Nájdené rozsudky pre výraz: zamestnanec

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 52

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9978 dokumentov
5405 dokumentov
50441 dokumentov
1770 dokumentov
24 dokumentov
939 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Preukázať skončenie pracovného pomeru (§ 4 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb.) možno aj právoplatným rozsudkom súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba organizácie o popretie výpovedného dôvodu ( § 52 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala, aby bolo žalovanej organizácii uložené vyznačiť jej skončenie pracovného pomeru dňom 31. 8. 1980 (kedy uplynula výpovedná lehota uvedená v jej výpovedi z 20. 7. 1980) a nahradiť jej škodu v sume 3255 Kčs, vzniknutú žalobkyni nesplnením tejto povinnosti žalovanou organizáciou. Poukazovala na to, že otázkou platnosti výpovede jej pracovného pomeru sa zaoberal Okresný súd v Liptovskom Mikuláši pod sp. zn. 11 C 137/80. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudkom žal
Právna veta: Ak organizácia požaduje od pracovníka náhradu škody z dôvodu zodpovednosti za stratu zverených predmetov podľa ustanovenia § 178 Zák. práce a ak sa v konaní zistí, že nedošlo k zvereniu predmetov na písomné potvrdenie, je súd povinný ešte skúmať, či pracovník zodpovedá za škodu podľa všeobecnej úpravy zodpovednosti v zmysle ustanovenia § 172 Zák. práce.

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa domáhala na žalovanom zaplatenie sumy 8647 Kčs. V priebehu sporu upravila svoj žalobný návrh tak, že žiadala, aby bol žalovaný zaviazaný zaplatiť jej sumu 6874 Kčs. Svoj nárok odôvodňovala tým, že žalovaný ako vedúci autoservisnej služby prevzal pracovné nástroje [2 skúšač- ky, 1 striekaciu pištoľ, 1 hydraulický zdvihák, 1 nabíjačku, 1 technické stopky, 1 tlakomer a 1 merač ), pri inventúrach 19. 9. a 17. 10. 1977 žalovanému uvedené veci v servise chýbali, a preto v zmysl
Právna veta: Postgraduálnym štúdiom sa z hľadiska právnej úpravy vyjadrenej v ustanovení § 143 Zák. práce nezíska ani nezvýši kvalifikácia pracovníka, pokiaľ pracovník absolvovaním tohto štúdia nezískava zároveň predpoklady pre výkon kvalifikovanejšej práce (pre vyššiu funkciu), pre ktorú pracovník dosiaľ kvalifikáciu nespĺňal.

Úryvok z textu:
Žalobou sa žalujúca organizácia domáhala na žalovanom zaplatenia sumy 6 364 Kčs; uvádzala, že ide o vynaložené náklady uhradené organizáciou v súvislosti s absolvovaním postgraduálneho štúdia žalovaným na základe dohody uzavretej podľa ustanovenia § 143 Zák. práce; žalovaný podmienky uvedené v dohode nesplnil; preto je povinný uhradiť časť organizáciou vynaložených nákladov. Obvodný súd Bratislava 5 rozsudkom žalobu zamietol. Poukázal pritom na ustanovenia § 242 ods. 1 písm. a) Zák. práce a č
Právna veta: Neoprávněným majetkovým prospěchem organizace je plnění přijaté od pracovníka na úhradu schodku, jestliže schodek vznikl úplně nebo zčásti bez jeho zavinění, takže v tomto rozsahu plnil bez právního důvodu. Rozsah, v němž se pracovník zprostil podle ustanovení § 176 odst. 3 zák. práce uvedené odpovědnosti, musí být v řízení o vydání neoprávněného majetkového prospěchu bezpečně zjištěn, aby bylo možné určit výši neoprávněného majetkového prospěchu, který takto organizace získala a který je povinna vydat.

Úryvok z textu:
Žalobci se žalobou domáhali proti žalované organizaci vydání neoprávněného majetkového prospěchu. Uvedli, že pracovali jako hmotně odpovědní pracovníci žalované organizace v jejích prodejnách č. 021 a 336 v Ch., v nichž byly zjištěny schodky ke dni 21. 2. 1983, 21. 3. 1983 a 1. 2. 1984. Na úhradu těchto schodků jim bylo na základě dohody o srážkách ze mzdy sraženo celkem 12 740 Kčs. Členkou kolektivu hmotně odpovědných pracovníků byla v rozhodných inventarizačních obdobích také Z. D., jež byla o
Právna veta: Náhrada mzdy za dobu poskytovaného studijního volna je nákladem spojeným se získáním nebo zvýšením kvalifikace (§ 143 zák. práce).

Úryvok z textu:
Žalující organizace se domáhala na žalovaném zaplacení částky 4221,80 Kčs. V žalobě uvedla, že dohodou uzavřenou mezi účastníky 26. 4. 1976 a 23. 3. 1977 ve smyslu ustanovení § 143 zák. práce se žalovaný zavázal setrvat u žalující organizace v pracovním poměru po dobu nejméně pěti let po ukončení studia, kterým si zvyšoval kvalifikaci, případně při nedodržení tohoto závazku uhradit organizaci vynaložené náklady na studium, a to v případě odborného studia až do částky 3500 Kčs a v případě vysokoš
Kľúčové slová: náhrada škodyvšeobecná zodpovednosť zamestnanca za škoduvznik škody
R 11/1991
Právna veta: Není dána příčinná souvislost mezi škodou vzniklou zaplacením regresní náhrady a porušením právní povinností toho, komu bylo zaviněně způsobeno organizací ublížení na zdraví. V řízení o náhradu škody vzniklé organizaci v důsledku jednání jejího pracovníka tím, že musila zaplatit regresní náhradu předepsanou v souvislostí s úrazem poškozeného, za nějž organizace odpovídá, se proto již nelze zabývat tvrzením o výlučném zavinění poškozeného, které bylo posouzeno v řízení o regresní náhradu podle ustanovení zákona č. 33/1965 Sb.

