Nájdené rozsudky pre výraz: bezdôvodné obohatenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1260

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

475 dokumentov
12079 dokumentov
39 dokumentov
6 dokumentov
44 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníkanemožnosť plnenia
R 109/1998
Právna veta: Ak kupujúci na základe zmluvy zaplatí predávajúcemu za budúce akcie určené na predaj ( § 22 ods. 2 zák. č. 92/1991 Zb. v znení platnom do 13.9.1995 ň, ktoré však v dôsledku zmeny právneho predpisu (zákonom č. 190/1995 Z. z.) nemohol nadobudnúť, plnenie predávajúceho sa tým stalo nemožným, preto jeho povinnosť podľa § 575 ods. 1 Obč. zák. zanikla. Kupujúcim zaplatenú kúpnu cenu treba v takomto prípade považovať za bezdôvodné obohatenie vzniknuté plnením, ktorého právny dôvod dodatočne odpadol.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudkom zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby odporcovi bola uložená povinnosť zaplatiť mu sumu 5050 Sk. Poukázal na článok IV. zák. č. 190/1995 Z.z. a dospel k záveru, že návrh nie je dôvodný, lebo ak navrhovateľovi vznikla majetková ujma (v dôsledku zmeny právneho predpisu), zákonodarca ju vyriešil vo vyššiecitovanom článku a odporca (ktorý na základe dohody z 29. novembra 1994 riadne plnil), za túto ujmu nezodpovedá. Na odvolanie navrhovateľa
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie v zmysle OZvznik poistnej udalostipoistné podmienky
R 115/1999
Právna veta: Bezdôvodným obohatením nie je plnenie (rovnajúce sa výške škody), ktoré poistený prijal od poistiteľa na základe zmluvy o poistení majetku podľa dohodnutých poistných podmienok. Vznikom poistnej udalosti vzniká poistenému právo na plnenie voči poistiteľovi bez zreteľa na to, že mu súčasne vzniklo aj právo na náhradu škody voči subjektu, ktorý škodu spôsobil.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou podanou na súde 15. februára 1996 domáhala, aby žalovanému bolo uložené zaplatiť jej 35 594 Sk s príslušenstvom z titulu bezdôvodného obohatenia, ku ktorému došlo tým spôsobom, že žalovanému v dôsledku vzniku poistnej udalosti (vlámanie do chaty) vyplatil uvedenú sumu, hoci v trestnom konaní bola vyčíslená škoda len vo výške 10 400 Sk. Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť tvrdiac, že zistení páchatelia mu odcudzili veci vo vyššej hodnote, než z akej sa v trestnom konaní priznal
Kľúčové slová: správca dane daňová povinnosťbezdôvodné obohatenie podľa § 454 OZ
R 109/2003
Právna veta: O bezdôvodné obohatenie v zmysle ustanovenia § 454 Občianskeho zákonníka nejde v prípade splnenia si vlastnej daňovej povinnosti daňovým subjektom vo vzťahu k správcovi dane; do tohto daňovo- právneho vzťahu nemôže platne vstúpiť žiaden ďalší subjekt.

