Nájdené rozsudky pre výraz: právo na obhajobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3870 dokumentov
1844 dokumentov
2734 dokumentov
505 dokumentov
15 dokumentov
95 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Keď páchateľ konal v úmysle, aby jeho súkromné telefonické rozhovory boli účtované útvaru v snahe vyhnúť sa povinnosti platiť za ne náhradu, a spôsobil tým značnú škodu, treba jeho konanie kvalifikovať ako trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., a nie ako pokus trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § S ods, 1, § 138 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) Tr. zák.

Úryvok z textu:
V konaní o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister národnej obrany ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok vyššieho vojenského súdu a odvolanie obžalovaného proti rozsudku vojenského obvodového súdu zamietol. Z odôvodnenia: Obžalovaný voj. v zál. Ľ. B. bol rozsudkom vojenského obvodového súdu uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., pretože v období od 28. 10. 1978 do 18. 2. 1979 v
Právna veta: Orgány činné v trestním řízení jsou povinny při přibírání tlumočníků ve smyslu § 28 tr. ř. důsledně dbát ustanovení § 11 vyhl. ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona čís. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, tj. požádat o provedení tlumočnických úkonů především specializované ústavy pro tlumočnickou činnost, a není-li to možné, požádat o provedení takových úkonů tlumočníky zapsané v seznamu krajského soudu. Pokud příslušný orgán hodlá za podmínek § 24 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících ustanovit osobu, která není zapsána v seznamu tlumočníků, ověří si podle po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z podnětu odvolání obžalovaného byl napadený rozsudek vojenského obvodového soudu v celém rozsahu zrušen a věc byla podle § 260 tr. ř. vrácena vojenskému obvodovému prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Vyšší vojenský soud podle § 254 odst. 1 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost všech výroků napadeného rozsudku, také správnost postupu řízení, které tomuto rozsudku předcházelo a po doplnění dokazování došel k závěru, že rozhodnutí samosoudce soudu prvního stupně a řízení, které mu př
R 18/1982
Právna veta: Výklad ustanovenia § 198 ods. 1 veta druhá Tr. por. o skrátení lehoty na prípravu obžalovaného na hlavné pojednávanie.

Úryvok z textu:
Trestné kolégium Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zaujalo dňa 16. februára 1982 podľa § 28 ods. 2 zák. č. 36/1964 Zb. q organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. a podľa čl. 13 ods. 1 písm. c) rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky č. Plsf 1/73 z 2. júla 1973 a čl. 8 ods. 2 smernice pléna Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky o výkone súdneho dozoru č. Plsf 2/78 k správnemu výkladu ustano
Právna veta: Zda mladistvý musí mít v trestním řízení opatrovníka v případech, kdy práva zákonných zástupců nemohou vykonávat jeho rodiče.

