Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1224

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85625 dokumentov
27563 dokumentov
288786 dokumentov
6610 dokumentov
519 dokumentov
1481 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Výrok rozsudku
R 11/1973
Právna veta: Výrok rozsudku o právním posouzení skutku (tzv. právní věta) není oddělitelný ve smyslu ustanovení § 258 odst. 2 tr. ř. od popisu skutku ve výroku o vině (od tzv. skutkové věty).

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu Plzeň-město ze dne 4. srpna 1971 sp. zn. 3 T 78/71 byl obžalovaný J. B. uznán vinným dvěma trestnými činy neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 209a odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zák., jichž se dopustil tím, že v Plzni, ačkoliv byl v posledních letech třikrát soudně trestán pro neoprávněné užívání cizích motorových vozidel, opětovně: 1. dne 11. 11. 1970 odcizil ke škodě nezjištěného majitele před restaurací Bohemia osobní automobil tov. zn. Skoda 440,
Merito veci Zrušení rozsudku
R 65/1974
Právna veta: Byl-li pravomocný rozsudek soudu prvního nebo druhého stupně zrušen rozsudkem, jímž bylo rozhodnuto o stížnosti pro porušení zákona, a to dříve, než bylo rozhodnuto o návrhu na obnovu řízení, v němž byl zrušený rozsudek vydán, chybí tu základní předpoklad přípustnosti obnovy občanského soudního řízení.

Úryvok z textu:
Dne 5. 8. 1971 podal Z. Š. návrh na povolení obnovy řízení v právní věci projednané u okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 C 87/64 (nyní 5 C 695/71). Návrh na obnovu řízení směřoval proti rozsudku krajského soudu v Brně z 28. 4. 1970 sp. zn. 16 Co 445/69, kterým byl potvrzen rozsudek okresního soudu v Uherském Hradišti z 8. 8. 1969 č. j. 4 C 87/64—142, ukládající žalovanému Z. Š. zaplatit žalobkyni M. Š. 22 786 Kčs a platit jí rentu 393 Kčs měsíčně. Uvedený rozsudek krajského soudu
Merito veci Cudzozemský rozsudok
R 14/1975
Právna veta: Postup podľa § 35 ods. 2, resp. § 37 Tr. zák. prichádza do úvahy len vtedy, keď skorší rozsudok bol vydaný československým súdom. Československé súdy nie sú z hľadiska použitia citovaných zákonných ustanovení viazané cudzozemskými rozsudkami. Ustanovenie § 22 Tr. zák. upravuje postup pre započítanie väzby alebo trestu v prípadoch, keď bol páchateľ za ten istý skutok, o ktorom koná alebo konal československý súd, v cudzine vo väzbe alebo potrestaný cudzozemským orgánom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR podľa § 268 ods. 1 Tr. por. zamietol sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom SSR proti právoplatnému rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 7. októbra 1973 sp. zn. 4 To 729/73. Z odôvodnenia: Rozsudkom Mestského súdu v Bratislave z 30. januára 1973 sp. zn. 29 T 26/73 bol obvinený K. Z. uznaný za vinného z trestného činu opustenia republiky podľa § 109 ods. 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 9. októbra 1968 vycestoval z ČSSR na riadny cestovný dok
Právna veta: Skutečnost, že se osoby, které mohou podat odvolání proti rozsudku ve prospěch obžalovaného (§ 247 odst. 2 tr. ř.), odvolání nevzdaly, popřípadě že obžalovaný neprohlásil, že si nepřeje, aby tyto osoby podaly v jeho prospěch odvolání, není na překážku, aby samosoudce vyhotovil podle § 314d odst. 2 tr. ř. zjednodušený písemný rozsudek. Jestliže taková osoba podá odvolání proti zjednodušenému písemnému rozsudku, odvolací soud přezkoumá na základě spisu správnost rozsudku a řízení, které mu předcházelo. Nemůže rozsudek zrušit jen proto, že je nepřezkoumatelný, a to proto, že neobsahuje odůvodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Praze ze dne 24. února 1983 sp. zn. 8 To 99/83 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu Praha-východ ze dne 12. 1.1983 sp. zn. 3 T 11/83 byla obviněná K. H. uznána vinnou pokusem přeěinu proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 8 odst. 1 tr. zák., § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb.
R 36/1980
Právna veta: I. Ak odvolací súd zistí, že niektorý výrok vo vyhotovení napadnutého rozsudku obsahuje pisárske chyby alebo iné zrejmé nesprávnosti, nariadi najprv opravu vyhotovenia rozsudku podľa § 131 ods. 1 Tr por. tak, aby vyhotovenie rozsudku bolo v úplnej zhode s obsahom rozsudku, ako bol vyhlásený podľa zápisnice o hlavnom pojednávaní. Opravu vyhotovenia rozsudku môže nariadiť aj najvyšší súd v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona. II. Odvolací súd nemôže vrátiť vec súdu prvého stupňa na nové prejednanie a rozhodnutie len v časti týkajúcej sa výroku o náhrade škody. Ak po zrušení chybného výrok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 15. novembra 1977 sp. zn. 8 To 407/77 vo výroku o náhrade škody. Podľa § 131 ods. 1 Tr. por. nariadil predsedovi senátu Okresného súdu v Trebišove, aby opravil vyhotovenie rozsudku zo 6. októbra 1977 sp. zn. 4 T 542/77 tak, aby vyhotovenie rozsudku vo výroku o náhrade škody bolo v úplnej zhode s obsahom rozsudku, ako bol vyhlásený na hlavnom pojednávan
Právna veta: Opravným rozhodnutím (§ 25 not. ř. a § 164 o. s. ř.) nemůže státní notářství opravit výrok svétío předchozího pravomocného rozhodnutí, když jím nebylo rozhodnuto o veškerém majetku zůstavitele, ani výrok takového rozhodnutí, který nebyl dostatečné

