Nájdené rozsudky pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1284

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16213 dokumentov
13233 dokumentov
18 dokumentov
134 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Výklad práva podaný v právnej vede nemá záväzný význam pre uplatnenie práva a nemožno mu priznať povahu dôkazu. 2. Vládu Slovenskej republiky nemožno pokladať za ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky. Preto jej rozhodnutia nemôžu byť predmetom konania o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 17. marca 1999 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť R. B., bytom Z., proti: 1. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, 2. Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, 3. predsedovi vlády Slovenskej republiky a 4. vláde Slovenskej republiky vo veci porušenia jeho základných práv a slobôd upravených v ústavnom zákone č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, a v Ústave Slovenskej re
Právna veta: Neskoršiu ústavnú sťažnosť (návrh) nemožno považovať za opodstatnenú, pokiaľ obsahuje len tie právne alebo faktické skutočnosti, ktoré Ústavný súd Slovenskej republiky už predtým viedli k ich odmietnutiu pre niektorý z dôvodov uvedených v § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 26. mája 1998 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť J. O., bytom P., vo veci porušenia základného práva podľa čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky nevyplatením nedoplatkov k jeho invalidnému dôchodku v období rokov 1983 až 1987 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť J. O. o d m i e t a ako zjavne neopodstatnenú. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) b
Právna veta: 1. Podľa čl. 72 Ústavy Slovenskej republiky „Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky”, nemožno ju považovať aj za ústredný orgán štátnej správy, pretože ako jedna z ústavných zložiek štátnej moci Slovenskej republiky má právnu základňu svojho vzniku, právomocí, ako aj zániku stanovenú priamo Ústavou Slovenskej republiky (hlava piata - Zákonodarná moc), a nie zákonom, ako je tomu v prípade ústredných a miestnych orgánov štátnej správy. 2. Národnú radu Slovenskej republiky preto nemožno považovať za ten štátny orgán, právoplatnými ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 2. septembra 1999 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť JUDr. J. Š., bytom N. Z., zastúpeného advokátom JUDr. B. N., B. B., vo veci porušenia jeho základných práv podľa čl. 30 ods. 1 a 4 a čl. 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 378 z 8. júla 1999 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť JUDr. J. Š. o d m i e t a ako zjavne neopodstatnenú. O d ô v o d n e n i e
Právna veta: Článok 127 Ústavy Slovenskej republiky na konanie pred ústavným súdom vyžaduje, aby individuálnym správnym aktom (rozhodnutím orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy) bolo priamo porušené konkrétne základné právo alebo sloboda občana, ktorého ochrany sa domáha. To si však vyžaduje, aby predmet administratívneho konania bol vecne zhodný s porušením základného práva (slobody), ochrany ktorého sa sťažovateľ domáha. Musí ísť preto o rozhodnutie takého orgánu štátnej správy (územnej samosprávy) uvedeného v ústavnej sťažnosti, ktorý napadnutým rozhodnutím môže porušiť namietané základn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol ústavnú sťažnosť fyzickej osoby ako zjavne neopodstatnenú. Z o d ô v o d n e n i a : Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len "ústavný súd") bol 11. augusta 1995 doručený návrh, v ktorom jeho pisateľka žiadala "o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia MF SR o pozastavení činnosti Sporofondu PSIS". Poukazuje v ňom na to, že takýto postup Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") považuje za nespravodlivý, pr
Právna veta: Prezidenta Slovenskej republiky (aj keď je jedným z najvyšších orgánov štátnej moci) podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky nemožno považovať za ústredný orgán štátnej správy a ani za orgán miestnej štátnej správy či územnej samosprávy. Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov tiež neobsahuje normu, ktorá by ustanovovala, že prezident Slovenskej republiky patrí medzi ústredné orgány štátnej správy. Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky preto nemôžu byť predmetom preskúmania pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 1. júla 1998 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť Ing. J. K., bytom B., proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky z 13. marca 1997 o vyhlásení referenda na dni 23. a 24. mája 1997 uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky z roku 1997 pod č. 76 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť Ing. J. K. o d m i e t a ako zjavne neopodstatnenú.  O d ô v o d n e n i e : I. Ústavnému súdu S
