Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57994 dokumentov
38645 dokumentov
109029 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
428 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Oznamuje-li se usnesení doručením opisu rozhodnutí, proti kterému je přípustný opravný prostředek, a opis je téže oprávněné osobě doručen dvakrát nebo vícekrát (například na různé adresy), zákonná lhůta k podání opravného prostředku se počítá od toho doručení, ke kterému došlo nejdříve.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítl stížnost odsouzeného M. G. Z odůvodnění: Napadeným usnesením byla s odkazem na ustanovení § 322 odst. 1 tr. ř. zamítnuta žádost odsouzeného M. G. o odklad výkonu trestu odnětí svobody uloženého rozsudkem městského soudu v Praze z 28. 4. 1982 sp. zn. 3 T 20/82 ve spojení s rozsudkem Nejvyššího soudu ČSR z 27. 10. 1982 sp. zn. 11 To 58/82. Proti tomuto usnesení podal odsouzený M. G. stížnost, jíž se domáhal jeho zrušení a povolení
R 55/1971
Právna veta: Byl-li opravný prostředek podán osobou neoprávněnou nebo nebyl-li podán včas a byl-li z některého z těchto důvodů zamítnut, nabývá napadené rozhodnutí právní moci již uplynutím lhůty, kterou k opravnému prostředku měly osoby oprávněná.

Úryvok z textu:
Vyhledavatel Veřejné bezpečnosti zastavil usnesením ze dne 15. 11. 1969 trestní stíhání obviněného pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. Poškozená podala proti němu stížnost, která byla obvodním prokurátorem zamítnuta usnesením ze dne 23. 12. 1969 jako podaná osobou neoprávněnou. Ke stížnosti pro porušení zákona podané dne 23. 6. 1970 vyslovil Nejvyšší soud ČSR porušení zákona, nezrušil však napadené usnesení vyhledavatele, jak se toho stížnost pro porušení zákona d
R 62/1972
Právna veta: Sama skutočnosť, že sa obvinený po vyhlásení rozhodnutia a po poučení o možnosti podať opravný prostriedok nevyjadril, neznamená, že opravný prostriedok, ktorý podal za neho jeho obhajca, je podaný proti vôli obvineného. Nemožno preto takýto opravný prostriedok zamietnuť z dôvodu, že bol podaný neoprávnenou osobou.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Generálna prokuratúra SSR upozornila Najvyšší súd SSR na rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 20. decembra 1971 sp. zn. 5 To 693/71, ktorým krajský súd zamietol sťažnosť obhajcu obvineného ako podanú neoprávnenou osobou preto, že obvinený, ktorý bol prítomný na hlavnom pojednávaní, sa po vyhlásení uznesenia okresného súdu o ponechaní vo väzbe nevyjadril, či podá alebo nepodá opravný prostriedok. Požiadala Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska. Podľa § 41 ods. 2 Tr. por.
Právna veta: Ak boli v odvolacom konaní zrušené len niektoré výroky rozsudku súdu prvého stupňa {§ 258 ods. 2 v spojení s § 259 ods. 1 Tr. por.) a ostatné výroky rozsudku nadobudli právoplatnosť a ak opravný prostriedok smeruje len proti rozhodnutiu, ktorým sa znova rozhodlo o zrušenej časti rozsudku, nemožno z podnetu tohto opravného prostriedku preskúmať tú časť rozsudku, ktorá nadobudla právoplatnosť ani konanie, ktoré tejto časti rozsudku predchádzalo.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech i v neprospech obvineného A. P., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 27. novembra 1980 sp. zn. 2 To 529/80 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu v Bratislave 1 z 29. augusta 1980 sp. zn. 4 T 151/80 bol obvinený A. P. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialis
Právna veta: I když byl obžalovaný po vyhlášení rozsudku poučen o právu podat odvolání do osmi dnů od doručení opisu písemného vyhotovení rozsudku, ale v písemném vyhotovení bylo uvedeno, že proti rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů od doručení opisu písemného vyhotovení rozsudku, nelze jeho odvolání zamítnout jako opožděné jen proto, že se řídil nesprávným poučením soudu v písemném vyhotovení rozsudku.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného V. F. proti rozsudku krajského soudu v Brně z 20. 6. 1986 sp. zn. 1 T 18/86 Nejvyšší soud ČSR rozhodl tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 tr. ř. částečně zrušil napadený rozsudek ve výroku o vině pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 tr. zák., ve výroku o trestu odnětí svobody a způsobu jeho výkonu, ve výroku o ochranném dohledu a výrocích o náhradě škody. Dále podle § 259 odst. 3 tr. ř. při nezměněném výroku o vině trestnými činy ublíže