Úryvok z textu:
Státní notářství v Litoměřicích projednalo dědictví po zůstavitelce R. H. a schválilo dohodu dědiců, jíž se vypořádali o dědictví. Do dědictví náležela polovina pozemků v K., a to zahrady pare. ě. 277, zahrady pare. ě. 280, pozemku pare. č. 287 — mlýnský potok, role pare. ě. 401, pozemku pare. c. 627 — mlýnský potok, pozemku pare. č. 628 — mlýnský náhon a zahrada, louky pare. č. 282, stavební parcely a sušárny pare. č. 304. Do výměry půl hektaru měl podle dohody převzít tyto pozemky syn zůstavit
Merito veci Rozhodnutie súdu
Kľúčové slová: náhradný bytpovinnosť vypratať bytsúd uložil v rozsudku povinnosť
R 53/1984
Právna veta: Rozhodl-li soud o povinnosti vyklidit byt, za nějž má být poskytnuta náhrada, uloží vždy splnění této povinnosti ve lhůtě, kterou ve výroku rozhodnutí stanoví a označí za začátek jejího běhu den, kdy bude tomu, kdo se má z bytu vystěhovat, vykonatelným rozhodnutím přidělen náhradní byt, popřípadě poskytnuto náhradní ubytování (§ 186 odst. 1 a 2 o. z. a § 160 odst. 3 o. s. ř.). Takový výrok soudního rozhodnutí není omezen jen na případy, o nichž zákon jmenovitě uvádí, že tu stačí poskytnout náhradní ubytování, a použije se i v případech, v nichž občanský zákoník předpokládá, že bude přidělen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Litoměřicích rozsudkem zrušil podle ustanovení § 184 písm. a) o. z. právo odpůrce užívat byt o kuchyni a pokoji s přísl. v domě cp. 444 v L. a uložil mu z bytu se vystěhovat do 15 dnů poté, kdy mu bude vykonatelným rozhodnutím příslušného národního výboru přidělen náhradní byt. V odvolání proti tomuto rozsudku uplatňovala navrhující organizace pouze tu námitku, že soud prvního stupně uvedl ve výroku svého rozhodnutí jen jeden druh náhrady za vyklizovaný byt, zatím co mělo být v
Merito veci Odvolacie konanie
Právna veta: Odvolací súd nemôže sám rozhodnúť rozsudkom (§ 259 ods. 3 Tr. por.), ak sám nevykoná nijaké dôkazy a mení skutkový stav zistený súdom prvého stupňa len na tom základe, že hodnotí inak dôkazy vykonané pred súdom prvého stupňa. V takom prípade musí vec vrátiť súdu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie. Aj keď odvolací súd sám nevykoná žiadne nové dôkazy ani neopakuje dôkazy vykonané pred súdom prvého stupňa, môže dôjsť k záveru, že skutkové zistenia súdu prvého stupňa sú nejasné, neúplné alebo vzbudzujú pochybnosť o svojej správnosti. Odvolací súd môže v takom prípade vytknúť chyby pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 31. januára 1983 sp. zn. 7 To 9/83 v časti týkajúcej sa obvineného P. K. a tomuto súdu prikázal, aby vec obvineného P. K. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 2. decembra 1982 sp. zn. 4 T 676/82 bol obvinený P. K. uznaný za vinného zo spolupáchateľstva na pokračujúcom trestnom čine krádeže podľa § 9 ods. 2, §
Právna veta: I. Konstatování ve skutkové větě obžaloby, že obžalovaný byl již před spácháním skutku odsouzen, aniž však byla použita právní kvalifikace podle § 41 tr. zák., ani písemné upozornění obviněného prokurátorem před podáním obžaloby, že v obžalobě bude jeho trestný ěin kvalifikován jako cin spáchaný zvlášť nebezpečným recidivistou podle § 41 písm. a) tr. zák., nemůže nahradit upozornění podle § 190 odst. 2, popř. podle § 225 odst. 2 tr. ř., že skutek obžalovaného bude na rozdíl od obžaloby kvalifikován přísněji, a to i podle § 41 písm. a) tr. zák. II. Za těžkou újmu na zdraví ve smyslu § 89 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 16. dubna 1980 sp. zn. 1 T 8/80 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný M. V. uznán vinným jako zvlášť nebezpečný recidivista ve smyslu § 41 písm. a) tr. zák. trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák. a odsouzen za použití § 42 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání deseti roků, pro jehož v
Právna veta: Zákaz reformácie in peius podľa § 264 ods. 2 Tr. por. neplatí len vtedy, keď po zrušení rozsudku vyšli v novom konaní najavo nové skutočnosti, ktoré pôvodne neboli známe a ktoré odôvodňujú prísnejšiu právnu kvalifikáciu než v pôvodnom rozsudku. Platí však v prípade, ak v novom konaní síce vyšli najavo nové dôkazy, ale iba také, čo potvrdzujú skutočnosti známe už predtým a ktoré súd prípadne len nevzal do úvahy pri pôvodnom rozhodovaní.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu Bratislava - vidiek z 28. mája 1979 sp. zn. 3 T 50/79 aj rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 25. septembra 1979 sp. zn. 5 To 351/79 a Okresnému súdu Bratislava - vidiek prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava - vidiek z 28. mája 1979 sp. zn. 3 T 50/79 bol obvinený R. B. uznaný za vinného z trestného činu u
MENU