Nájdené rozsudky pre výraz: stav zmenšenej príčetnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
3 dokumenty
168 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 41/1976
Právna veta: Zpráva pojednává o výsledcích průzkumu soudní praxe při rozhodování o dokonaných trestných činech vraždy podle § 219 tr. zák. a trestných činech ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák., o nichž bylo pravomocně rozhodnuto soudem v letech 1973 až 1974

Úryvok z textu:
Trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák. patří k nejzávažnějším druhům kriminality, který vážně znepokojuje široké vrstvy občanů. Rozhodnutí soudů o těchto trestných činech veřejnost sleduje se zvýšenou pozorností. Závažnost, ale i obtížnost rozhodování na tomto úseku vyplývá též z toho, že za trestný čin vraždy je možno uložit výjimečný trest smrti a po novele k trestnímu zákonu z roku 1973 také výjimečný trest odnětí svobody nad 15 let až do 25 let. Trestní kolegium Nejvyššího soudu ČSSR pro
R 61/1971
Právna veta: I. Stav zmenšenej príčetnosti nemusí byť spôsobený duševnou chorobou. Stačí aj duševná porucha, hoci krátkodobá, ako je porucha duševných funkcií vyznačujúca sa tým, že v jej dôsledku bola zmenšená v čase spáchania trestného činu páchateľova schopnosť rozpoznať nebezpečnosť svojho konania pre spoločnosť alebo ovládať svoje konanie. II. Silným rozrušením v zmysle § 33 písm. a) Tr. zák. treba rozumieť silné citové pohnutie páchateľa. Povaha citového pohnutia (strach, zlosť, radosť a pod.) nemá pritom na priznanie tejto poľahčujúcej okolnosti vplyv. Túto poľahčujúcu okolnosť možno nepriznať le ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 10. marca 1971 sp. zn. 4 T 46/70 bol obžalovaný J. M. uznaný vinným z trestného činu vraždy podľa § 219 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v noci z 22. 12. na 23. 12. 1969 v R. na ulici Cyrila a Metóda s úmyslom vykonať s ňou súlož zrazil dvoma údermi na zem K. R., následkom čoho sa táto dostala do bezvedomia, a potom ju viackrát udrel päsťou po tvári a veľkou silou jej podpätkom čižmy šliapol viackrát na tvár, strhal z nej šaty a bielizeň a napokon ju k
Meritum Dokazovanie
Právna veta: I. K hodnoteniu znaleckého posudku o vyšetrení duševného stavu obvineného. II. V prípravnom konaní nemožno upustiť od výsluchu znalca, resp. znalcov podľa § 108 ods. 3 Tr. por., ak vzniknú pochybnosti o spoľahlivosti a úplnosti písomného znaleckého posudku. Y takých prípadoch sú orgány prípravného konania povinné znalcov vypočuť a postupom podľa § 109 Tr. por. odstraňovať nejasnosti alebo neúplnosti posudku. Nedodržanie uvedeného postupu môže byť dôvodom pre rozhodnutie súdu o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie v zmysle § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením z 8. decembra 1987 sp. zn. 2 T 27/87 podlá § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. vrátil trestnú vec obvinenej M. P. prokurátorovi na došetrenie. Najvyšší súd SSR podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť krajského prokurátora zamietol. Z odôvodnenia: Na obvinenú M. P., nar. 22. 7. 1907, bola podaná obžaloba pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1, 2 Tr. por. na tom skutkovom základe, že dňa 28. 8. 1987 v čase medzi 20.00 hod. až 22.30 hod. v
Právna veta: I. Jestliže zmenšená příčetnost pachatele podstatně snižuje míru zavinění a zároveň v konkrétním případě i stupeň nebezpečnosti činu pro společnost, může mít význam i při rozhodování o vině, je-li stupeň nebezpečnosti činu pro společnost rozhodující např. pro rozlišení trestného činu a přečinu. II. K podmínkám uložení trestu zákazu pobytu podle § 57a tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. listopadu 1981 sp. zn. 3 T 244/81 ve výroku o uložení ochranného protialkoholního léčení a v témže rozsahu zrušil též usnesení městského soudu v Praze ze dne 23. prosince 1981 sp. zn. 4 To 559/81. Nejvyšší soud ČSR jednak sám rozhodl tak, že obviněnému A. Č. uložil podle § 57a tr. zák. trest zákazu pobytu v hlavním městě Praze na dobu tří let, jednak př
Meritum Nepríčetnosť
R 17/1979
Právna veta: Otázka nepríčetnosti je otázka právní; její posouzení náleží orgánům činným v trestním řízení na základě skutečností vyplývajících z provedených důkazů. Povaha této otázky vyžaduje, aby její posouzení bylo založeno na odborných znalostech z oboru psychiatrie. Znalecký důkaz z tohoto oboru je však jen jedním z podkladů pro vytvoření soudcovského přesvědčení o otázce příčetnosti a musí být hodnocen v souvislosti se všemi ostatními zjištěnými skutečnostmi z tohoto hlediska relevantními. Soud nezjišťuje příčetnost pachatele jako takovou, ale vždy jen příčetnost ve vztahu k určitému činu.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení obvodního prokurátora pro Prahu 1 ze dne 11. 11. 1977 sp. zn. 1 Pv 955/ 77 a obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 1 přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usneseními vyšetřovatele SNB — oddělení vyšetřování VB Praha 1 ze dne 16. 9. 1977 a 24. 10. 1977 sp. zn. ČVS VV 400/77 a obvodního prokurátora pro Prahu 1 ze dne 19. 9. 1977 sp. zn. 1 Pv 955/77 bylo vz
MENU