Úryvok z textu:
Trestní kolegium Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky zaujalo dne 13. května 1986 podle § 28 odst. 2 zák. č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, úplné znění č. 19/1970 Sb., a podle cl. 8 odst. 2 směrnice pléna Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky k výkonu soudního dozoru č. Plsf 2/78 ke správnému výkladu a aplikaci ustanovení § 34 tr. ř. t o t o stanovisko: V řízení proti mladistvému obviněnému, jenž nenabyl způsobilosti k právním úkonům
Kľúčové slová: právo obvineného na obhajobu
R 43/1989
Právna veta: Oznámí-li obhájce vyšetřovateli, že se chce účastnit všech vyšetřovacích úkonů (§ 165 odst. 4 tr. ř.), je vyšetřovatel povinen sdělit mu včas dobu a místo každého vyšetřovacího úkonu, nejde-li o úkon neodkladný, a to bez ohledu na to, zda úkon provede sám nebo požádá o jeho provedení dožádaný orgán přípravného řízení. Je porušením práva obviněného na obhajobu (§ 2 odst. 13, § 165 odst. 1 tr. ř.), pokud je v přípravném řízení doplňováno vyšetřování výslechem svědka, aniž byl obhájce předem uvědoměn o době a místu konání výslechu, ačkoliv požádal vyšetřovatele o účast na vyšetřovacích úkonech ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. stížnost městského prokurátora v Praze proti usnesení městského soudu v Praze z 5. 8. 1987 sp. zn. 3 T 16/87. Z odůvodnění: Obžalobou městského prokurátora v Praze byl obviněný R. P. stíhán pro trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že dne 18. 5. 1987 v přesně nezjištěné době kolem 22.15 hod. v prvním patře domu č. 5 v Praze 7, Letohradské ulici, po předchozí hádce a vzájemné potyčce napadl svoji družku
Kľúčové slová: znalecký posudok znalcaznalecké dokazovaniedokazovanie v trestnom konaní
R 3/1989
Právna veta: Posudek ústavu podle § 110 odst, 1 tr. r. se podává písemně a jako důkaz se vždy provádí přečtením, ke kterému není třeba souhlasu stran (§ 110 odst. 2, § 212 tr. ř.). Teprve ukáže-li se to potřebné, lze dále vyslechnout jako znalce ústavem v posudku označenou osobu, která posudek vypracovala, popř. dvě takové osoby, jde-li o případ uvedený v § 105 odst. 2 tr. ř. Jestliže taková osoba nebo osoby nejsou zapsány v seznamu znalců, je podmínkou jejich výslechu jako znalců, aby složily znalecký slib.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání obžalovaného B. K. proti rozsudku krajského soudu v Ostravě ze 16. 6. Í987 sp. zn. 2 T 35/86. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný B. K. uznán vinným vedle jiných trestných činů také trestným Činem obecného ohrožení podle § 179 odst. 1. odst. 2 písni c) tr. zák. Podle skutkových zjištění soudu prvého stupně spočívala tato trestná činnost v tom, že dne 31. 12. 1985 kolem 21.00 hod. v mcsíě Albrechticích, část Hynčice, okr. Brunt
Merito veci Neodkladný úkon
Kľúčové slová: neodkladný a neopakovateľný úkonpovinná obhajoba
R 25/1990
Právna veta: I. K vykládu podmínek neodkladného úkonu ve smyslu ustanovení § 165 odst. 4 tr. ř. II. Koná-li se výslech obviněného, který není neodkladným úkonem, v době, kdy obviněný dosud nemá obhájce, ačkoli jde o případ nutné obhajoby, nemůže obviněný svým prohlášením, že souhlasí s výslechem bez účasti obhájce, zhojit vadu takto provedeného důkazu. Takový výslech je absolutně neúčinným důkazem a nelze jej v trestním řízení jako důkaz použít. III. Provádění výslechu obviněného za záměrně vytvořených okolností výrazně nepříznivě ovlivňujících jeho psychický stav, jako je např. výslech bezprostředně ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání krajského prokurátora v Ostravě proti rozsudku krajského soudu v Ostravě z 8. 11. 1989 sp. zn. 2 T 26/88. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Ostravě z 8. 11. 1988 sp. zn. 2 T 26/88 byl obžalovaný R. K. zproštěn obžaloby podle § 226 písm. c) tr. ř. pro trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že 9. 5. 1986 v době mezi 06.00 hod. až 06.30 hod. v prostoru dílny údržby provozu TPD a KORDY n. p. Železárny a drá
Právna veta: Pokiaľ sa obvinený alebo svedok bez dostatočného ospravedlnenia neustanoví na súd, hoci bol riadne predvolaný, je v kompetencii predsedu senátu (samosudcu) podľa konkrétnych okolností prípadu rozhodnúť, aké opatrenie zvolí na zabezpečenie ich účasti v súdnom konaní (porov. § 198 ods. 3, § 233 ods. 1, 2, § 314b ods. 2 Tr. por.). Takýmto opatrením môže byť predvedenie (§90, 98 Tr. por.) alebo uloženie poriadkovej pokuty (§ 66 ods. 1 Tr. por.), prípadne predvedenie a súčasné uloženie poriadkovej pokuty. Platná zákonná úprava nevyžaduje, aby predvedeniu obvineného alebo svedka predchádzalo ulož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister spravodlivosti SSR požiadal v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb., o organizácii súdov a o voľbách sudcov, v znení neskorších predpisov, Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu ustanovení Trestného poriadku, upravujúcich predvádzanie osôb, ktoré sa neustanovili na súdne pojednávanie, na žiadosť súdu orgánmi ZNB. Poukázal na to, že v niektorých okresoch, najmä vo Východoslovenskom kraji, podmieňujú OS ZNB realizáciu žiadostí súdov o predvedenie obžalov
MENU