Nájdené rozsudky pre výraz: právo na obhajobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3870 dokumentov
1844 dokumentov
2734 dokumentov
505 dokumentov
15 dokumentov
95 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 6/1971
Právna veta: Hlavné pojednávanie vo veciach, v ktorých sa konalo iba objasňovanie (§ 178a až 179f Tr. por.), možno konať v neprítomnosti obvineného, ak v zmysle § 202 ods. 2 Tr. por. je samosudca toho názoru, že možno vec spoľahlivo rozhodnúť a účel trestného konania dosiahnuť i bez prítomnosti obvineného a ak sú splnené tieto ďalšie podmienky: 1) návrh prokurátora na potrestanie bol obvinenému doručený a obvinený bol na hlavné pojednávanie riadne predvolaný; zo zápisnice s ním spísanej podľa § 76 ods. S Tr. por. je zrejmé, že boli zachované ustanovenia § 91 až 93 a § 95 Tr. por., 2) a že mu bolo v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Na viaceré dopyty súdov, či možno a kedy možno konať hlavné pojednávanie v neprítomnosti obvineného vo veciach, v ktorých sa konalo len objasňovanie, zaujíma trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR toto stanovisko: Na prítomnosť obvineného na hlavnom pojednávaní vo veciach v ktorých sa konalo iba objasňovanie prečinov (§ 179a až 179f Tr. por.), treba primerane použiť ustanovenie § 202 ods. 2 a 3 Tr. por. Na rozdiel od citovaného ustanovenia Trestného poriadku: obvinenému nemusí
R 42/1976
Právna veta: Písemnosti vydané v rámci trestního řízení v českém nebo slovenském jazyku v souvislosti s jednáním soudu doručují soudy procesním stranám neznalým těchto jazyků bez překladu do jejich mateřského jazyka.

Úryvok z textu:
Ministerstvo spravedlnosti ČSR při své kontrolní činnosti zjistilo nejednotný postup soudů při projednávání trestních věcí procesních stran (§ 12 odst. 5 tr. ř.), jejichž mateřštinou není český nebo slovenský jazyk (především cizinců). Zejména jsou rozdílné názory na otázku, zda takovým stranám je třeba obžalobu, rozsudek soudu prvního nebo druhého stupně a jiná soudní rozhodnutí (popř. písemnosti jako odvolání a stížnost prokurátora, stížnost pro porušení zákona, návrh na povolení obnovy tr
R 29/1977
Právna veta: I. Při pokračování v trestném činu jde o uskutečňování společného zločinného záměru jednáním, které stále nově naplňuje skutkovou podstatu téhož trestného činu a kde jednotlivé útoky jsou charakterizovány stejnorodým způsobem provedení a časovou souvislostí. Pro splnění podmínky stejnorodosti provedení jednotlivých útoků se nevyžaduje úplná totožnost způsobu spáchání, ale postačí podobnost způsobu spáchání jednotlivých útoků, přičemž tuto podmínku je třeba vykládat v souvislosti s obsahem společného záměru. Jde o stejnorodý způsob provedení trestného činu, jestliže pracovník benzinové stanice ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k odvolání krajského prokurátora a obžalovaných J. IM., V. J., J. B., J. J. a Z. P. napadený rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 13. 1. 1976 sp. zn. 1 To 10/75 zrušil z důvodů uvedených v § 258 odst. 1 písm. a), b), c), d) tr. ř. v celém rozsahu ohledně obžalovaných J. M., V. J., J. B, J. J. a Z. P. a přikázal krajskému soudu v Plzni, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Podle obžaloby krajského prokurátora v Plzni byli obžalovaní J. M.,
Merito veci Nutná obhajoba
R 4/1977
Právna veta: V případě nutné obhajoby nelze konat hlavní líčení v nepřítomnosti obhájce, který musí být přítomen během celého trvání hlavního líčení.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR zrušil Nejvyšší soud ČSR pravomocný rozsudek okresního soudu v Náchodě ze dne 13. 3. 1975 sp. zn. 1 T 23/75 a věc O. M. vrátil okresnímu soudu v Náchodě k novému projednání a rozhodnutí. Z odůvodnění: Proti shora uvedenému rozsudku okresního soudu v Náchodě podal ve prospěch obviněného O. M. stížnost pro porušení zákona generální prokurátor ČSR. Vytýká v ní, že obviněnému byl sice správně ustanoven podle § 36 odst. 1 písm. a)
R 15/1978
Právna veta: Ak je obvinený hluchonemý, treba ho považovať podľa § 28 Tr. por. za Osobu, ktorá neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie. V takýchto prípadoch treba pribrať tlmočníka ústnych prejavov v styku s hluchonemými osobami. Nepribratie tlmočníka je skrátením práva na obhajobu {§ 33 ods. 1 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 8. januára 1976 sp. zn. 4 T 1063/75 bol obvinený R. K. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. aj Tr. zák. na tom skutkovom základe, že sa 24. augusta 1975 v nočných hodinách v Smižanoch spolu s maloletým I. I. vlámal do predajne Jednoty č. 21—141 a odcudzil rôzny tovar v ŠMC 4602 Kčs na škodu Jednoty ĽSD v Spišskej Novej Vsi. Za tento trestný čin mu bol podľa § 132 ods. 1 Tr.
R 25/1978
Právna veta: Není-li na obsílce k jednání, ke kterému je třeba podle předpisů trestního řádu obviněného předvolat, uveden přesný cas (den i hodina) jednání, nejde o předvolání podle předpisů trestního řádu a obviněnému proto nezačíná běžet lhůta k přípravě. V takovém případě nelze konat jednání v nepřítomnosti obviněného.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 14. července 1976 sp. zn. 3 To 225/76, jímž bylo zamítnuto odvolání obviněného Z. V. proti rozsudku obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. dubna 1976 sp. zn. 1 T 36/76 a městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. dubna 1976 sp. zn. 1 T 36/76 byl obviněný Z.
R 45/1978
Právna veta: V akom procesnom postavení možno
 vypočúvať bývalého spoluobvinéného a za akých podmienok
 možno prečítať jeho predchádzajúcu výpoveď.