Úryvok z textu:
Žalující organizace se domáhala zaplacení částky 2 348 Kčs na náhradu škody, která jí vznikla zaplacením regresní náhrady předepsané v souvislosti s úrazem žalovaného z 26. 3. 1985. Za tuto škodu odpovídá žalovaný, protože si úraz způsobil sám tím, že při práci použil okružní pilu bez ochranného krytu. Okresní soud v Teplicích rozsudkem uložil žalovanému zaplatit žalující organizaci 587 Kčs a rozhodl o nákladech řízení účastníků. Dospěl k závěru, že v souvislosti s úrazem došlo k porušení
Právna veta: Z úpravy zodpovednosti za škodu spôsobenú pracovníkom podľa ustanovení oddielu druhého hlavy ôsmej Zákonníka práce vyplýva možnosť voľby organizácie uplatniť nárok na náhradu škody z dôvodu zodpovednosti pracovníka za škodu v zmysle ustanovenia § 172 Zák. práce, aj keď môže byť daná zodpovednosť iného pracovníka za tu istú škodu v zmysle ustanovenia § 176 Zák. práce alebo § 178 Zák. práce.

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa žalobou domáhala, aby súd zaviazal žalovanú zaplatiť jej náhradu škody 800 Kčs. Uviedol, že žalovaná prevzala a pre pracovné účely používala elektrickú kalkulačku zn. Faber Castel TR 2 (inventárne č.. 12506) v hodnote 887 Kčs a 16. 5. 1979 zahlásila, že kalkulačka jej bola odcudzená z neuzamknutého stola. V priebehu konania žalujúca organizácia upresnila odôvodnenie tak, že na oddelení, kde žalovaná pracovala, boli v inventúrnom zozname uvedené dve kalkulačky zn. Fabe
Právna veta: Súd môže sám posúdiť otázku, či pracovný pomer zakladá alebo zakladal nemocenské poistenie podľa predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere; pritom nie je rozhodujúce, či bol pracovník na poistenie prihlásený. Ak o uvedenej otázke rozhodol už príslušný orgán nemocenského poistenia, súd vychádza z tohto rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 13. 7. 1982 priznal navrhovateľke starobný dôchodok od 14. 1. 1982 vo výške 1064 Kčs, zvýšený od februára 1982 podľa ustanovení zákonného opatrenia č. 7/1982 Zb. o 40 Kčs mesačne. Výška dôchodku tu predstavovala 50 % priemerného mesačného zárobku, nakoľko navrhovateľke bolo započítaných spolu 25 rokov zamestnania. Týmto rozhodnutím zmenil Úrad dôchodkového zabezpečenia svoje rozhodnutie z 1. 3. 1982. Krajský súd v Bratislave na návrh n
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosťvšeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
R 56/1986
Právna veta: Jestliže jeden ze spolupachatelů odpovídá za škodu podle zákoníku práce (§ 172 odst. 1) a druhý podle občanského zákoníku (§ 420 odst. 1), není jejich odpovědnost solidární, ale každý z nich odpovídá samostatně podle míry svého zavinění.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k odvolání krajského prokurátora a obžalovaného Z. W. zrušil podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 3. prosince 1985 sp. zn. 3 T 9/85 ve výroku o náhradě škody a podle § 259 odst. 3 tr. ř. rozhodl tak, že obžalovaní Z. R. a Z. W. jsou podle § 228 odst. 1 tr. ř. povinni zaplatit koncernovému podniku Výstavba ostravskokarvinských dolů v Ostravě, a to obžalovaný Z. R. částku 76 681,24 Kčs s 3 % úroky z prodlení od 10. 2. 1984 a obžal
Právna veta: Nároky pracovníků, které vyplývají z právní úpravy podle ustanovení vyhlášky č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, nejsou závislé na uzavření dohody podle ustanovení § 143 odst. 1 a 2 zák. práce. Pokud organizace poskytla pracovníkovi plnění v rozporu s ustanoveními uvedené vyhlášky, je třeba posuzovat její nárok na vrácení neprávem vyplacených částek podle ustanovení § 243 odst. 3 zák. práce o neoprávněně získaném majetkovém prospěchu. Při posuzování platnosti dohody podle ustanovení § 143 zák. práce je třeba posoudit také to, zda n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalující organizace se domáhala vůči žalovanému vydání neoprávněného majetkového prospěchu v částce 8123 Kčs. V žalobě zejména uvedla, že její právní předchůdkyně uzavřela se žalovaným 6. 4. 1976 dohodu, v níž se zavázala žalovanému umožnit studium při zaměstnání na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poskytovat mu pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 140/1968 Sb. Žalovaný se zavázal setrvat v organizaci 3 roky po ukončení studia a pro případ n
MENU