Nájdené rozsudky pre výraz: rozvod manželstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

596 dokumentov
615 dokumentov
12182 dokumentov
9 dokumentov
30 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 7/1982
Právna veta: Rozvod manželství rodičů nezletilých dětí je skutečností, s níž zákon o rodině (zákon č. 94/1943 Sb.) spojuje v každém případě nutné provedení úpravy práv a povinností rodičů k jejich nezletilým dětem pro dobu po rozvodu (§ 26 odst. 1 zák. o rod.). Soud tedy musí upravit výchovu a výživu nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, a to i tehdy, když zjistí, že rodiče v mezidobí od právní moci výroku rozsudku o rozvodu manželství do vynesení výroku rozsudku o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu obnovili soužití a společně se o děti starají.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Přerově z 30. 9. 1977 č. j. 5 C 138/77-15 bylo rozvedeno manželství V. O. a H. O. a pro dobu po rozvodu byly obě jejich nezletilé děti Z. O., nar. 19. 5. 1961, a V. O., nar. 21. 5. 1963, svěřeny do výchovy matky; otci bylo uloženo platit výživné částkou 450 Kčs měsíčně pro nezletilého Z. O. a částkou 350 Kčs měsíčně pro nezletilého V. O. Výrok uvedeného rozsudku o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu napadl otec odvoláním, jímž se domáhal, aby děti by
Právna veta: Ak súd prvého stupňa návrh na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa zamietol, odvolací súd nemôže takýto rozsudok zmeniť, manželstvo rozviesť a vec vrátiť súdu prvého stupňa iba na úpravu práv a povinností manželov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

Úryvok z textu:
Rozvod manželstva a s ním súvisiace otázky sú upravené v piatej hlave prvej časti Zákona o rodine (zákona č. 94/1963 Zbľ). Z ustanovení § 23 ods. 2 a § 20ák. o rod. vyplýva, že manželstvo možno rozviesť len vtedy, keď nastane objektívny stav, charakterizovaný ako vážny rozvrat vzťahovv medzi manželmi, ktorý znemožňuje plnenie spoločenského účelu manželstva. Spoločenský účel manželstva pritom vyplýva z funkcií manželstva a rodiny ním založenej. Hlavným spoločenským účelom manželstva je založen
Meritum Opatrovník
Právna veta: V rozvrhu práce okresního (obvodního, popřípadě městského) soudu, sestaveném podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 jednacího řádu pro okresní a krajské soudy (Spravovacieho poriadku pre okresně á krajské sudy)), lze stanovit, že opatrovníka nezletilému dítěti podle ustanovení § 37 odst. 3 zák. o rod. ustanoví předseda senátu, u něhož probíhá řízení o rozvod manželství rodičů tohoto dítěte, jestliže má dítě v obvodu téhož soudu své bydliště (§ 88 písm. c/ o.s.ř.). Ustanovení opatrovníka se tu provede podle ustanovení § 176 odst. 2 o.s.ř.

Úryvok z textu:
Postupem soudů při ustanovování opatrovníka nezletilým dětem v řízení o rozvod manželství jejich rodičů a o úpravu poměrů manželů k nezletilým dětem z jejich manželství pro dobu po rozvodu se zabýval bývalý Nejvyšší soud pod sp. zn. Pis 2/62 (viz III/1962 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR, str. 60) a dále pod sp. zn. Pis 4/66 (viz IV/1966 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR, str. 395, 396). Dospěl k závěru, že soud. který provádí řízení o rozvod manželství, požádá obecný soud nezleti
R 32/1979
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu vzniká priamo na základe zákona (§ 85 Zákona o rodine). Prelo za začiatok páchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák. rodiča voči dieťaťu treba považovať deň, od ktorého prestal rodič zavinene plniť svoju vyživovaciu povinnosť bez ohľadu na to, či o povinnosti platiť výživné a o jeho výške rozhodol už predtým sud v občianskoprávnom konaní. Ak takéto rozhodnutie nebolo dosiaľ vydané, súd v trestnom konaní rozhodne o výživnom ako o predbežnej otázke podľa § 9 ods. 1 Tr. por. Pretože ide o otázku viny, súd v trestnom konaní nie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi zo 17. marca 1975 sp. zn. 4 T 229/75 bol obvinený A. V. uznaný za vinného z trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. lTr. z. na tom skutkovom základe, %e ako otec maloletých detí D. V., nar. 24. júna 1971 a maloletej E. V., nar. 24. januára 1972, vôbec sa nestaral o ich výživu, hoci mu táto povinnosť plynie priamo zo Zákona o rodine, a za obdobie od 1. júna 1974 do 31. decembra 1974 zostal dlžný na výživnom najmenej 5000 Kčs. Okrem toho, hoc
R 8/1971
Právna veta: Nezhoda medzi rodičmi v tom, či niektorý z nich môže podať na príslušnom správnom orgáne žiadosť o povolenie na vysťahovanie maloletého dieťaťa z ČSSR, je nepochybne nezhodou o podstatnej veci pri výkone rodičovských práv a povinností (§ 49 Zák, o rod.). Súd starostlivosti o maloleté deti posúdi predpoklady pre to, čí možno rodičovi dať súhlas na podanie žiadosti o povolenie vysťahovania maloletého dieťaťa do cudziny. V konaní o udelenie súhlasu na podanie tejto žiadosti nerieši však otázku, ktorý z rodičov má lepšie schopnosti a možnosti dieťa vychovávať. Iba hodnotí, aké dôsledky na ďalší ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Matka maloletej Z. V. sa domáhala, aby jej bol daný súhlas k podaniu žiadosti o povolenie na vysťahovanie jej dcéry do cudziny. Uviedla, že otec dieťaťa odoprel dať súhlas k podaniu takejto žiadosti a že ako cudzia štátna občianka sa chce vrátiť k svojim rodičom do V. a chce si vziať so sebou aj dcéru. Otec maloletej žiadal návrh matky zamietnuť. Namietal, že prípadné vysťahovanie maloletej do cudziny by spôsobilo citeľnú zmenu v spôsobe jej života a výchovy, že takto by bol jeho styk s malol
Meritum Ohováranie
Kľúčové slová: ohováranienepravdivosť rozširovaného údajaeventuálny úmysel
R 49/1983
Právna veta: Pri trestnom čine ohovárania v zmysle § 206 písm. b) Tr. zák. sa po subjektívnej stránke vyžaduje, aby páchateľ vedel o nepravdivosti rozširovaného údaja a o tom, že ním môže v značnej miere ohroziť vážnosť iného u spoluobčanov. Nepostačuje, aby páchateľ mal v tomto smere len eventuálny úmysel (§ 4 písm. b/ Tr. zák.). Naproti tomu pre následok predpokladaný v tomto ustanovení postačuje aj eventuálny úmysel.

