Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12002 dokumentov
4917 dokumentov
37476 dokumentov
15 dokumentov
11 dokumentov
137 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Vyzvedačstvo
R 4/1974
Právna veta: Pod pojmom „zbiera údaje obsahujúce štátne tajomstvo“ v zmysle § 105 ods. 1 alinea 2 Tr. zák. o trestnom čine vyzvedačstva treba rozumieť nielen zhromažďovanie a sústreďovanie údajov obsahujúcich štátne tajomstvo, ale postačí aj akékoľvek neoprávnené disponovanie páchateľa s nimi, napr. ich neoprávnené prechovávanie s úmyslom vyzradiť ich cudzej moci. Ak páchateľ neoprávnene prechováva údaje obsahujúce štátne tajomstvo a len dodatočne sa rozhodne vyzradiť ich cudzej moci, dopúšťa sa trestného činu vyzvedačstva podľa § 105 ods. 1 alinea 2 Tr. zák. od toho času, keď pojal takéto rozhodnutie. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Československej socialistickej republiky zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Československej socialistickej republiky v prospech obvineného M. I. proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 14. februára 1973 sp. zn. 2 To 54/72. Z odôvodnenia: Rozsudkom krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. novembra 1972 sp. zn. 1 T 41/72 bol obvinený M. I. uznaný za vinného z trestného činu vyzvedačstva podľa § 105 ods. 1 aline
Právna veta: I. Neoprávnenou výhodou socialistickej organizácie v zmysle § 127 ods. 1 Tr. zák. je i splnenie vytýčeného športového cieľa telovýchovnej organizácie, ktorý by pri zachovaní hospodárskej a finančnej disciplíny nebol splnený, príp. podávanie takých športových výkonov, ktoré síce táto organizácia môže od svojich členov oprávnene očakávať, ale ktoré by bez poskytnutia neoprávnených odmien boli ohrozené. II. K naplneniu znakov trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 ods. 1 Tr. zák. stačí závažné porušenie povinnosti zodpovedného hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 i rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 5. septembra 1986 sp. zn. 2 T 3/86 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 bol zrušený rozsudok Krajského súdu v
Právna veta: I. Pochybnosti o správnosti posudku znalcov psychiatrov alebo posudku ústavu o duševnom stave obvineného, prípadne neúplnosť alebo nejasnosť posudku možno odstrániť len postupom podľa § 109 Tr. por., t. vysvetlením znalcov prípadne osôb poverených vypracovaním ústavného posudku, a keby to neviedlo k výsledku, pribratím iných znalcov, resp. vyžiadaním posudku iného ústavu. Orgán činný v trestnom konaní nemôže požiadať o odborné vyjadrenie o podanom posudku lekára psychiatra. Takéto odborné vyjadrenie nemožno považovať za dôkazný prostriedok v zmysle Trestného poriadku a nemožno k nemu prizer ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 9. augusta 1979 sp. zn. 1 T 16/79 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SSR z 10. decembra 1979 sp. zn. 1 To 59/79 bola obvinená V. K. oslobodená podľa § 226 písm. d) Tr. por. z obžaloby pre dvojnásobný trestný čin vraždy podľa § 219 Tr. zák., ktorý údajne spáchala tak, že 23. mája 1978 v čase od 5.45 do 6.45 hod. vo svojom byte v P. v dôsledku neusporiadaných rodinných pomerov ovplyvnených nadmerným požívaním alkoholických nápojov usmrtila najprv dcéru M
Merito veci Podplácanie
R 26/1973
Právna veta: K rozlišovaniu trestných činov rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 Tr. zák. a trestných činov proti hospodárskej disciplíne podľa druhého oddielu druhej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, osobitne trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 Tr. zák. Ak zodpovedný hospodársky pracovník poskytuje z prostriedkov socialistickej organizácie úplatok za účelom zaistif takej organizácii alebo jej zložke neoprávnené výhody, dopúšťa sa trestného činu porušovania povinosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými pros ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v prospech obvinených A. P., V. K. a F. L., Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 23. novembra 1970 sp. zn. 5 T 23/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 16. marca 1971 sp. zn. 1 To 14/71, pokiaľ sa týkali obvinených A. P., V. K. a F. L. a vec týchto obvinených vrátil na došetrenie krajskému prokurátorovi v Košiciach. Z odôvodnenia: Rozsudkom N
R 12/1980
Právna veta: Pri novom podmienečnom odsúdení za ten istý skutok možno započítať do novej skúšobnej doby len tú časť skúšobnej doby určenej predchádzajúcim rozsudkom, ktorá uplynula od právoplatnosti tohto rozsudku do jeho zrušenia v mimoriadnom opravnom konaní, aj to len pod podmienkou, že podmienečne odsúdený viedol v tomto čase poriadny život pracujúceho človeka (§ 59 ods. 3 Tr. zák.)

