Nájdené rozsudky pre výraz: trestné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 60

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8744 dokumentov
5286 dokumentov
15587 dokumentov
290 dokumentov
17 dokumentov
428 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 30/1978
Právna veta: Jestliže jako věc důležitá pro trestní řízení bylo orgánu činnému v trestním řízení vydáno (§ 78 tr. ř.), popř. takovým orgánem odňato (§ 79 tr. ř.), zboží, které podléhá celní kontrole (§ 24 celního zákona č. 44/1974 Sb.), je třeba poté, co zboží již není třeba k dalšímu řízení, vydat je příslušné celnici (§ 10 odst. 2 cit. zák.). Vlastníku, popř. jiné oprávněné osobě ve smyslu § 80 odst. 1 tr. ř. lze zboží vydat jen tehdy, jestliže již nepodléhá celní kontrole.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního soudu v Klatovech ze dne 14. září 1977 sp. zn. 2 T 253/76, jímž bylo rozhodnuto, že se obviněnému O. L. vydávají podle § 80 odst. 1 tr. ř. odňaté věci jednotlivě v usnesení uvedené. Sám rozhodl ve věci tak, že podle § 10 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb. vydal tyto věci Celnici Plzeň, pobočka v Železné Rudě. Z odůvodnění: Usnesením okresního soudu v Klatovech z 14. 9. 1977 sp. z
R 65/1971
Právna veta: Jedním ze základních předpokladů pro spravedlivé rozhodnutí soudu v trestním řízení proti mladistvému je všestranná znalost jeho osoby. Důkladné objasnění stupně rozumového a mravního vývoje mladistvého (§ 292 tr. ř.) je důležité nejen pro volbu prostředků vhodných pro jeho nápravu, nýbrž i pro zjištění, zda nejde o čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je malý a za nějž proto mladistvý není trestně odpovědný (§ 75 tr. zák.).

Úryvok z textu:
Usnesením obvodního soudu pro Prahu 6 ze 14. srpna 1970 sp. zn. Ta 105/70 bylo podle § 314d, § 314c odst. 1 písm. c) tr. ř. z důvodu uvedeného v ustanovení § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání mladistvého J. H. pro přečin proti majetku v socialistickém a osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb., který měl spáchat tak, že 7. května 1970 v ranních hodinách odcizil v Praze 6 v ulici U III. baterie 23 ze suterénního bytu přední a zadní kolo z jízdního ko
Právna veta: Ak sa v spoločnom konaní pre viac trestných činov (prečinov) pribral znalec, je obžalovaný v prípade odsúdenia len za niektorý z trestných činov povinný podľa § 152 ods. 1 písm. c) Tr. por. nahradiť štátu zvýšenú paušálnu sumu trov trestného konania podľa vyhlášky č. 70/1980 Zb. vtedy, keď sa znalec pribral v súvislosti so skutkom, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného.

