Nájdené rozsudky pre výraz: zavinenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 63

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2643 dokumentov
1447 dokumentov
19102 dokumentov
134 dokumentov
8 dokumentov
302 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Zavinenie
Právna veta: Zavinění musí zahrnovat všechny znaky charakterizující objektivní stránku trestného činu, tedy i příčinný vztah mezi jednáním pachatele a následkem trestného činu. Při nedbalosti je třeba, aby si pachatel alespoň měl a mohl představit, že se takto příčinný vztah může rozvinout. Pro pachatele nepředvídatelný příčinný průběh není tedy v zavinění obsažen a pachatel neodpovídá za následek, který takto vzejde.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR v řízení o podané stížnosti pro porušení zákona shledal, že usnesením krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 6. 1980 sp. zn. 8 To 405/80, jímž bylo zamítnuto odvolání obviněného proti rozsudku okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 25. 3. 1980 sp. zn. 2 T 98/80, byl porušen zákon v ustanovení § 256 tr. ř. Tato rozhodnutí zrušil a okresnímu soudu v Jindřichově Hradci přikázal, aby věc projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Jindřich
Meritum Zavinenie
Právna veta: O zavinění z nevědomé nedbalosti podle § 5 písm. b) tr. zák. jde jen tehdy, jestliže povinnost a možnost předvídat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem jsou dány současně. Nedostatek jedné z těchto složek znamená, že čin je nezaviněný.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že pravomocným usnesením okresního prokurátora v Děčíně ze dne 26. srpna 1985 sp. zn. Pv 777/85 byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. ve prospěch obviněného J. B. Z odůvodnění: Napadeným usnesením, které nabylo právní moci dne 6. 9. 1985, okresní prokurátor v Děčíně zastavil podle § 172 odst. 1 písm. b] tr. ř. trestní stíhání obviněného J. B. pro trestný čin poškozování a ohrožo
Právna veta: K posuzování příčinné souvislosti mezi jednáním pachatele, který se pokusil znásilnit starší ženu, a smrtí poškozené, k níž došlo v důsledku srdečního infarktu vyvolaného jednáním pachatele.

