SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1305087
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38889
NSČR: 128943
NSSČR: 71145
USČR: 82245
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430406
Krajské súdy (ČR): 49443
Posledná aktualizácia
03.03.2021 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: trestné konanie


Približný počet výsledkov: 124 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestné konanie
  • trestny nájdené 12676 krát v 1112 dokumentoch
  • konanie nájdené 3613 krát v 738 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6345 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5794 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 455 dokumentov
Krajské súdy SR 15746 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 25 dokumentov
Odborné články 590 dokumentov


Právna veta: Pokiaľ sa obvinený alebo svedok bez dostatočného ospravedlnenia neustanoví na súd, hoci bol riadne predvolaný, je v kompetencii predsedu senátu (samosudcu) podľa konkrétnych okolností prípadu rozhodnúť, aké opatrenie zvolí na zabezpečenie ich účasti v súdnom konaní (porov. § 198 ods. 3, § 233 ods. 1, 2, § 314b ods. 2 Tr. por.). Takýmto opatrením môže byť predvedenie (§90, 98 Tr. por.) alebo uloženie poriadkovej pokuty (§ 66 ods. 1 Tr. por.), prípadne predvedenie a súčasné uloženie poriadkovej pokuty. Platná zákonná úprava nevyžaduje, aby predvedeniu obvineného alebo svedka predchádzalo ulož ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že obžalovaný môže byť na súd predvedený aj bez predchádzajúceho predvolania, ak je to nevyhnutné pre úspešné vykonanie trestného konania, najmä keď sa skrýva alebo nemá stále bydlisko. Platná zákonná úprava teda umožňuje alternatívnu voľbu prostriedkov na ... poriadkovej pokuty v takýchto prípadoch by zrejme neplnilo svoj účel a fakticky by viedlo k zbytočným prieťahom v trestnom konaní. Treba ďalej poukázať na to, že žiadosť predsedu senátu alebo samosudcu o predvedenie svedka alebo obvineného na .
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, zastavenie trestného stíhania, základné zásady trestného konania

Zbierka NSS 7-8/1990
R 47/1990
Právna veta: Premávku na vnútrozávodných komunikáciách upravuje Dopravno- prevádzkový poriadok, ktorý podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 71/1980 Zb. sú povinní vypracovať prevádzatelia alebo organizácie, v ktorých priestoroch sa uskutočňuje nakladanie, vykladanie alebo iné práce spojené s premávkou vozidiel. Pri premávke na týchto komunikáciách sú vodiči motorových vozíkov povinní rešpektovať Dopravnoprevádzkový poriadok a pokiaľ z neho nevyplýva niečo iné, riadia sa ďalej pravidlami cestnej premávky (článok 50 československej štátnej normy č. 268805).

Úryvok z textu:
... zistil, že zákon porušený bol, a to v prospech obvineného. Podľa § 2 ods. 5 Tr. por. orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutočný stav veci a pri svojom rozhodovaní z neho vychádzajú. Objasňujú s rovnakou starostlivosťou okolnosti .
Kľúčové slová: znalecký posudok znalca, pribratie znalca, znalecká činnosť, znalecký dôkaz

Zbierka NSS 4-5/1986
R 29/1986
Právna veta: Posudok, ktorý nevypracoval poverený znalec, ale vypracovala ho pod jeho menom iná osoba, ktorá nebola pribratá do konania ako znalec, nie je použiteľný ako znalecký dôkazný prostriedok (§ 105 ods. 1 Tr. por.). Ak to vyžaduje povaha veci, je znalec oprávnený pribrať konzultanta na posudzovanie osobitných čiastkových otázok, pričom znalec zodpovedá aj za tú časť posudku, o ktorej sa konzultovalo (§ 10 ods. 2 zákona č. 36/1967 Zb.). Úlohou kon- zultanta preto nemôže byť vypracovanie znaleckého posudku namiesto povereného znalca postupom podľa § 105 ods. 1 Tr. por. Ak by bolo treba na posú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svojej sťažnosti poukázal na to, že doplnok k znaleckému posudku zo 17. 2. 1983 nerieši základnú otázku trestného konania — výšku spôsobenej škody. V tomto doplnenom znaleckom posudku znalec totiž iba porovnával jednotlivé druhy súčiastok nájdených u ... nemožno znalecký posudok spochybniť, nie je možné súhlasiť so záverom krajského súdu, že je tento posudok pre potreby trestného konania nepoužiteľný. Najvyšší súd SSR v zmysle ustanovenia § 147 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výroku napadnutého .
Meritum Premlčanie
Kľúčové slová: skončenie trestného stíhania, premlčanie práv, návrh na začatie konania, výklad niektorých pojmov §10

