SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342539
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 1211 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 5146 krát v 1211 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 46115 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 23280 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 9419 dokumentov
Krajské súdy SR 312292 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 519 dokumentov
Odborné články 986 dokumentov


Kľúčové slová: konanie pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcom, samosudca, zjednodušený písomný rozsudok

Zbierka NSČ 4-5/1984
R 34/1984
Právna veta: Skutečnost, že se osoby, které mohou podat odvolání proti rozsudku ve prospěch obžalovaného (§ 247 odst. 2 tr. ř.), odvolání nevzdaly, popřípadě že obžalovaný neprohlásil, že si nepřeje, aby tyto osoby podaly v jeho prospěch odvolání, není na překážku, aby samosoudce vyhotovil podle § 314d odst. 2 tr. ř. zjednodušený písemný rozsudek. Jestliže taková osoba podá odvolání proti zjednodušenému písemnému rozsudku, odvolací soud přezkoumá na základě spisu správnost rozsudku a řízení, které mu předcházelo. Nemůže rozsudek zrušit jen proto, že je nepřezkoumatelný, a to proto, že neobsahuje odůvodn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ní. Proti tomuto rozhodnutí krajského soudu podal ministr spravedlnosti ČSR stížnost pro porušení zákona. Namítl, že vyhotovení zjednodušeného rozsudku nemůže být překážkou jeho přezkoumání v odvolacím řízení; krajský soud svým nesprávným postupem porušil zákon v ... Jestliže takové osoby, popř. některá z nich odvolání podají, nemůže být vyhotovení zjednodušeného písemného rozsudku překážkou přezkoumání rozsudku v odvolacím řízení. Odvolací soud musí v takovém případě vycházet při přezkoumání dů .
Kľúčové slová: ukladanie trestu, ďalší trest, odňatie slobody, trest rovnakého druhu, rozhodnutie odvolacieho súdu

Zbierka NSČSSR 4-5/1986
R 17/1986
Právna veta: Rozhodujúcim dňom pre aplikáciu ustanovenia § 36 Tr. zák. je deň vyhlasovania nového rozsudku, ktorým sa ukladá trest rovnakého druhu. K tomuto dňu nesmie novo ukladaný trest spolu s dosiaľ nevykonaným trestom rovnakého druhu uloženým skorším rozsudkom presahovať najvyššiu výmeru dovolenú zákonom pre daný druh trestu. Ak sa ukladá novým rozsudkom trest odňatia slobody, za trest rovnakého druhu uložený skorším rozsudkom v zmysle § 36 Tr. zák. treba považovať aj trest nápravného opatrenia, ktorý bol v dobe vyhlasovania nového rozsudku právoplatne premenený na trest odňatia slobody.

Úryvok z textu:
... na základe amnestie prezidenta republiky). Rozhodujúcim dňom pre aplikáciu ustanovenia § 36 Tr. zák. je deň vyhlasovania nového rozsudku, ktorým sa ukladá trest rovnakého druhu. K tomuto dňu nesmie novo ukladaný trest spolu s dosiaľ nevykonaným trestom ... uložil obvinenému trest odňatia slobody v trvaní pätnástich rokov za situácie, keď trest nápravného opatrenia uložený skorším rozsudkom a neskôr právoplatne premenený na trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov nebol ani sčasti vykonaný, porušil .
Kľúčové slová: trestné stíhanie, neprípustnosť trestného stíhania, jednota skutku, pokračovanie v trestnej činnosti, rei iudicatae

Zbierka NSS 4-5/1986
R 27/1986
Právna veta: Pri pokračujúcej trestnej činnosti je aj vyhlásenie oslobodzujúceho rozsudku medzníkom, ktorý pretŕha jednotu skutku. Páchateľa preto možno stíhať iba za tu časť pokračujúcej trestnej činnosti, ktorá nasleduje po vyhlásení tohto rozsudku. Ak skutok, pre ktorý se vedie trestné stíhanie, je čiastkovým útokom pokračujúceho trestného činu alebo prečinu, o ktorom súd rozhodol oslobodzujúcim rozsudkom, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania pre prekážku rei iudicatae (§ 11 ods. 1 písm. f/ Tr. por.).

