Nájdené rozsudky pre výraz: vyživovacia povinnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

141 dokumentov
138 dokumentov
8804 dokumentov
9 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 66/1971
Právna veta: Příbuzní vzdálenější mají vyživovací povinnost ve smyslu ustanovení § 88 zák. o rod. nejen tehdy, nemohou-li tuto povinnost plnit příbuzní bližší vzhledem k jejich schopnostem a možnostem (§ 08 zák. o rad.), ale i tehdy, jestliže plnění vyživovací povinnosti nemůže být na těchto bližších příbuzných vymáháno.

Úryvok z textu:
Nezletilý T. V. byl pravomocným soudním rozhodnutím z r. 1969 svěřen do výchovy matky a otci bylo uloženo platit na něj výživné částkou 200 Kčs měsíčně. Když otec nezletilého T. V. zůstal bez souhlasu československých úřadů v cizině a výživné vůbec neplní, obrátila se matka nezletilého na Ústředí pro mezinárodně právní ochranu mládeže v Brně, avšak podle sdělení tohoto orgánu nelze výživné na otci vymáhat, protože stát, na jehož území se otec nyní zdržuje, neumožňuje uplatnění tohoto vymáhané
R 4/1972
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu, ktoré uzavrelo manželstvo, trvá ako podporná vo vzťahu k vzájomnej vyživovacej povinnosti manželov. Rodičia plnia vyživovaciu povinnosť k svojmu dieťaťu len vtedy, ak ju manžel nie je schopný plniť vôbec, alebo nie v plnej miere.

Úryvok z textu:
Navrhovateľ sa proti odporkyni, ktorá je jeho dcérou, domáhal zrušenia vyživovacej povinnosti, určenej mu súdnym rozhodnutím z roku 1965 v sume 350 Kčs mesačne. Svoj návrh odôvodnil tým, že medzičasom sa jeho dcéra vydala a jej manžel je povinný postarať sa o jej výživu. Odporkyňa uviedla, že s J. K. uzavrela manželstvo 1. 2. 1969 a že obidvaja študujú v druhom ročníku Pedagogickej fakulty. Okresný súd Bratislava-vidiek vyživovaciu povinnosť navrhovateľa k odporkyni zrušil od 1. 2. 1969.
Právna veta: Neplnenie výživného určeného predbežným opatrením v rámci konania o určenie otcovstva nezakladá trestnú zodpovednosť podľa § 213 Tr. zák. Ak bol páchateľ neskôr uznaný za otca a neplnil svoju vyživovaciu povinnosť, uplatneniu ustanovenia § 214 Tr. zák. s účinnej ľútosti nebráni skutočnosť, že páchateľ neuhradil dlžné výživné stanovené predbežným opatrením, ktorého neplnenie nezakladá trestnú zodpovednosť a nie je preto súčasťou trestného činu, ktorý je predmetom obžaloby.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Mestského súdu v Košiciach z 22. decembra 1982 sp. zn. 9 T 1076/82 a mestskému prokurátorovi v Košiciach prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Mestského súdu v Košiciach z 22. decembra 1982 sp. zn. 9 T 1076/82 bol obvinený M. K. uznaný za vinného z úmyselného trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať
Právna veta: Ak v konaní o výživné maloletého dieťaťa rozhoduje súd až po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa, je potrebné, aby plnoleté dieťa v konaní uviedlo, či aj na dobu po dosiahnutí plnoletosti nárok na výživné uplatňuje a v akej výške. Takisto rodič tohto dieťaťa, ktorého vyživovacia povinnosť má byť určená, sa k uvedenému nároku vyjadrí v rámci svojho návrhu. Za týchto predpokladov) súd v konaní neobmedzí svoje rozhodnutie iba na čas maloletosti dieťaťa. Vychádza pritom zo stavu, ktorý bol pre určenie vyživovacej povinnosti rozhodujúci počas maloletosti dieťaťa, ako aj z prípadných zmien, ktoré nast ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do toho času, pokiaľ nie sú deti samy schopné sa živiť (§ 85 ods. 1 Zák. o rod.). Toto ustanovenie nerobí rozdiel medzi výživným maloletých a plnoletých detí; zdôraznila to i dôvodová správa k zákonu č. 94/1963 Zb., ktorá uviedla, že veková hranica plnoletosti ú detí je významná potiaľ, že do plnoletosti dieťaťa bude možné začať konanie o výživné aj bez návrhu účastníka. Z ustanovenia § 85 ods. 1 Zák. o rod. preto vyplýva, že rozhodnutie súdu, ktorým
R 32/1979
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu vzniká priamo na základe zákona (§ 85 Zákona o rodine). Prelo za začiatok páchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák. rodiča voči dieťaťu treba považovať deň, od ktorého prestal rodič zavinene plniť svoju vyživovaciu povinnosť bez ohľadu na to, či o povinnosti platiť výživné a o jeho výške rozhodol už predtým sud v občianskoprávnom konaní. Ak takéto rozhodnutie nebolo dosiaľ vydané, súd v trestnom konaní rozhodne o výživnom ako o predbežnej otázke podľa § 9 ods. 1 Tr. por. Pretože ide o otázku viny, súd v trestnom konaní nie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi zo 17. marca 1975 sp. zn. 4 T 229/75 bol obvinený A. V. uznaný za vinného z trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. lTr. z. na tom skutkovom základe, %e ako otec maloletých detí D. V., nar. 24. júna 1971 a maloletej E. V., nar. 24. januára 1972, vôbec sa nestaral o ich výživu, hoci mu táto povinnosť plynie priamo zo Zákona o rodine, a za obdobie od 1. júna 1974 do 31. decembra 1974 zostal dlžný na výživnom najmenej 5000 Kčs. Okrem toho, hoc
R 33/1979
Právna veta: Zodpovednosť otca dieťaťa, ktoré sa narodilo vydatej matke, za zanedbanie povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák. môže vzniknúť len od doby, keď po právoplatnom súdnom rozhodnutí, že manžel matky nie je otcom dieťaťa (§ 57 Zák. o rodine), otec súhlasne s matkou dieťaťa pred národným výborom povereným viesť matriku alebo pred súdom vyhlási, že je otcom dieťaťa (§ 52 Zák. o rodine), alebo keď bol právoplatným súdnym rozhodnutím určený za otca (§ 54 Zák. o rodine).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Mestského súdu v Košiciach zo 7. augusta 1973 sp. zn. 3 T 61/73 bol obvinený L. B. uznaný za vinného okrem iného z trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že od narodenia svojej dcéry I. H., nar. 15. 10. 1968 neplní voči nej vyživovaciu povinnosť, o dieťa sa vôbec nestará a matke dieťaťa H. H., u ktorej je dieťa v opatere, ničím na jeho výživu neprispieva. Za tento a za ďalší trestný čin mu bol uložený úhrnný trest odňatia slobody
R 9/1982
Právna veta: Osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti podľa § 214 Tr. zák. možno použiť, ak obvinený dodatočne splnil vyživovaciu povinnosť skôr než súd prvého stupňa začal vyhlasovať rozsudok tým, že odovzdal dlžnú sumu výživného na poštu (§ 82 ods. 2 Obč. zák.), ak trestný čin nemal trvalé nepriaznivé následky.