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou podanou na súde 13. októbra 1998 domáhal sa voči žalovanému zaplatenia sumy 21 570,- Sk s prísl. na tom skutkovom a právnom základe, že uvedenú sumu v roku 1994 zaplatil príslušnému daňovému úradu z titulu dodatočne vymeranej dane z príjmov fyzických osôb, ktorý dosiahli v spoločnom podnikaní, ale žalovaný svoj podiel na príjme daňovému úradu nepriznal. Okresný súd Prešov rozsudkom z 3. marca 1999, sp. zn. 9 C 240/98, žalobe čiastočne vyhovel - do priznanej sumy 5 820,- Sk - v
Právna veta: Dovolací súd poukazuje aj na všeobecné doktrinálne vymedzenie skutkovej podstaty bezdôvodného obohatenia podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ako majetkového prospechu získaného plnením bez právneho dôvodu, ktorú konajúce súdy aplikovali aj na rozhodovanú vec. „Ťažiskom tejto skutkovej podstaty bezdôvodného obohatenia je poskytnutie plnenia jedným subjektom druhému subjektu, bez počiatočnej existencie akéhokoľvek právneho dôvodu tohto plnenia. V praxi môže ísť o prípady poskytnutia plnenia osobe, o ktorej sa dlžník domnieva, že je veriteľom, plnenie tzv. nedlhu (teda plnenie domnelého dlh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/57/2019 1213241422 27. novembra 2019 JUDr. Katarína Pramuková ECLI:SK:NSSR:2019:1213241422.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Jany Veselej Zemaníkovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v spore žalobcu: JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o., so sídlom Mateja Bela 8, 811 06 Brati
Právna veta: Záväzkový právny vzťah z bezdôvodného obohatenia vzniká len za splnenia zákonných predpokladov, ktorými sú neoprávnené získanie majetkových hodnôt na strane určitej osoby (obohateného) a to na úkor iného subjektu, v ktorého majetkových pomeroch sa táto zmena negatívne prejaví (postihnutého) a príčinná súvislosť medzi získaním bezdôvodného obohatenia určitou osobou a majetkovou ujmou inej osoby. Splnenie týchto predpokladov musí preukázať ten, kto tvrdí, že na jeho úkor bolo bezdôvodné obohatenie získané. Pre záver o (ne) dôvodnosti nároku uplatňovaného žalobcami voči žalovanej titulom be ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/18/2019 5111201188 29. apríla 2020 JUDr. Ivan Machyniak ECLI:SK:NSSR:2020:5111201188.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ S. I., narodeného XX. XX. XXXX, bývajúceho v R., R. XXX, 2/ C. I., narodenej XX. XX. XXXX, bývajúcej v R., R. XXX, zastúpených JUDr. Mariánom Kačurom, advokátom so sídlom v Bratislave, Staré Grunty 7A, proti žalovanej
Právna veta: Citované ustanovenia O. z. vymedzujú nielen všeobecnú povinnosť na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia (zodpovedajúcu úprave vzniku záväzkového vzťahu aj v takýchto prípadoch, tu por. i §§ 488 a 489 O. z.), ale tiež jednotlivé skutkové podstaty bezdôvodného obohatenia, z ktorých prvé štyri zákonodarca urobil súčasťou § 451 ods. 2 O. z. a piatu súčasťou § 454 rovnakého zákona. Takéto rozdelenie má svoje racio, prameniace z toho, že kým pre všetky skutkové podstaty bezdôvodného obohatenia uvedené v § 451 ods. 2 O. z. je spoločnou – popri neexistencii záväzku na strane toho, na koho úkor bo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Cdo /9/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalujúceho Mesta Banská Bystrica , so s ídlom v Banskej Bystrici, Československej armády 26, zastúpeného splnomocnenkyňou Advokátska kancelária GEREG & MESSINGEROVÁ, s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici, Horná Strieborná 4, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Ján Gereg, proti žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom
Právna veta: Dovolací súd sa stotožňuje s názorom žalovanej, že ak po 1. januári 2004 zaplatil niektorý zamestnávateľ svojmu zamestnancovi to, čo mu (ako úrazovú dávku) mala poskytnúť Sociálna poisťovňa, došlo na strane Sociálnej poisťovne k bezdôvodnému obohateniu v zmysle § 454 Občianskeho zákonníka, lebo v takom prípade zamestnávateľ plnil za toho, kto mal podľa práva plniť sám. Obdobne bolo najvyšším súdom – tiež v režime Občianskeho zákonníka – konštatované bezdôvodné obohatenie sa Sociálnej poisťovne na úkor inej právnickej osoby v rozhodnutí sp. zn. 4 Cdo 124/2009. Dovolací súd nesúhlasí s názorom ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 164/ 2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H. , a.s ., so sídlom v H. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. A. B. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanej Sociálnej poisťovni , so sídlom Bratislave, 29. augusta č. 8 – 10 , IČO: 30807484 , o zaplatenie 22 970,80 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 12 C 194/2012, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave
Právna veta: Dovolací súd poukazuje na to, že navrhovateľ uhradil sumu 335 717,- Sk, vrátenia ktorej sa teraz domáha titulom bezdôvodného obohatenia, ako odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávať určený podiel občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov, ktorá povinnosť bola zakotvená v predpise verejného práva (zákon č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti) a uložená aj autoritatívnym rozhodnutím odporcu ako správneho orgánu, t.j. orgánu verejnej moci. Je teda zrejmé, že vzhľadom na svoju povahu malo plnenie navrhovateľa základ vo verejnoprávnom vzťahu a malo rýdzo verejnoprávny cha ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P.Z.P.B., spol. s r.o., T.č.X., zastúpeného Mgr. J.G., advokátom so sídlom v D., C. č. X., proti odporcovi SR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, C.č.X., P.B., o zaplatenie 335.717,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde v Považskej Bystrici pod sp. zn. 4 C 30/2004, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 14. júna 2007, sp. zn. 19
Právna veta: Bezdôvodné obohatenie je v ustanovení § 451 Občianskeho zákonníka konštruované ako predmet plnenia, ktorý sa má vydať. V ods. 1 je pritom vyjadrená všeobecná zásada, že ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí toto obohatenie vydať . V ods. 2 tohto ustanovenia je vymedzený pojem bezdôvodného obohatenia. Zákon v tomto ustanovení uvádza štyri formy bezdôvodného obohatenia ( piata je obsiahnutá v § 454 ). Teda podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na koho úkor bol predmet bezdôvodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Cdo 92/2010 U z n e s e n i e Najvyšší sú d Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ J. E., bývajúceho v Š., 2/ A. E., bývajúcej v Š., proti odporcom 1/ J. B., bývajúcej v Š., zastúpenej JUDr. T. B., advokátkou v N., 2/ D. B. bývajúcemu v Š. o 3 000 000 Sk ( 99 581,76 € ) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 6 C 174/2001, o dovolaní odporkyne 1/ proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 8. júna 2009 sp. zn. 5 Co
Právna veta: 1. Skutková podstata bezdôvodného obohatenia získaného plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, dopadá na tie prípady, keď v okamžiku poskytnutia plnenia existoval právny dôvod plnenia, ktorý však následne, v dôsledku ďalšej právnej skutočnosti, stratil svoje právne účinky (odpadol). Okamžikom odpadnutia právneho dôvodu sa poskytnuté plnenie stáva bezdôvodným obohatením. Inštitút bezdôvodného obohatenia vyjadruje totiž zásadu občianskeho práva, že nikto sa nesmie bezdôvodne obohatiť na úkor iného, a pokiaľ k tomu dôjde, je povinný takto získaný prospech vrátiť. Pokiaľ ide o pos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. D. , zastúpeného JUDr. E. G. , proti žalovaným 2/ K. M. , 3/ J. M. , zastúpených JUDr. I. G. , o vydanie veci, alternatívne o zaplatenie 2 758 731 Sk , vedenej na Okresnom súde v Dunajskej S trede pod sp. zn. 4 C 87/2003, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 10. marca 2009 sp.zn. 9 Co 300/2008
MENU