Úryvok z textu:
... posudzovaný ako trestný čin príživníctva podľa § 203 Tr. zák. Z odôvodnenia: Generálny prokurátor SSR podal proti uvedenému rozsudku okresného súdu sťažnosť pre porušenie zákona v prospech obvinenej. Sťažovateľ upozornil na to, že okresný súd odsúdil obvinenú za ... stíhanie proti obvinenej zastaviť z dôvodu § 11 ods. 1 písm. f] Tr. por., lebo uvedený právoplatný oslobodzujúci rozsudok Mestského súdu v Brne predstavoval prekážku rei iudicatae, teda veci už rozhodnutej, a súčasne je aj medzníkom, ktorý pri .
Kľúčové slová: dohoda o zvýšení kvalifikácie, dohoda na zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca

Zbierka NSČSSR 2-3/1990
R 7/1990
Právna veta: Postgraduálnym štúdiom sa z hľadiska právnej úpravy vyjadrenej v ustanovení § 143 Zák. práce nezíska ani nezvýši kvalifikácia pracovníka, pokiaľ pracovník absolvovaním tohto štúdia nezískava zároveň predpoklady pre výkon kvalifikovanejšej práce (pre vyššiu funkciu), pre ktorú pracovník dosiaľ kvalifikáciu nespĺňal.

Úryvok z textu:
... Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že týmto rozsudkom odvolacieho súdu bol porušený zákon. Z odôvodnenia: Organizácia môže s pracovníkom uzavrieť dohodu, ktorou sa organizácia zaväzuje umožniť ... ; žalovaný podmienky uvedené v dohode nesplnil; preto je povinný uhradiť časť organizáciou vynaložených nákladov. Obvodný súd Bratislava 5 rozsudkom žalobu zamietol. Poukázal pritom na ustanovenia § 242 ods. 1 písm. a) Zák. práce a čl. III .
Meritum Vynálezy
Kľúčové slová: autorské osvedčenie, vynález, autorské právo, vynálezcovská činnosť

Zbierka NSČ 2-3/1990
R 9/1990
Právna veta: Jestliže před podáním přihlášky vynálezu, na který bylo uděleno autorské osvědčení a který organizace využívá, byl předmět této přihlášky vynálezu využíván i jako zlepšovací návrh a takto byla za jeho využití poskytnuta i odměna, je pro výši odměny za vynález rozhodující společenský prospěch dosažený v nejvýhodnějším roce z pětiletého období, které může začít teprve dnem podání přihlášky vynálezu.

Úryvok z textu:
... š í soud C S R rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, tak, že uvedenými rozsudky soudů obou stupňů byl porušen zákon. Z odůvodnění: Při posouzení uplatněného nároku vycházely soudy obou stupň .
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, neoprávnené zadržiavanie prostriedkov, vlastnícka žaloba

Zbierka NSČ 2-3/1990
R 10/1990
Právna veta: Každý z bezpodílových spoluvlastníků je samostatně oprávněn k podání žaloby o vydání neoprávněně zadržované věci z bezpodílového spoluvlastnictví (a také žaloby o vyklizení nemovitosti, jíž je bezpodílovým spoluvlastníkem). Tato oprávnění má obdobně (§ 496 o.z.) i v době, kdy bezpodílové spoluvlastnictví sice již zaniklo, avšak nebylo ještě provedeno jeho vypořádání.

Úryvok z textu:
... 145 odst. 1 o.z., vyhověl Nejvyšší soud ČSR důvodné stížnosti pro porušení zákona, rozsudky soudů obou stupňů zrušil a věc podle ustanovení § 242 odst. 1 o.s.ř. ... ČSR rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, tak, že těmito rozsudky soudů obou stupňů byl porušen zákon. Z odůvodnění: Žalobce se domáhal vyklizení rodinného domku ... bylo uloženo vyklidit a ve lhůtě do tří dnů od právní moci rozsudku žalobci vyklizené předat dvě místnosti v přízemí rodinného domku čp. 936 v Č .
Kľúčové slová: spoločné užívanie nehnuteľností, družstevný byt, spoločný nájom bytu

Zbierka NSČ 2-3/1990
R 11/1990
Právna veta: Soud nemůže zrušit právo osobního užívání bytu pro užívání dvojího bytu (§ 184 písm. cl o.z.), jestliže jde o byt, k němuž mají manželé právo společného užívání, zatím co ke druhému bytu má výlučné právo osobního užívání jen jeden z manželů (např. k bytu trvale určenému k ubytování pracovníků organizace).