Právna veta: Ustanovenie § 146a Tr. por. je vo vzťahu špeciality k ustanoveniam § 16 a 17 Tr. por., ktoré upravujú vecnú príslušnosť súdov na konanie v prvom stupni. Ustanovenie § 146a Tr. por. určuje osobitným spôsobom vecnú i miestnu príslušnosť súdov na konanie o riadnom opravnom prostriedku, v ktorom súd preskúmava neprávoplatné rozhodnutie iného orgánu o zaistení osôb alebo majetku. Preto okresný súd rozhoduje podľa § 146a Tr. por. o sťažnosti podanej proti uzneseniu okresného prokurátora, ktorým bol obvinený vzatý do väzby, aj vtedy, ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, pre ktorý je podľa § 17 od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Banskej Bystrici a Okresným súdom v Lučenci rozhodol tak, že na rozhodnutie o sťažnosti obvineného M. B. proti uzneseniu Okresného prokurátora v Lučenci z 2. marca 1981 sp. zn. Pv 153/81, ktorým bol obvinený vzatý do väzby z dôvodov § 67 písm. a), c) Tr. por., je vecne príslušný Okresný súd v Lučenci. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy ZNB Oddelenia vyšetrovania VB v Lučenci z podnetu poškodenej maloletej Ľ. D. z 27. febr
R 48/1973
Právna veta: Ak nerozhodol súd ešte o návrhu na odpustenie zmeškania lehoty na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu orgánu sociálneho zabezpečenia, nemôže rozhodovat' o zamietnutí tohto opravného prostriedku pre jeho oneskorené podanie. Proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na odpustenie zmeškania lehoty na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu orgánu sociálneho zabezpečenia je odvolanie prípustné.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici svojím uznesením zamietol opravný prostriedok navrhovateľa proti rozhodnutiu Správy dôchodkov v Bratislave zo 6. 5. 1970, ktorým priznala navrhovateľovi starobný dôchodok a súčasne zastavila výplatu čiastočného invalidného dôchodku pri pracovnom úraze. Zamietnutie odôvodnil poukázaním na ustanovenie § 249 ods. 2 O. s. p. s tým, že návrh na preskúmanie rozhodnutia bol podaný oneskorene. Ďalším výrokom svojho uznesenia súd prvého stupňa zamietol opravný prostriedok n
R 10/1978
Právna veta: Rozhodnutie o povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú dávku dôchodkového zabezpečenia je rozhodnutím o zákonnom nároku vo veciach tohto zabezpečenia a o opravnom prostriedku proti nemu rozhoduje súd, a to aj keď sa také rozhodnutie týka povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú fakultatívnu dávku alebo jej časť.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave priznala navrhovateľovi od 18. 4. 1970 starobný dôchodok podľa ustanovenia § 7 vyhlášky č. 105/1964 Zb. v sume 300 Kčs mesačne. Od októbra 1970 sa tento dôchodok navrhovateľovi zvýšil na 620 Kčs mesačne a od októbra 1971 na 670 Kčs mesačne, pretože navrhovateľ a jeho manželka sú odkázaní na príjem z dôchodku navrhovateľa. Rozhodnutím Správy dôchodkov v Bratislave z 27. 11. 1973 bol tento dôchodok od decembra 1973 znížený na 300 Kčs mesačne a preplatok za obdobie
R 5/1972
Právna veta: Ak okresný prokurátor podľa § 149 ods. 1 písm. a) Tr. por. zruší uznesenie vyšetrovateľa o vznesení obvinenia a súčasne podľa § 172 ods. 1 Tr. por. trestné stíhanie obvineného zastaví, nemožno v trestnom stíhaní obvineného pre ten istý skutok pokračovať skôr, než bolo zrušené zastavujúce uznesenie v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného J. Č. proti uzneseniu Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 31. 10. 1969 sp. zn. 2 T 246/69, potvrdeného uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. 1. 1970 sp. zn. 4 To 39/70, ktorým súd zastavil trestné stíhanie obvineného J. Č. podľa § 223 ods. 1 Tr. por. s poukazom na § 11 ods. 1 písm. f) Tr. por. Z odôvodnenia: Uznesením vyšetrovateľa O-VB v Liptovskom Mikuláši s
R 4/1978
Právna veta: Ak rozhodnutie o tom, že sa podľa § 60 ods. 1 Tr. zák. vykoná trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, bolo zrušené v konaní o opravnom prostriedku až po uplynutí jednoročnej lehoty uvedenej v § 60 ods. 3 Tr. zák., nemožno už znova rozhodovať podľa § 60 ods. 1 Tr. zák., pretože zo zákona nastala fikcia, že podmienečne odsúdený sa osvedčil (§ 60 ods. 3 Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR vyslovil, že právoplatným uznesením Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo 17. apríla 1974 sp. zn. 4 Ts 391/70 bol porušený zákon v neprospech obvineného O. P. a toto uznesenie zrušil. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 15. januára 1971 sp. zn. 4 Ts 391/70 bol obvinený O. P. uznaný za vinného z prečinu proti majetku v socialistickom vlastníctve podlá § 3 ods. 1 písm.
MENU