uznesenie* súdu prvého stupňa. Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal gen
Kľúčové slová: spoluvlastnícky podielpodielové spoluvlastníctvo
R 16/1983
Právna veta: Pre posúdenie vzniku podielového spoluvlastníctva k domu alebo inej stavbe postavenej spoločnou činnosťou viacerých osôb je rozhodujúca dohoda uzavretá medzi nimi o založení spoluvlastníckych vzťahov. Táto dohoda nemusí byť písomná. Nie je ani potrebné, aby sa v nej účastníci vopred dohodli o veľkosti spoluvlastníckych podielov pred dokončením stavby. Z obsahu dohody musí však byť zrejmé, že účastníci chceli založiť podielové spoluvlastníctvo k stavbe napr. s tým, že veľkosť podielov bude závisieť od miery pričinenia sa jednotlivých účastníkov dohody na postavení stavby. Ak podiely spoluvla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Dedičmi po poručiteľke R. V. boli dedička zo závetu M. Č. a dedič zo zákona J. V. Keď medzi týmito dedičmi zostala sporná otázka, aký podiel z domu čp. 15 v R. patrí do dedičstva, a nebol podaný návrh na začatie občianskeho súdneho konania, Štátne notárstvo v Rimavskej Sobote podľa ustanovenia § 18, posledná veta, Not. por. rozhodlo, že poručiteľka spolu s manželom J. V. bola spoluvlastníčkou novopostavenej domovej nehnuteľnosti čp. 15 v R. v polovici a K. V. s manželkou Z. V. tiež v polovici.
R 5/1979
Právna veta: Žaloba o určenie otcovstva muža, ktorý už nie je nažive, smeruje a konanie o tejto žalobe sa vedie proti opatrovníkovi zomretého, ktorého ustanovil súd (§ 55 Zák. o rod.), a nie proti zomretému, zastúpenému opatrovníkom.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou 8. 11. 1975 sa žalobkyňa domáhala, aby súd určil, že J. P., ktorý zomrel 11. 8. 1975, je jej otcom. Uviedla, že jej matka R. D. sa zoznámila s j. P., mala s ním pohlavné styky a porodila dieťa mimo manželstva. Mestský súd v Bratislave určil, že zomretý J. P. je otcom žalobkyne E. H., narodenej 4. 10. 1957 v Z. Súd prvého stupňa vychádzal z údajov žalobkyne, že matka žalobkyne pochádzala z tej istej obce ako žalovaný J. P., s ktorým začala udržiavať intímne styky, prihliadol na
R 54/1972
Právna veta: Železničnú stanicu nie je možné považovať za organizáciu v zmysle ustanovenia § 8 Zák. práce, ktorá by mohla vystupovať v občianskom súdnom konaní ako účastník konania.

Úryvok z textu:
Náčelník železničnej stanice v S. uložil 9. 3. 1971 navrhovateľke, ktorá na tejto stanici pracovala ako dozorca výhybiek, disciplinárne opatrenie podľa ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c] Disciplinárneho poriadku pre pracovníkov železničnej dopravy a aparátu Ministerstva dopravy, a to odňatie paušálnych odmien a iných zložiek mzdy vyjadrujúcich osobné ohodnotenie počas 3 mesiacov s odôvodnením, že neposlúchla príkaz náčelníka stanice z 11. 2. 1971, aby dňa 12. 2. 1971 nastúpila výkon práce na železn
Meritum Uznanie dlhu
Kľúčové slová: platnosť právneho úkonu neplatnosť uznania dlhuuznanie dlhu dlžníkom
R 13/1988
Právna veta: Uznaním dlhu sa dlžník nezbavuje možnosti uplatňovať v občianskom súdnom konaní námietky týkajúce sa dôvodu alebo výšky (rozsahu) nároku veriteľa.

Úryvok z textu:
Žalovaný poškodil osobné motorové vozidlo Wartburg 353 W patriace žalobkyni a z tohto dôvodu uznal písomne, že uhradí žalobkyni 60 000 Kčs do 31. 12. 1981. V dôsledku toho, že potom zaplatil žalobkyni iba sumu 7 500 Kčs, žiadala žalobkyňa žalobou zo 14. 8. 1984 zaviazať žalovaného zaplatiť jej zostávajúcu sumu 52 500 Kčs. Okresný súd v Nitre po vykonaní dokazovania rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni 24 256 Kčs do troch dní. Čo sa týka sumy 11 782 Kčs, pripustil späťvzatie žaloby
R 20/1981
Právna veta: Zo správy o zhodnotení ďalších poznatkov súdov o účinnosti zákona č. 58/1969 Zb., prejednanej občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu ČSSR.

Úryvok z textu:
Plénum Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky v roku 1977, vychádzajúc z prerokovanej správy (Plsf 3/77) o účinnosti zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (výňatok zo správy bol uverejnený v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod č. 35/1977), zdôraznilo vo svojich záveroch potrebu sledovať jednotnosť rozhodovania súdov podľa zákona č. 58/1969 Zb. v obidvoch republikách, sledovať zaujatie sta
Kľúčové slová: osoby oprávnené uložiť kárne opatrenieodštepný závodkárne opatrenie
R 44/1983
Právna veta: Riaditeľ odštepného závodu môže ukladať kárne opatrenia len na základe splnomocnenia, ktoré mu dal riaditeľ socialistickej organizácie, a toto splnomocnenie nemôže prenášať na ďalších vedúcich pracovníkov odštepného závodu.

Úryvok z textu:
Vedúci referent oddelenia obrany odštepného závodu 10 n. p. ZŤS v D. uložil navrhovateľke rozhodnutím z 21. 9. 1979 kárne opatrenie (zníženie prémií o 50 % na dobu 3 mesiacov) podľa ustanovenia § 77 písm. c/ Zák. práce, a to pre porušenie pracovnej disciplíny, ktorého sa dopustila 19. 9. 1979 odoprením plnenia úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne a hrubým urážaním vedúceho oddelenia. Na návrh navrhovateľky preskúmala toto rozhodnutie príslušná rozhodcovská komisia a potvrdila ho s odôvodnení
MENU