Zbierka NSS 6/1985
R 29/1985
Právna veta: Ak poškodený uplatnil v trestnom konaní nárok na náhradu škody spôsobenej mu trestným činom (§ 43 ods. 2 Trestného poriadku*) a v tomto začatom konaní riadne pokračoval, premlčacia lehota sa zastaví a v priebehu tohto konania neplynie (§ 261 ods. 3 Zák. práce). Po skončení trestného stíhania (porov. § 12 ods. 9 Tr. por.), v ktorom nedošlo k uloženiu povinnosti nahradiť uplatnenú škodu a poškodený bol vyrozumený o skončení stíhania, beh premlčacej doby pokračuje.)

Úryvok z textu:
... Ďalej z tohto spisu zistil, že žalobca si uplatnil nárok voči žalovanému v rámci uvedeného trestného konania 25. 11. 1977. Trestné konanie bolo proti žalovanému zastavené pre amnestiu prezidenta republiky; uznesenie odvolacieho súdu v tejto veci ... objektívnej právnej skutočnosti, že aj keď subjektívna jednoročná premlčacia lehota (vzhľadom na jej zastavenie počas priebehu trestného konania] ešte neuplynula, treba uplatnený nárok považovať za premlčaný pre uplynutie trojročnej objektívne plynúcej lehoty od .
Právna veta: I. Pochybnosti o správnosti posudku znalcov psychiatrov alebo posudku ústavu o duševnom stave obvineného, prípadne neúplnosť alebo nejasnosť posudku možno odstrániť len postupom podľa § 109 Tr. por., t. vysvetlením znalcov prípadne osôb poverených vypracovaním ústavného posudku, a keby to neviedlo k výsledku, pribratím iných znalcov, resp. vyžiadaním posudku iného ústavu. Orgán činný v trestnom konaní nemôže požiadať o odborné vyjadrenie o podanom posudku lekára psychiatra. Takéto odborné vyjadrenie nemožno považovať za dôkazný prostriedok v zmysle Trestného poriadku a nemožno k nemu prizer ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (pri súčasnom zachovaní zákonného postupu pri odstraňovaní nejasností alebo neúplnosti znaleckého posudku), aby orgán činný v trestnom konaní konzultoval odborné otázky, ktoré sa v procese vyskytnú, s odborníkom z príslušného vedného odboru a o poznatky ... rovnaký význam ako napr. preštudovanie príslušnej odbornej literatúry. O poznatky takto získané môže orgán činný v trestnom konaní opierať svoj ďalší postup pri vykonávaní procesných úkonov, ale samy tieto poznatky nemajú procesný charakter a nemôžu .
Právna veta: Úplatok je neoprávnený majetkový prospech pre toho, kto ho prijal. Prijatie úplatku páchateľom trestného činu prijímania úplatku podľa § 160 Tr. zák. nezakladá preto zodpovednosť za škodu (§ 420 Obč. zák. a nasl.), ale zodpovednosť za neoprávnený majetkový prospech (§ 451 a nasl. Obč. zák.). Vydanie neoprávneného majetkového prospechu tomu, kto úplatok poskytol, prípadne štátu (§ 457 ods. 2 Obč. zák.), nemožno uplatňovať v trestnom konaní podľa § 43 ods. 2 Tr. por., ale len v konaní o veciach občianskoprávnych.

Úryvok z textu:
... tomu, kto úplatok poskytol. Osoba, ktorá úplatok poskytla, si nemôže z tohto titulu uplatňovať nárok na náhradu škody v trestnom konaní v zmysle § 43 ods. 2 Tr. por. proti páchateľovi, ktorý úplatok prijal. prejednávanej veci osoby, ktoré poskytli ... úplatok, uplatňovali v trestnom konaní proti obvinenému nárok na vrátenie súm, ktoré od nich obvinený ako úplatok prijal. Okresný súd ich mal poučiť, že .
Kľúčové slová: povinnosť svedčiť, diplomatická imunita

