Nájdené rozsudky pre výraz: Voľný pohyb osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 46

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
53 dokumentov
451 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Obsahom žalobcom podaných otázok je výklad vyššie citovaných článkov Smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní transformovanej do slovenského právneho systému zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „antidiskriminačný zákon“), ktorým bol s účinnosťou od 1. júla 2004 zmenený a doplnený zákon č. 370/1997 Z.z., pričom práve doplnené ustanovenie § 4 a zákona č. 370/1997 Z.z. (v súčasnosti § 3 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/63/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu Ing. M., bytom v B., zastúpeného JUDr. Š., advokátom, so sídlom S., proti žalovanému Generálnemu štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Kutuzovova 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalo
Právna veta: Z hľadiska čl. 46 ods. 1 ústavy je akceptovateľné, ak opravná inštancia, štatutárny orgán Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie, odmietla žiadosť o preskúmanie neschválenia nenávratného finančného príspevku, ktorou nebolo namietané posúdenie splnenia výberových kritérií (§ 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie). Ak žiadateľ o dotáciu má o rozhodnutí o neschválení nenávratného finančného príspevku závažné ústavnoprávne pochybnosti, môže proti nemu podať ústavnú sťa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. júla 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Sergeja Kohuta predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti Človek v tísni, o. p. s., so sídlom pobočky na Slovensku, Palešovo námestie 34, Spišské Podhradie, Slovenská republika,... zastúpeného advokátom JUDr. Pavlem Uhlem, Advokátska kancelária, Koŕenského 15, Praha 5 - Smíchov, Česká republika, v postavení hosťujúceho eu
Právna veta: V podmienkach Slovenskej republiky je inštitút manželstva upravený v zákone o rodine a je definovaný (čl. 1 základných zásad, § 1, § 2) ako zväzok muža a ženy; manželstvo vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom: - ide o muža a ženu, - súhlasné vyhlásenie snúbencov (muža a ženy), - verejné súhlasné vyhlásenie pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo v cudzine pred orgánom Slovenskej republiky na to určený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/ 5/2012 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcov : 1) Bc. J. B. , narodený X. , bytom v B. , J., 2) M. Ž. , narodený X. , bytom v B. , obaja zastúpení advokátom Mgr. Michalom Šalingom, so sídlom v Bratislave, Chrobákova 1, proti žalov
Právna veta: Pokiaľ ide o judikatúru nielen k pojmom bydlisko, či pobyt, ale aj k prístupu a vykladaniu ZN a VkZN v častiach, ktoré sa týkajú prerokúvanej veci, odvolací súd odkazuje napr. na rozsudok ESD vo veci C- 90/97 Robin Swaddling c/a Adjudication Commisioner z 25. februára 1999, ktorého výrok znel nasledovne: „Článok 10a Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, vo svojej upravenej a aktualizovanej verzii Nariadením Rady (EHS) č. 2001/83 z 2. júna 1983, tak ako bolo upravené Nariadením ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu , v právnej veci žalobkyne: Bc. J. Š., trvale bytom K. , právne zastúpená ad vokátkou JUDr. Gabrielou Kľačanovou, AK so sídlom v Martine, A. Kmeťa č. 28 , proti žalovan ej: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8,
Meritum sťažnosti obvinených
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 11. júna 2015 v Bratislave v trestnej veci obvinenej I. A. a spol. , pre pokračovací zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné, o sťažnostiach obvinených I. A. a J. R. proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecializov
Meritum Nar. (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 - čl. 11 - dávka v nezamestnanosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: Ing. M. , nar. X. , bytom Ľ. , právne zastúpený B. , advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom H. , proti žalovanému: Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava , Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, o preskú
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/132/2018 2014200899 21. 04. 2020 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2020:2014200899.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: L. Q., narodený XX. M. XXXX, bytom v H. -
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžso/22/2012 8011200020 17.07.2013 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2013:8011200020.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobcu: JUDr. V. N., PhD., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z., proti žalovan
Meritum dávka v nezamestnanosti, čl. 1, čl. 61 ods. 1,2,5 nariad. (ES) č. 883/2004; čl. 11 ods. 1 nariad. EP a Rady (ES) č. 987/2009; § 104 zák. č. 461/2003 Z.z.
N a j v y š š í s ú d 9Sž so /45 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci žalobcu: P. P. , nar. XY , bytom V. , právne zastúpeného advokátom: JUDr. Karolom Spišákom, so sídlom Tuhovská 1, Bratislava, proti žalovanej: Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislav
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/91/2013 7011200944 24.09.2014 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2014:7011200944.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci navrhovateľky X., bytom W., zastúpenej JUDr. Alicou Petrovs
MENU