Úryvok z textu:
K odvolání městského prokurátora a obžalovaného O. V. Nej- vyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze ze dne 25. října 1983 sp. zn. 2 T 14/83 a sám rozhodl tak, že obžalovaného O. V. uznal vinným pokusem trestného činu znásilnění podle § 8 odst. 1, § 241 odst. 1, 3 tr. zák. jako zvlášť nebezpečného recidivistu podle § 41 písm. a) tr. zák., kterého se dopustil tak, že dne 17. 5. 1983 kolem 22.00 hod. v Praze 5 v bytě A. J., nar. r. 1913, srazil A. J. na gauč a za použití násilí se sna
Právna veta: Jestliže člen mysliveckého sdružení zpozoruje za snížené viditelnosti psa, který sedí v nepřehledném terénu, chová se klidně, nehledá ani nepronásleduje zvěř ani se k ní neplíží, musí jej to vést k úvaze, že v blízkosti může být člověk vedoucí psa. Způsobí-li člen Mysliveckého sdružení střelbou za těchto okolností ublížení na zdraví jiné osobě, odpovídá za ně z nevědomé nedbalosti podle § 5 písm. b) tr. zák. Úmyslné zastřelení psa za uvedených okolností, tj. bez splnění podmínek uvedených v § 21 odst. 1 písm. b j, odst. 2 zák. č. 23/1S62 Sb., o myslivosti, vykazuje podle okolností znaky tre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor CSR, Nejvyšší soud CSR zrušil usnesení okresního prokurátora v Berouně ze dne 1. prosince 1982 sp. zn. Pv 396/82 a okresnímu prokurátorovi přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyhledávacího orgánu Veřejné bezpečnosti obvodního oddělení Zdice, okres Beroun, ze dne 26. 8. 1982 sp. zn. VB 62/82 bylo zahájeno trestní stíhání a vzneseno obvinění na L. L. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 22
Právna veta: I. Povinnost předvídat možnost způsobení poruchy nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem (§ 5 písm. b/ tr. zák.) při výkonu některých povolání vyplývá nejen z bezpečnostních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů, ale i z technických norem. II. Pokud jde o obsah technické normy, neplatí zásada iura nevít curia; obsah technické normy je třeba v trestním řízení dokazovat. III. K materiální podmínce trestného činu neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 203a odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek okresního soudu v Břeclavi ze dne 11. prosince 1986 sp. zn. 2 T 790/86 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Břeclavi ze dne 11. prosince 1986 sp. zn. 2 T 790/86 byli obvinění J. V. a j. S. uznáni vinnými trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, odst. 2 tr. zák. proto, že dne 27. srpna 1
Právna veta: Trestný cin ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 písm. a) tr. zák. může být spáchán úmyslně i z nedbalosti. Formu zavinění je třeba vždy zjišťovat, a to jak ve vztahu k znaku „vydá osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí", tak i ve vztahu k znaku, že pachatel „umožní takové osobě vést zahálčivý nebo nemravný život". Ve výroku rozsudku, popř. jiného rozhodnutí ve věci samé je potom třeba vždy uvést příslušnou formu zavinění.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení obvodního soudu pro Prahu 9 z 12. května 1980 sp. zn. 2 T 118/80 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Obviněná O. Š. byla stíhána pro trestný cin ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 písm. a) tr. zák., jehož se podle žalobního návrhu měla dopustit tím, že nejméně od roku 1979 v Praze 9 jako matka nezletilého O. S., nar. 24. 9. 1964, nez
Právna veta: Smrt poškozeného (§ 224 tr. zák.) je v příčinné souvislosti s jednáním pachatele i tehdy, jestliže nastala v důsledku selhání krevního oběhu, ke kterému došlo zčásti následkem úrazu zaviněného pachatelem, zčásti na podkladě povšechného kornatění tepen u staršího člověka. Trestní odpovědnost pachatele za tento následek závisí na tom, zda následek i příčinný průběh k němu vedoucí jsou kryty pachatelovým zaviněním či nikoliv.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že rozsudkem okresního soudu v Semilech ze dne 16. 4. 1980 sp. zn. 2 T 100/80 byl porušen zákon. Napadené rozhodnutí nezrušil vzhledem k tomu, že stížnost pro porušení zákona byla podána v neprospěch obviněného po uplynutí lhůty uvedené v § 272 tr. ř. Z odůvodnění: Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Semilech ze dne 16. 4. 1980 sp. zn. 2 T 100/80 byl obviněný V. Š. uznán vinným trestnými činy o
R 19/1971
Právna veta: I. Pre trestnosť prečinu, s výnimkou prečinu podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/1969 Zb., sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Otázky zavinenia u prečinov sa posudzujú podľa ustanovení § 4 až 6 Tr. zák. II. Záver o zavinení páchateľa musí byf vždy preukázaný výsledkami dokazovania a musí z nich logicky vyplynúť.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: V súvislosti s aplikáciou ustanovenia § 2 písm. a) Zákona o prečinoch Najvyšší súd SSR zistil, že niektoré okresné súdy postihli za zatajenie tovaru pred spotrebiteľmi predavačov v obchodoch, ktorí nevediac o existencii hľadaného tovaru v sklade, odmietli kupujúcim tovar predať s odôvodnením, že ho v predajni nemajú. Svoje stanovisko súdy odôvodňujú tým, že je povinnosťou predavača presvedčiť sa, či hľadaný tovar, ktorý nie je v predajni, je v sklade, prípadne si túto okolnosť over
Právna veta: Pri prekročení časových noriem pobytu vozňov a lehôt na nakladanie a vykladanie tovaru v medzinárodnej železničnej preprave treba rozlišovať medzi sankciou za prekročenie normy pobytu cudzích vozňov (ktorým je zvýšené nájomné za ich používanie) a medzi penále, ktoré sa platí za prekročenie lehôt na včasné nakladanie a vykladanie tovaru. Uvedená sankcia (zvýšené nájomné) postihuje zavinenie prijímateľa tovaru, zatiaľ čo pre povinnosť platiť penále nie je zavinenie rozhodujúce.

Úryvok z textu:
Žalujúca železnica uplatňovala pôvodne v arbitrážnom konaní proti žalovanej hospodárskej organizácii zaplatenie penále v sume 527 400 Kčs s tým, že žalovaná organizácia v mesiaci apríli 1979 pri vykladaní železničních vagónov prekročila lehoty oslobodené od penále podľa vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 180/51/1978 Prepravného a tarifného vestníka. Krajská štátna arbitráž v Košiciach postúpila arbitrážnu žiadosť Mestskému súdu v Košiciach ako spor vyplývajúci z prepravnej zmluvy patri
R 56/1977
Právna veta: Zánik trestnej zodpovednosti pre účinnú ľútosť podľa § 214 Tr. zák. predpokladá, že tu existovali všetky podmienky trestnej zodpovednosti za trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák., vrátane zavinenia a že trestná zodpovednosť zanikla až neskoršie, po ich splnení. Preto zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 písm. f) Tr. por., t. j. preto, že zanikla trestnosť činu, neprichádza do úvahy vtedy, keď obvinený síce neplnil vyživovaciu povinnosť, ale bez svojho zavinenia; v takom prípade treba zastaviť trestné stíhanie podľa § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por., t. j. preto, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného K. L., Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie vyšetrovateľa Okresnej prokuratúry v Lučenci zo 17. marca 1976 sp. zn. Vp 84/75 a vyšetrovateľovi prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uznesením vyšetrovateľa Okresnej prokuratúry v Lučenci sp. zn. Vp 84/75 z 10. februára 1976 sa podľa § 160 ods. 1 Tr. por. začalo trestné stíhanie a zároveň sa podľa § 163 ods. 1 Tr. por. vzni
MENU