Právna veta: Primárnym účelom ochrany, ktorú Ústavný súd Slovenskej republiky poskytuje v konaní o namietanom porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je poskytnutie ochrany základnému právu sťažovateľa, a nie rozhodovanie o priznaní primeraného finančného zadosťučinenia podľa čl. 127 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka na neverejnom zasadnutí 25. februára 2004 prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti PLASTCOM, spol. s r. o., Medená 13, Bratislava, zastúpenej advokátkou JUDr. E. K., Advokátska kancelária, B., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Malacky v kona
Právna veta: Postavenie súdov (všeobecných ) upravuje čl. 141 Ústavy SR. Podľa odseku (1) „V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy“. Ak súd má byť pri rozhodovaní nezávislý a nestranný, nemôže sudcovi do jeho rozhodovacej činnosti nikto zasahovať. Nemôže tak urobiť ani najvyšší orgán štátnej moci, ani vláda a ani ústavný súd. Nemožno hovoriť o nezávislom, či nestrannom súde ak ústavný súd zruší zrušujúci rozsudok súdu a tým vysloví vlastne záväzný názor, či už priamo alebo nepriamo, ako má tento všeobecný súd vo veci pokračovať. Nesporne tomuto článku ústavy predchádza úprav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 M Obdo 1/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Štúrova č. 2, 812 85 Bratislava, v právnej veci navrhovateľa: T., spol s r.o., H.X., V.T., zast. Mgr. Ing. I.I., H.X., V.T, proti odporcovi: T., a
Právna veta: 1. Všeobecné súdy Slovenskej republiky nie je možné považovať za miestne orgány štátnej správy Slovenskej republiky a ich rozhodnutia (rozsudky) za právoplatné rozhodnutia miestnych orgánov štátnej správy, ktorými je Ústavný súd Slovenskej republiky oprávnený zaoberať sa v konaní o ústavnej sťažnosti. 2. Tým, že sťažovateľ neoznačil taký orgán, o právoplatnom rozhodnutí ktorého je Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o ústavnej sťažnosti oprávnený konať, nesplnil jednu zo zákonom predpísaných náležitostí ústavnej sťažnosti a tento nedostatok nemožno odstrániť ani následnou výzvou Ústav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 21. januára 1999 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť J. V., bytom Ch., vo veci porušenia čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 144 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkami Okresného súdu v Prešove sp. zn. 8 C 156/94 z 27. júna 1995 a Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 17 Co 24/96 z 5. decembra 1997 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť J. V. o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.
Právna veta: S výnimkou konania o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 a konania o prijatom podnete podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky pre všetky ďalšie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky sa pre späťvzatie návrhu použijú „primerane ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku”.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna 15. apríla 1999 vo veci späť Vzatia volebnej sťažnosti Maďarského ľudového hnutia za zmierenie a prosperitu, Radlinského 27, Bratislava, zastúpeného JUDr. A. M., advokátom, T., takto r o z h o d o l : Konanie o volebnej sťažnosti Maďarského ľudového hnutia za zmierenie a prosperitu, Radlinského 27, Bratislava, z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „úst
Právna veta: Je zrejmé, že stanovisko R 36/2008 vychádza zo záverov, ktoré v súčasnosti nie sú súladné s vyššie spomenutými rozhodnutiami ESĽP a zjednocujúcim stanoviskom ústavného súdu. Podľa právneho názoru vec prejednávajúceho senátu je tým daný vážny dôvod opätovne sa - a to aj s odstupom času a pri (zatiaľ) nezmenenej právnej úprave - vrátiť k otázke, či snaha presadiť vecnú správnosť a spravodlivosť konečného meritórneho rozhodnutia vyneseného v občianskom súdnom konaní bez ohľadu na nezmeniteľnosť a záväznosť súdneho rozhodnutia, ktorá mala určujúci význam pri prijímaní stanoviska R 36/2008, m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3MCdo/2/2015 Identifikačné číslo spisu: 6711210550 Dátum vydania rozhodnutia: 07.10.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:6711210550.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ T. I., bývajúcej v J. 2/ Ing. S. B., bývajúceho vo
MENU