Úryvok z textu:
Vyhľadávací orgán 00 VB v Michalovciach stíhal obvineného A. Š. pre trestný čin ohovárania podľa § 206 písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v októbri 1981 v Závadke rozširoval pred viacerými občanmi nepravdivý údaj, že manželka J. Z. A. Z. udržiava intímne styky s J. S., v dôsledku čoho medzi manželmi J. Z. a A. Z. nastal rozvrat a hrozil rozpad manželstva pre údajnú neveru A. Z. Právoplatným uznesením z 15. februára 1982 sp. zn. Pv 54/82 okresný prokurátor v Michalovciach postúpil
Právna veta: Ustanovenie § 180 ods. 2 O. z. sa použije obdobne (§ 496 O. z.) aj na tie prípady, v ktorých za trvania manželstva bolo nadobudnuté právo na družstevný byt manželmi, ktorých manželstvo zaniklo rozvodom a do smrti jedného z týchto rozvedených manželov nedošlo medzi nimi k dohode alebo k rozhodnutiu súdu o zrušení uvedeného práva a o tom, kto z nich bude ako člen stavebného bytového družstva byt užívať (§ 177 ods. 2 O. z.)

Úryvok z textu:
Poručiteľka A. S. zomrela 19. 11.1985 bez zanechania závetu. Ako dedičia zo zákona prichádzali po nej do úvahy deti M. S. a B. S. Dedičstvo dedičia neodmietli. Na pojednávaní konanom 16. 1. 1986 štátne notárstvo v Prešove svojím rozhodnutím č. k. D 1776/85-9 určilo všeobecnú cenu majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo výške 42522 Kčs. Súčasne určilo, ktoré z hnuteľných vecí patria do dedičstva po poruči- teľke a ktoré z hnuteľných vecí z titulu vyporiadania bezpodie
R 38/1977
Právna veta: Pri rozhodovaní o výživnom, ktoré má platiť účastník konania, ktorého bydlisko (pobyt) fe mimo územia ČSSR, musí súd dbať aj na to, či vydávané rozhodnutie splna všetky také predpoklady, aby mohlo byť v štáte, kde má uvedený účastník konania bydlisko alebo pobyt, uznané a vykonané.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave rozviedol manželstvo rodičov maloletých detí M. a P. J., obidve deti zveril do výchovy matke a otca detí, ktorý býva mimo územia ČSSR, zaviazal platiť výživné na maloletého M. J. sumou 500 Kčs a na maloletého P. J. sumou 350 Kčs mesačne; tento rozsudok sa stal právoplatným. Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, tak, že výrokom uvedeného rozsudku súdu prvého stupňa, týkajúceho sa úpravy práv a povinností r
R 2/1981
Právna veta: Zo správy o zhodnotení úrovne rozhodovania súdov Slovenskej socialistickej republiky vo veciach týkajúcich sa osobného užívania pozemkov, prejednanej a schválenej občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SSR.

Úryvok z textu:
Dôvodová správa k Občianskemu zákonníku (zákonu č. 40/ 1964 Zb.) zdôraznila, že právo osobného užívania pozemku je charakterizované tým, že pozemok možno užívať len na účel, na ktorý má slúžiť, a že sa prideľuje určitému občanovi. Poukazovala ďalej na to, že obsah a ochrana tohto práva sa približujú obsahu a ochrane vlastníckeho práva, že toto časové neobmedzené právo prechádza rovnako ako vlastnícke právo na dedičov užívateľa, a konštatovala, že táto ustanovizeň lepšie vystihuje zmeny, ku ktorý
MENU