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Michalovciach z 3. januára 1979 sp. zn. 4 T 199/78 a vec vrátil tomuto súdu, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Michalovciach z 26. januára 1977 sp. zn. 1 T 998/76 bola obvinená F. B. uznaná za vinnú z pokusu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 ods. 1, § 221 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 12. au
R 25/1973
Právna veta: I. Ak páchateľ použije násilie síce proti viacerým osobám, ale s úmyslom zmocniť sa len jednej cudzej veci, spácha len jeden a nie viaceré trestné činy lúpeže podľa § 234 Tr. zák. II. K výkladu podmienok uloženia trestu smrti podľa § 29 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR preskúmal podľa § 316 ods. 2 Tr. por. zákonnosť rozsudku Krajského súdu v B. z 24. apríla 1972 sp. zn. 1 T 13/72 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 20. 7. 1972 sp. zn. 1 To 38/72, ako aj zákonnosť konania, ktoré im predchádzalo a zistil, že uvedenými rozhodnutiami nedošlo k takému porušeniu zákona, ktoré by mohlo mať vplyv na uloženie trestu smrti obvineným A. S. a S. B. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v B. z 24. apríla 19
R 2/1971
Právna veta: I. Ustanovenie § 3 ods. 2 zák. č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii upravuje nielen miestnu príslušnosť súdov v konaní podľa druhého oddielu cit. zákona, ale vymedzuje aj právomoc medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými súdmi. Pre vymedzenie právomoci je podľa tohto ustanovenia rozhodujúca skutočnosť, ktorý súd (krajský či vyšší vojenský) rozhodoval v pôvodnom konaní v prvom stupni a nie to, či ide o osobu podliehajúcu inak vojenskej súdnej právomoci alebo nie. II. Naproti tomu podľa § 3 ods. 3 zák. č. 82/1968 Zb. je pre vymedzenie právomoci medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. V spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Bratislave a Vyšším vojenským súdom v Trenčíne vo veci J. S., ktorý podal návrh podlá § 5 ods. 1 zák č. 82/1968 Zb. v znení zák. č. 70/1970 Zb. na preskúmanie odsudzujúceho rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 30. 11. 1956, sp. zn. 1 T 51/55 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. 12. 1957, sp. zn. 1 To 46/57 rozhodol Najvyšší súd ČSSR tak, že príslušný je Krajský súd v Bratislave. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. decembra
R 2/1971
Právna veta: I. Ustanovenie § 3 ods. 2 zák. č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii upravuje nielen miestnu príslušnosť súdov v konaní podľa druhého oddielu cit. zákona, ale vymedzuje aj právomoc medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými súdmi. Pre vymedzenie právomoci je podľa tohto ustanovenia rozhodujúca skutočnosť, ktorý súd (krajský či vyšší vojenský) rozhodoval v pôvodnom konaní v prvom stupni a nie to, či ide o osobu podliehajúcu inak vojenskej súdnej právomoci alebo nie. II. Naproti tomu podľa § 3 ods. 3 zák. č. 82/1968 Zb. je pre vymedzenie právomoci medzi krajskými súdmi a vyššími vojenskými sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. V spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Bratislave a Vyšším vojenským súdom v Trenčíne vo veci J. S., ktorý podal návrh podlá § 5 ods. 1 zák č. 82/1968 Zb. v znení zák. č. 70/1970 Zb. na preskúmanie odsudzujúceho rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 30. 11. 1956, sp. zn. 1 T 51/55 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. 12. 1957, sp. zn. 1 To 46/57 rozhodol Najvyšší súd ČSSR tak, že príslušný je Krajský súd v Bratislave. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu z 18. decembra
R 21/1977
Právna veta: Škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. nevzniká už púhym faktom, že bol neoprávnene vytvorený finančný fond alebo že sa neoprávnene naložilo s finančným fondom alebo s hmotnými prostriedkami spôsobom uvedeným v ustanovení § 127 ods. 1 Tr. zák. Ak za vynaložený finančný fond socialistickej organizácie, z ktorej prostriedkov bol fond neoprávnene vytvorený, boli získané v prospech tej istej socialistickej organizácie zodpovedajúce protihodnoty (materiál, práce, služby a pod.), škoda v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. nevzniká. Škoda v zmysle tohto zákonného ustan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznal rozsudkom z 3. 2. 1976 sp. zn. 1 T 27/74 obvinenú E. S. za vinnú okrem iného zo spolupáchateľstva na trestnom čine porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 9 ods. 2, § 127 ods. 1, 3 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako vedúca PaM Komunálnych služieb mesta Senec spolu s inými osobami v októbri a decembri 1971 pomocou fingovaných výplatných listín na odmeny brigádnikom a pracovníkom podniku získala 12 712 Kčs a 16 269 Kč
Právna veta: Omisívny trestný čin je dokonaný až márnym uplynutím lehoty danej na splnenie povinnosti. To platí aj pre neplatenie jednotlivých mesačných dávok výživného. Preto kým neprešla márne lehota na zaplatenie výživného na bežný mesiac, znaky trestného činu zanedbania povinnej výživy sú naplnené a tento trestný čin je dokonaný márnym uplynutím lehoty na zaplatenie splátky výživného na predchádzajúci meciac. Trestný čin je však dokončený až posledným dnom tohto mesiaca. Tento deň je rozhodujúci pre začatie lehoty stanovenej na premlčanie trestného stíhania, pre použitie amnestie ap.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil odsudzujúcu časť rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 2. marca 1983 sp. zn. 2 To 84/83 a sám rozhodol vo veci tak, že podľa § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por. s použitím čl. IV písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 8. mája 1980 zastavil trestné stíhanie proti obvinenému L. B. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že od 1.
MENU