Úryvok z textu:
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 28. februára 1980 sp. zn. 1 T 785/79 bol obvinený V. B. uznaný za vinného z trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že hoci bol rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 8. júna 1977 sp. zn. Nc 119/77 zaviazaný prispievať na výživu svojich maloletých detí R. B. a V. B. sumou 650 Kčs mesačne do rúk matky E. B., vyživovaciu povinnosť si od začiatku mája 1979 do 28. februára 1980 úmyselne neplnil a za
R 69/1971
Právna veta: Pri určení výživného pre maloletého, ktorý je v učebnom pomere a je ubytovaný a stravovaný v učilišti, treba zistiť, aké hmotné a finančné zabezpečenie maloletému toto učilište poskytuje, či mu hradí cestovné na návštevu rodičov, na dovolenku a pod. Výživné nie je možné potom obmedziť iba na potreby bývania, stravovania a ošatenia, ale slúži aj pre kultúrne, športové, rekreačné a iné potreby na zabezpečenia všestranného vývoja dieťaťa.

Úryvok z textu:
Návrhom z 29. 6. 1970 se ONV v P. domáhal, aby súd maloleté deti M., D. a J. K. zveril do výchovy a opatery matky M. K. a aby otca zaviazal platiť na výživu detí po 400 Kčs mesačne od 1. 9. 1969. Okresný súd v Prievidzi rozsudkom z 29. 10. 1970 všetky deti ponechal vo výchove a opatere matky a otca zaviazal platiť na výživu maloletého M. K. 250 Kčs, maloletého D. K. 400 Kčs a maloletého J. K. 300 Kčs mesačne od 15. 6. 1970. Pri určovaní výživného vychádzal súd prvého stupňa zo zárobku otc
Meritum Pozostalí
R 14/1975
Právna veta: Pre vznik nároku na náhradu nákladov na výživu pozostalých (§ 197 ods. 1 písm. c/ Zák. práce) aj pre rozsah tohto nároku je rozhodujúci stav v čase smrti pracovníka. Ďalšie trvanie povinnosti poskytovať náhradu nákladov na výživu treba potom posudzovať vždy s prihliadnutím na tento pôvodný stav. Ustanovenie § 154 ods. 1 O. s. p. o tom, že pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia sa nedotýka ustanonovení hmotného práva, ktoré viažu vznik, zmenu či zánik práva alebo povinnosti k určitému času.

Úryvok z textu:
Žalobkyne M. B., J. B. a E. B. sa domáhali náhrady škody z pracovného úrazu, ktorý utrpel ich manžel a ich otec 7. 4. 1972 pri plnení pracovných úloh u žalovanej organizácie a následkom ktorého zomrel. Žiadali priznať jednorazové odškodnenie pozostalých a žalobkyňa M. B. i náhradu nákladov na výživu manželky. Okresný súd v Rimavskej Sobote žalobe vyhovel. Pokiaľ ide o náhradu nákladov na výživu žalobkyne M. B., priznal ju v sume 500 Kčs mesačne počnúc 7. 4. 1974, pretože dovtedy jej bol vyplá
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživyneplnenie vyživovacej povinnosti
R 38/1989
Právna veta: Konanie obvineného spočívajúce v neplnení vyživovacej povinnosti, ktoré nie je trestným činom zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák., nemožno kvalifikovať ako priestupok podľa § 6 zák. č. 60/1961 Zb.; vec preto nemožno postúpiť národnému výboru podľa § 171 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie vyšetrovateľa Okresnej správy ZNB, oddelenia vyšetrovania VB v Lučenci zo 6. januára 1987 sp. zn. V V 336/86 a tomuto vyšetrovateľovi prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy ZNB - oddelenia vyšetrovania VB v Lučenci trestne stíhal J. B. za trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základ
MENU