Nájdené rozsudky pre výraz: odobratie vodičského preukazu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
47 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, ktoré pojednáva o povinnostiach vodiča motorového vozidla odbáčajúceho vľavo taxatívne a explicitne vymedzuje povinnosť vodiča motorového vozidla dať prednosť všetkým protiidúcim motorovým vozidlám. Dovolateľ poukázal aj na to, že dal do pozornosti odvolacieho súdu odborný článok zo súdnej praxe, ktorý sa vzťahuje aj na jeho prípad. Nosnou témou článku je skutočnosť, že v prípade priamej jazdy v rovnom smere má vodič takéhoto motorového vozidla prednosť pred vodičom odbočujúcim vľavo, ktorý mu musí dať bezpodmiene ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Majchráka a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinenému M. Š . , vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom, pod sp. zn. 2 T 141/2006, prerokoval na verejnom zasadnutí 22. júla 2008 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený M. Š. proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. novembra 2007, sp.
Právna veta: Od plynutia procesných lehôt podľa správneho poriadku treba odlišovať hmotnoprávne lehoty upravené v osobitnom právnom predpise, t.j. v zákone o cestnej premávke, podľa ktorého ustanovenia § 92 ods. 3 písm. b/ sa vodičské oprávnenie odoberie tomu, kto ako vodič motorového vozidla v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie. Takouto hmotnoprávnou lehotou je obdobie posledných piatich rokov, v ktorých došlo k porušeniu pravidiel cestnej premávky vodičom motorového v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015201098 Dátum vydania rozhodnutia: 26. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015201098.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Erik y Čanádyovej v právnej veci žalobcu: Q., bytom W., zastúpeného advokátom JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1,
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky v danej súvislosti poukazuje na právne závery Ústavného súdu Slovenskej republiky vyslovené už v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 5/2011-77, z ktorých vyplýva: „procesné ustanovenie, podľa ktorého za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci, pokiaľ sú v súlade s právnymi predpismi, treba z ústavnoprávneho hľadiska považovať za kolíziu verejného záujmu a ochrany práv. Ide totiž o stret medzi verejným záujmom na dôslednom objasnení rozhodujúcich skutočností potrebných na vydanie rozhodnutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: R. S., bytom P., zastúpený JUDr. Martinom Ganczerom, advokátom so sídlom Forgáchova bašta 7, Nové Zámky, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti r
Meritum zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke § 4 ods. 2 písm. a/
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: J. P. , nar. X. , bytom N. s doručovacou adresou T. , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (pôv. Krajské riaditeľstvo Policajn
Meritum dopravný priestupok
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžo/5/2018 9018200102 9. mája 2019 JUDr. Jozef Milučký ECLI:SK:NSSR:2019:9018200102.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD., v právnej veci žalobcu: O.. O. O., bytom Z. XXXX/X, XXX XX Z., proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajné
Meritum § 76 ods. 2 písm. a/ zákona č. 315/1996 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: J. O. , bytom B. , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove , krajský dopravný inšpektorát , so sídlom Pionierska č. 33, 080 05 Prešov, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. KRP -26/DI
Meritum o výživné
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti o maloleté d ieťa S. M. , narodenú X. , bývajúcu u matky, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava , dieťa rodičov : matky – K. M. , bývajúcej v T. a otca – R. M. , bývajúceho v T. , t.č. Ú. , zastúpený JUDr. T. S., advokátom v T. , o výživné , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 20 P 39/2008 , o dovolaní otca proti rozsudku Kra
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014200135 Dátum vydania rozhodnutia: 24. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014200135.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členov senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Jozefa Hargaš a, v právnej veci žalobcu: D. J., bytom T. X/X, XXX XX T., proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajné
Meritum vedenie vozidla v čase zadržania vodičského oprávnenia podľa § 4 ods. 2 písm. a/ zákona č. 8/2009 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD a JU Dr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu: K. M. , bytom S., B. , zastúpený: JUDr. Milan Ficek, advokát s.r.o., Žilinská 4, 811 05 Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2, Bratislava, (pôvodne: Krajské r
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžd/47/2011 3011200306 22.01.2013 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2013:3011200306.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci žalobcu: M., bytom U., právne zastúpeného JUDr. Luciou Bušty, advokátkou
MENU