Úryvok z textu:
... o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, tak, že těmito rozsudky soudu obou stupňů byl porušen zákon. Z odůvodnění: V projednávané věci ... organizace do tří dnů od právní moci rozsudku. Soud prvního stupně vycházel ze zjištění, že odpůrce J. M. pracuje u ... , aby byt vyklidili a předali navrhovateli do patnácti dnů od právní moci rozsudku a aby na náhradu nákladů řízení zaplatili navrhovateli 685 Kčs na účet advokátní .
Kľúčové slová: styk rodiča s dieťaťom, všeobecná zodpovednosť, zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie

Zbierka NSČ 2-3/1990
R 12/1990
Právna veta: Rodič, kterému bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy, odpovídá za škodu vzniklou druhému z rodičů v důsledku zmaření styku s dítětem i tehdy, když tohoto rodiče včas neinformoval o objektivní překážce (např. o onemocnění dítěte) bránící uskutečnění styku s nezletilcem ve stanovenou dobu. Potřebu použití vlastního motorového vozidla rodiče k uskutečnění styku s nezletilým dítětem ve výchově druhého z rodičů je třeba posoudit jednak z hlediska přepravy rodiče do místa styku a jednak i z hlediska účelnosti využití vozidla v průběhu styku s dítětem. Při vyčíslení nákladů spojených s tímto použ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nevypořádaly se všemi složkami paušalizované náhrady za použití vlastního motorového vozidla, porušily svými rozsudky zákon v ustanoveních § 6, § 120 odst. 1 a § 153 odst. 1 ... ČSR rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, tak, že uvedenými rozsudky soudů obou stupňů byl porušen zákon. Z odůvodnění: Jestliže matka, jíž ... nahradit náklady řízení ve výši 628 Kčs, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. Ohledně částky 1 888,65 Kčs byla žaloba zamítnuta a ohledně částky 1 850 .
Kľúčové slová: dedičské konanie, dedenie, dedičské právo

Zbierka NSČ 2-3/1990
R 19/1990
Právna veta: K některým otázkám řízení a rozhodování o dědictví podle ustanovení notářského řádu), která byla změněna ustanoveními zákona č. 134/1982 Sb.

Úryvok z textu:
... , jenž nemá plnou způsobilost k právním úkonům, popřípadě je-li třeba souhlas devizového orgánu. Např. v rozsudku Nejvyššího soudu ČSR sp.zn. 4 Cz 29/88 bylo vysvětleno, že nelze v těchto případech uzav .
Kľúčové slová: starostlivosť súdu o maloletých, výchovné opatrenie, ústavná starostlivosť

Zbierka NSS 2-3/1990
R 21/1990
Právna veta: K rozhodovaniu súdov vo veciach výchovných opatrení (§ 43 odst, 2 Zák, o rod.), obmedzení a pozbavení rodičovských práv a ústavnej i ochrannej výchovy

Úryvok z textu:
... súdy nariadili ústavnú výchovu u 1493 detí a ochrannú výchovu u 31 detí, pričom už z odôvodnenia niektorých týchto rozsudkov je zrejmé, že dôvodom pre nariadenie ústavnej výchovy bolo zanedbávanie rodičovských povinností závažným spôsobom. Napr. vo veci sp. ... praxi súdov sa niekedy odôvodňuje sťaženou kontrolou jeho dodržiavania. To však odvisí od toho, či bolo obmedzenie vo výroku rozsudku správne vyjadrené v súlade s účelom tohto opatrenia, t.j. ustanoviť obmedzenie v určitom konaní, činnosti, v správaní .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.