Úryvok z textu:
Predseda Krajského súdu v Bratislave požiadal Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu zákona v otázke, či a v akej výške je obžalovaný povinný nahradiť štátu paušálnu sumu trov trestného konania vo veci spoločného konania pre viac trestných činov, v ktorej sa pribral znalec, a obžalovaný bol uznaný za vinného len za niektorý z trestných činov, kým z ďalších bol spod obžaloby oslobodený. Poukázal na to, že gremiálna porada sudcov krajského súdu trestného úseku nezaujala v u
R 61/1973
Právna veta: Vo veciach, v ktorých sa pribral znalec, je povinný nahradit' státu zvýšenú paušálnu sumu trov trestného konania len ten odsúdený, ktorého sa znalecký posudok týkal.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospěch odsúdenej P. D., zrušil právoplatné uznesenie Okresného súdu v Žiline z 11. septembra 1972 sp. zn. 4 T 711/71 a rozhodol sám tak, že odsúdenej P. D. uložil povinnosť nahradit trovy trestného konania určené paušálnou sumou 600 Kčs. Z odôvodnenia: Právoplatným uznesením Okresného súdu v Žiline z 11. septembra 1972 sp. zn. 4 T 711/71 bola odsúdenej P. D. uložená povinnosť nahradiť trovy
R 47/1979
Právna veta: Je-li řízení o některém z trestných činů (přečinů) obviněného vyloučeno ze společného řízení a obviněný je pravomocně uznán vinným, je povinen nahradit státu náklady trestního řízení samostatně jak v původní, tak i ve vyloučené trestní věci.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Z ustanovení § 152 odst. 1 tr. ř. vyplývá, že obžalovaný je povinen nahradit státu náklady spojené s výkonem vazby, trestu odnětí svobody a paušální částkou ostatní náklady, jež nese stát, a to byl-li pravomocně uznán vinným. Podle ustanovení § 156 tr. ř. jestliže náklady stanovené paušální částkou nebyly zaplaceny kolkovými známkami, rozhodne o povinnosti k jejich náhradě po právní moci rozsudku předseda senátu soudu prvního stupně. Z toho lze dovodit, že trestní řád jednozn
Merito veci Dokazovanie
Kľúčové slová: základné zásady trestného konaniazánik trestnosti zásada dokazovania
R 44/1989
Právna veta: I. Bez objasnenia okolností, ktoré môžu odôvodniť zánik trestnosti činu obvineného, nie je zistený skutočný stav veci v zmysle § 2 ods. 5 Tr. por., a preto nemožno rozhodovať o vine obvineného. II. O zisťovaní podmienok zániku trestnosti platia všeobecné zásady trestného konania, teda v dokazovaní aj zásada vyhľadávania. Okolnosti odôvodňujúce zánik trestnosti musia orgány činné v trestnom konaní objasňovať z úradnej povinnosti. Nie je povinnosťou obvineného, aby dokazoval tieto okolnosti.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Obvodného súdu Bratislava 1 z 31. júla 1987 sp. zn. 2 T 128/87 a tomuto súdu prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Uvedeným rozsudkom obvodného súdu Bratislava 1 z 31. júla 1987 sp. zn. 2 T 128/87 bol obvinený P. V. uznaný za vinného z trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. (spáchaného z nedbanlivosti) v podstate na tom sk
Právna veta: Jen z té okolnosti, že osoba odsouzená k trestu nápravného opatření je trestně stíhána pro trestný čin, který měla spáchat v době po odsouzení až do skončení výkonu trestu nápravného opatření, nelze dovozovat, že nevedla řádný život pracujícího člověka. Opačný názor by byl porušením zásady presumpce neviny (§ 2 odst. 2 tr. ř.).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení okresního soudu v Třebíči ze dne 31. října 1985 sp. zn. 2 T 397/85. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Třebíči ze dne 19. 8. 1985 sp. zn. 2 T 397/85 byl obviněný J. P. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák., za který mu byl uložen trest nápravného opatření v trvání šesti měsíců s patnáctiprocentní srážkou z odměny za práci a trest zákazu činnosti, spo
Kľúčové slová: vylúčenie a spojenie vecipráva a povinnosti obhajcutrestné konanie
R 29/1984
Právna veta: Nebylo-li zmocnění obhájce při jeho zvolení nebo ustanovení nebo v dalším průběhu trestního řízení vymezeno jinak, vztahuje se i na trestní stíhání pro trestné činy (přečiny), ohledně nichž bylo řízení podle § 23 odst. 1 tr. ř. vyloučeno ze společného řízení k samostatnému projednání a rozhodnutí ( § 41 odst. 5 tr. ř.).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek okresního soudu v Karviné ze dne 24. září 1982 sp. zn. 2 T 188/82 a okresnímu soudu uložil, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Karviné ze dne 24. září 1982 sp. zn. 2 T 188/82 byl obviněný M. S. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., trestným činem příživnictví podle § 203 tr. zák. a přečinem prot
Právna veta: Přiznal-li soud v trestním řízení soudním poškozenému náhradu škody nižší částkou, než kterou poškozený uplatnil v tomto řízení, aniž poškozeného odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních (§ 229 odst. 2 trestního řádu ), jde v této zbývající části nároku o věc nerozsouzenou a tuto část nároku lze uplatnit žalobou v občanském soudním řízení.

Úryvok z textu:
Žalobce se žalobou domáhal náhrady škody, kterou mu žalovaní způsobili svou trestnou činností, za niž byli odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody v trestním řízení soudním. Po provedeném dokazování výslechem obou žalovaných jako účastníků řízení a obsahem spisu obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 2 T 1/79 rozhodl obvodní soud pro Prahu 10 27. 11. 1979 tak, že řízení zastavil a vyslovil, že se žádnému z účastníků nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení. Soud prvního stupně dovodil,
Kľúčové slová: neoprávnené podnikaniezákladné zásady trestného konania
R 37/1986
Právna veta: Trestnost rozsáhlé neoprávněné výrobní činnosti, kterou pachatelé provozovali, jako by šlo o přidruženou výrobu JZD, není vyloučena tím, že nadřízené orgány tuto činnost tolerovaly, ani tím, že provozování této nedovolené činnosti bylo schváleno kolektivními orgány družstva.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaných M. Š. a J. K., a dále k odvolání městského prokurátora v Praze ohledně obžalovaných A. M. a I. Š. proti rozsudku městského soudu v Praze ze dne 5. června 1985 sp. zn. 2 T 20/84 Nejvyšší soud ČSR zrušil v tomto rozsudku výrok o trestu ohledně obžalovaných A. M. a I. S. a výrok o způsobu výkonu trestu odnětí svobody ohledně obžalovaných M. Š. a J. K. a o trestech obžalovaných A. M. a I. Š., popřípadě o způsobu výkonu trestu odnětí svobody ohledně obžalovaných M. Š. a J. K.
MENU