Nájdené rozsudky pre výraz: úschova peňazí

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
40 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Preskúmaním veci senát najvyššieho súdu zistil v konaní existenciu zásadnej právnej otázky, doteraz nejudikovanej, aktívnej legitimácie subjektu na podanie návrhu na vyvlastnenie pre zákonnom vymedzený účel vyvlastnenia - výstavba miestnej komunikácie podľa § 108 ods. 1 písm. f) stavebného zákona. Vyvlastnenie je zásahom do nedotknuteľnosti vlastníctva. Ako výnimka z pravidla musí byť vykladaná v súlade s dikciou zákona. Podľa § 112 ods. 2 prvá veta zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh orgánu štátnej správy, právni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: Zlatá Noha, s.r.o., Bellova 2/a, Bratislava, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou MARCEL BIZNÁR, s.r.o., Bajkalská 31, Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava, Lamačská cesta 8, Bratislava 45, za úča
Právna veta: Povinnosti je možné v zmysle čl. 13 ods. 1 písm. a/ Ústavy SR ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Pojem neobvyklej obchodnej operácie v zmysle zákona č. 367/2000 Z. z. ustanovuje ust. § 4 citovaného zákona, na ktorý správny orgán poukázal v rámci odpovedi na žiadosť žalobcu o spresnenie potrebných podkladov k vykonaniu kontroly. Rovnako správny orgán v súvislosti s výpočtom všetkých právnych úkonov alebo iných úkonov v prípade notárskej činnosti v súvislosti s preukázaním splnenia povinnosti povinnej osoby podľa § 6 ods. 3 pí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a člen ov senátu JUDr. Júlii Horskej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD. v právnej veci žalobcu : JUDr. Peter Kriško - notár, sídlo Notárskeho úradu Mlynské Nivy 43, 821 09 Bratisl ava, právne zastúpený: POLAKOVIČ & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Vysoká 19, 811 06 Bratislava pr
Meritum o určenie platnoasti odstúpenia od zmlúv a vypratanie bytu
Najvyšší súd 4 Cdo 163 /20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubl iky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing. J. Á. , 2/ Ing. E. Á. , obaja bytom Z. , zastúpených JUDr. Angelikou Marsovszkou, advokátkou v Bratislave, Björnsonova 14, proti odporcom 1/ A. V. , zastúpenej JUDr. Jurajom Hadrbulcom, advokátom v Bratislave, Riečna 2, 2/ JUDr. Š. G.G. , o určenie platnosti odstúpe nia od zmlúv a vypratanie bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn.
Meritum určenie platnosti odstúpenia od zmluvy a vyprat. bytu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1202899978 Dátum vydania rozhodnutia: 21. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Edita Bakošová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1202899978.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ N.. Y. F., bývajúceho v Z., I. XX, 2/ N.. Q. F., bývajúcej v Z., I. XX, obaja zastúpení JUDr. Angelikou Bůžek , advokátkou v Bratislave, Björnsonova 14, proti žalovaným 1/ H. P., bývajúcej v X., W. XX, zastúpenej
Meritum o zaplatenie 91 643 Sk istiny s prísl.
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcov 1/ M. Č., bývajúceho v N., 2/ A. Č., bývajúcej v N., oboch zastúpenných JUDr. M. J., advokátkou v N., proti žalovaným 1/ M. Š., bývajúcej v Z., 2/ Ing. J. Š., bývajúcemu v Z., oboch zastúpených JUDr. E. J., advokátom v N., o zaplatenie 91 643 Sk istiny s prísl.,
Meritum odvolanie obžalovaného
N a j v y š š í s ú d 2 To 4/201 5 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu na verejnom zasadnutí 15. marca 2016 v Bratislave o odvolaní obžalovaného Bc. Š. M. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica zo 14. novembra 2014, sp. zn. BB - 4T 3 6/20 14 , takto r o z h o d o l : Podľa § 321 ods.
Meritum zaplatenie 165 969,59 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z ne s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. , bytom v B. , v dovolacom konaní zastúpeného Mgr. Z. N. v B. 3, proti odporcovi JUDr. I. M. , notárovi V. zastúpenému JUDr. M. H. , advokátom v B. , o zaplatenie 165 969,59 eur (5 000 000 Sk) vedenej na Okresnom súde Bratislava II v Bratislave pod sp. zn. 15 C 152/2002, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislava zo 4. februára 2009 , sp. zn. 15 C
Meritum § 336/2 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9513100113 Dátum vydania rozhodnutia: 20. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9513100113.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Libora Duľa, v trestnej veci obžalov aného N. H., pre prečin nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 2 Tr. zák., na verejnom zasadnutí konanom d
Meritum § 329/1, 2, 3 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9518100177 Dátum vydania rozhodnutia: 11. decembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9518100177.5 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. na neverejn om zasadnutí konanom 11. decembra 2018 v Bratislave v trestnej veci obvinených Ing. Q. F. a spol., pre
Meritum určenie neplatnosti právneho úkonu zloženia peňazí a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7707211870 Dátum vydania rozhodnutia: 17. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7707211870.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v spore žalobcu ZACHEM, a. s. Strážske, so sídlom Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31 730 191, zastúpeného Mgr. Zuzanou Bdžochovou, advokátkou, so sídlom Palkovičova 16, 821 08 Bratislava, za účasti intervenienta na stra
MENU