Zbierka NSS 1/1990
R 3/1990
Právna veta: Z platnej zákonnej úpravy vyplýva, že výnimku z povinnosti svedčiť v trestnom konaní, ktorá je podmienená osobným postavením toho, kto prichádza do úvahy ako svedok, ustanovuje len § 10 ods. 1 Tr. por. (diplomatická imunita a výsady). Zo žiadneho ustanovenia zákona nemožno vyvoditť, že z povinností uvedených v § 97 Tr. por. sú vyňaté osoby, ktoré v predošlých štádiách trestného stíhania pôsobili ako orgány činné v trestnom konaní. Tieto orgány nemajú povinnosť’ vypovedať ako svedok v súdnom konaní o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie iba vtedy, keď je v konkrétnom prípade daná niek ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvedenej problematike toto stanovisko: Pri riešení naznačenej problematiky treba vychádzať z platnej zákonnej úpravy povinnosti svedčiť v trestnom konaní a zo základných procesných princípov platných v konaní pred súdmi, najmä zo zásady objektívnej pravdy a ... alebo vyhľadávací orgán, ktorý bol v súdnom konaní vypočúvaný ako svedok, vzhľadom na nezlučiteľnosť funkcie orgánu trestného konania s postavením svedka v tej istej trestnej veci. Okolnosti, za ktorých došlo k výsluchu obvineného v prípravnom .
Kľúčové slová: patologická opitosť, nepríčetnosť

Zbierka NSS 7-8/1990
R 49/1990
Právna veta: Zodpovednosť páchateľa za trestný čin spáchaný v nepríčetnosti spôsobenej patologickou opitosťou je vylúčená v zmysle § 12 ods. 1 Tr* zák. len vtedy, ak si páchateľ pred tým, než sa rozhodol požiť alkohol, nebol a ani nemal a nemohol byť vedomý svojej dispozície pre podobné stavy po požití alkoholu.

Úryvok z textu:
... zistený duševný stav zakladá nepríčetnosť obvineného alebo nie, je záležitosťou orgánov činných v trestnom konaní. Výsledky znaleckej expertízy musia orgány činné v trestnom konaní hodnotiť ako každý iný dôkaz, to znamená, že musia skúmať, či znalci prihliadali ... zodpovedajú ostatným dôkazom a logicky na ne nadväzujú. Ide teda o to, aby orgány činné v trestnom konaní mali spoľahlivý podklad pre posúdenie príčetnosti obvineného. V posudzovanej veci sa tak nepostupovalo. Okresný prokurátor prebral závery .
Kľúčové slová: dôvod väzby, väzba, hlavné pojednávanie, prítomnosť na hlavnom pojednávaní

Zbierka NSS 1/1989
R 8/1989
Právna veta: Sama skutočnosť, že sa obvinený nedostavil na hlavné pojednávanie, hoci bol riadne predvolaný, dostatočne neodôvodňuje obavu, že sa skrýva, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu tak, ako to má na mysli § 67 písm. a) Tr* por* Prítomnosť obvineného na hlavnom pojednávaní treba predovšetkým zabezpečiť prostriedkami predpokladanými v ustanovení § 90 Tr. por.

Úryvok z textu:
... pojednávanie neustanovil obžalovaný Š. Č. a dôjde k jeho odročeniu. Preto budovu opustil. Za tohto stavu, keď z doterajšieho priebehu trestného konania nevyplývajú iné konkrétne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali obavu, že obžalovaní ujdú alebo sa budú skrývať, aby sa vyhli trestnému stíhaniu .
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve, dokazovanie v trestnom konaní

Zbierka NSČ 7-8/1989
R 53/1989
Právna veta: I. Stabilizační půjčka na družstevní bytovou výstavbu poskytnutá pracovníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb podle § 10 odst. 6 vyhl. č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, je svou podstatou jednou z forem nenávratné finanční pomoci ve smyslu § 16 písm. d) vyhl. č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě. II. Ze zásady „iura novit curia“ vyplývá nejen skutečnost, že se soud s obsahem právních norem uveřejněných nebo registrovaných ve Sbírce zákonů neseznamuje v důkazním řízení, ale také skutečnost, že není povinen pro ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSSR ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, zrušil zprošťující výrok rozsudku Nejvyššího soudu ČSR z 14. 6. 1988 sp. zn. 6 To 14/88 ohledné obviněného M. J. a věc vrátil prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Brně ze dne 24. března 1988 sp. zn. 1 T 3/88 byl obviněný RSDr. B. J., CSc., uznán mj. vinným, že počátkem května 1983 ve Veselí nad Moravou a Hodoníně jako ředitel n. p. Železárny Veselí nad Moravou rozhodl o poskytnutí .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.