Nájdené rozsudky pre výraz: objektívna zodpovednosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

924 dokumentov
279 dokumentov
7844 dokumentov
53 dokumentov
88 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Náhrada škody
R 80/1970
Právna veta: Výlučné zavinenie poškodeného môže síce viesť k úplnému zbaveniu zodpovednosti prevádzateľa za škodu, avšak len v tom prípade, ak bola škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky (§ 427 odst. 1 o. z.), ale nebola spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke (§ 428 o. z.). Iskrenie lokomotívy je takou okolnosťou, ktorá má pôvod v prevádzke dráhy; ak bolo jednou z pričiň škody, neprichádza už úplná liberácia do úvahy.

Úryvok z textu:
Žalobca (Štátny majetok, n. p. v Š.) sa domáhal na žalovanom (ČSD — Východná dráha, Správa dráhy v B.) náhrady škody v sume 19.450 Kčs za pšenicu zhorenú na pozemku ležiacom pozdĺž železničnej trate Š. — N. Z. dňa 11. 7. 1966 pri požiari, spôsobenom iskrením lokomotívy rýchliku R 5 idúceho z M. do N. Z. Žalovaný navrhol zamietnutie žaloby s tým, že žalobcom uvádzanú škodu zavinil sám žalobca, keď v rozpore s ustanoveniami § 7 a 10 vyhl. č. 52/1964 Zb. (ktorou sa vykonáva zák. č. 51/1964 Zb. o dr
R 30/1972
Právna veta: Nárok organizácie na vrátenie preplatku nesprávne vyplatených dávok nemocenského poistenia nemôže byť uplatňovaný v občianskom súdnom konaní.

Úryvok z textu:
Žalujúci štátny majetok sa domáhal, aby mu žalovaný zaplatil sumu 2600 Kčs s tým, že tento obnos musel odviesť Krajskej odborovej rade ako preplatok na prídavkoch na deti vyplatených žalovanému na maloletú S. C. Okresný súd v Martine žalobu zamietol s tým, že žalobca nemá právo na náhradu trov konania. V odôvodnení rozsudku zaujal stanovisko, že žalovaný nezavinil dvojité vyplácanie rodinných prídavkov na maloletú S. C., lebo tieto neodôvodnene poberal M. B. už od roku 1963. Najvyšší súd S
R 17/1975
Právna veta: Ak sa vyskytne u pracovníka niekoľko chorôb, ktoré ovplyvňujú jeho celkový zdravotný stav a pracovné možnosti, treba zistiť, ktorá z nich je chorobou z povolania, či pracovník pracoval u organizácie v podmienkach, z ktorých táto choroba z povolania vzniká, a v akom rozsahu choroba z povolania ovplyvnila pri celkovom ochorení pracovníka jeho pracovnú spôsobilosť.

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil proti žalovanej organizácii žalobu o náhradu škody z choroby z povolania, ktorou ochorel v zamestnaní, v ktorom pracoval naposledy ako maliar a natierač. Škodu vyčíslil sumou 14 701 Kčs za čas do 30. 9. 1970 a od 1. 10. 1970 žiadal priznať rentu mesačne 643 Kčs. K žalobe pripojil posudok Okresnej posudkovej komisie sociálneho zebezpečenia v S. zo 4. 2. 1970, podľa ktorého je od januára 1970 invalidný na následky choroby z povolania. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi žalobe vyh
R 11/1982
Právna veta: Nárok na náhradu škody proti organizácii podľa ustanovení Zákonníka práce) o odškodňovaní pracovných úrazov ako aj nárok na náhradu škody z tej istej škodnej udalosti proti tomu, kto za ňu zodpovedá podľa ustanovení Občianskeho zákonníka) o zodpovednosti za škodu), možno uplatniť na súde jednou žalobou. Súd tu nemôže uložiť žalovaným povinnosť zaplatiť náhradu škody spoločne a nerozdielne; môže však vysloviť, že „plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu tohto plnenia povinnosť druhého žalovaného."

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal náhrady škody, ktorú utrpel pri výkone svojej funkcie predsedu osvetovej rady tým, že ho žalovaný A. S. udrel do hlavy tak, že sa žalobca stal invalidným. Voči zároveň žalovanému čs. štátu — MNV v D. uplatnil žalobca svoj nárok na náhradu škody podľa ustanovení § 190 a nasl. Zák. práce, keďže do funkcie, pri výkone ktorej utrpel úraz, bol vymenovaný rozhodnutím rady MNV v D. Zodpovednosť žalovaného A. 5., ktorý bol za ublíženie na zdraví žalobcovi právoplatne odsúdený v trestn
MENU