Úryvok z textu:
Trestné kolégium Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky na svojom zasadnutí konanom 17. októbra 1978 zaujalo podľa § 28 ods. 2 zák. č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. a podľa čl. 13 ods. 1 písm. c) rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky č. Plsf 1/73 z 2. júla 1973 k správnemu výkladu zákona v uvedenej otázke toto stanovisko: Osoba, ktorá bola pôvodne spoluobvinená a u ktorej toto procesné
R 39/1979
Právna veta: Důvod nutné obhajoby uvedený v § 38 odst. 1 písm. a) tr. ř,, že obviněný je ve vazbě, vzniká až vzetím obviněného do vazby (§ 68 tr. ř.), nikoli již zadržením obviněného (§ 75 tr. ř.), popř. vznesením obvinění proti osobě podezřelé, která byla zadržena (§ 78 tr. ř.).

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR shledal, že usnesením krajského soudu v Brně ze dne 25. září 1978 sp. zn. 3 To 390/78, jímž byla zamítnuta stížnost okresního prokurátora proti usnesení okresního soudu v Hodoníně ze dne 24. 8. 1978 sp. zn. 3 T 452/78, jímž byla podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. věc vrácena prokurátorovi k došetrení, byl porušen zákon v ustanovení § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. ve prospěch obviněného. Toto usnesení i citované usnesení okresního soudu v Hodoníně zrušil a okresnímu soudu v Hodon
R 1/1979
Právna veta: I. Obviněný musí mít v případech uvedených v § 36 tr. ř. obhájce od doby, kdy vznikl důvod nutné obhajoby. Je-li tento důvod dán již v době vznesení obvinění, musí mít obviněný obhájce od vznesení obvinění (§ 36 odst. 1, 2, 3, § 41 odst. 2 a § 165 odst. 1 tr. ř.). V řízení proti mladistvému musí mít mladistvý obhájce vždy od vznesení obvinění (§ 291 tr. ř.). II. Vznikl-li důvod nutné obhajoby od vznesení obvinění, je orgán přípravného řízení povinen postupovat podle § 38 odst. 1, § 39 tr. ř. po oznámení usnesení o vznesení obvinění (§ 163 odst. 3 tr. ř.). Obviněnému je třeba nejprve umožnit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odůvodnění: V praxi orgánů činných v trestním řízení nejsou jednotné názory na některé otázky nutné obhajoby v přípravném řízení. Jde především o otázky, od kdy musí mít obviněný, který není mladistvý, v přípravném řízení obhájce, jestliže důvod nutné obhajoby vznikl již od vznesení obvinění, jaký je správný postup při zvolení, resp. ustanovení obhájce v těch případech a v případech mladistvých, je-li třeba zajistit účast obhájce v co nejkratší lhůtě, a zda v době, kdy obviněný obhájce ještě
Merito veci Hlavné pojednávanie
R 70/1980
Právna veta: V neprítomnosti obvineného možno konať hlavné pojednávanie len ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Ich podstatou je zabezpečenie práva na obhajobu a zistenie objektívnej pravdy. Spravidla je vylúčené konať hlavné pojednávanie v neprítomnosti obvineného, ak je stíhaný pre pokračujúci, trvajúci a podobný trestný čin a na podklade spisového materiálu možno usudzovať, že obvinený pokračuje v trestnom čine aj po skončení prípravného konania, prípadne po podaní obžaloby. V takomto prípade by v neprítomnosti obvineného nemohol byť riadne zistený skutkový stav. Pri rozhodovaní o tom, či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Žiline z 29. augusta 1979 sp. zn. 2 T 710/79 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Žiline z 29. augusta 1979 sp. zn. 2 T 710/79 bol obvinený P. Ď. uznaný za vinného z trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa '§ 213 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako otec maloletej Júlie Ď., ku kt
MENU