Nájdené rozsudky pre výraz: čiastočný rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 95

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

125 dokumentov
297 dokumentov
10 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ust. § 153a O. s. p. upravuje predpoklady vydania tzv. rozsudku pre uznanie. Uznaním nároku sa rozumie procesný úkon žalovaného, z ktorého obsahu jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva, že žalovaný uznáva nárok, ktorý bol uplatnený v žalobe a v akom rozsahu, teda či uznáva nárok celkom, sčasti alebo len do základu. Pokiaľ žalovaný uzná nárok žalobcu len do určitej výšky alebo čo do základu, súd vydá čiastočný rozsudok na základe uznania nároku, resp. čiastočný medzitýmny rozsudok. Rozhodnutie rozsudkom pre uznanie časti nároku predpokladá aj návrh žalobcu. Uznanie nároku voči súdu je mož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Obo/54/2012 1003897952 27.02.2014 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2014:1003897952.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B. S., B. L. XXX/XX, XXX XX Partizánske proti žalovanému: 1. dôchodková, a.s., Nám. 1. mája 14, 811 06 Bratislava 1, IČO: 31 400 469, o zaplatenie 37 400 Sk s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku K
Kľúčové slová: uznanie nárokurozsudok pre uznanie
Právna veta: Rozsudok na základe uznania nároku prichádza do úvahy v prípade, ak kedykoľvek počas konania žalovaný pred súdom uzná nárok uplatnený žalobou, prípadne jeho základ. Uznanie nároku je tak procesným úkonom žalovaného (prejavom dispozičnej zásady), čo v praxi znamená, že uznanie nároku je účinné, jedine ak sa urobí vo vzťahu k súdu. Ak k uznaniu nároku príde na pojednávaní, uvedie sa táto skutočnosť v zápisnici a rovnako ako pri súdnom zmieri sa vyžaduje, aby prítomní účastníci zápisnicu podpísali. V prípade uznania nároku žalovaným súd neskúma hmotnoprávne predpoklady takéhoto uznania, pretože i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 76 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne J. R. , bývajúce j v T. , zastúpen ej JUDr. Jozefom Herbulákom , advokátom v Trenčíne , Brnianska 1K , proti žalovan ej J. K. , bývajúcej P., zastúpenej JUDr. Ing. Vierou Kolačanskou, advokátkou v Trenčíne , Nám. sv. Anny 7269/20A , o zaplatenie 9 958 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 11 C 19 /20 10, o dovolaní žal obkyne proti
Právna veta: Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony, pokiaľ ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného úkonu už vymáhateľný, alebo ak už bol uspokojený. Podľa úpravy (§ 15 ZKV) možno odporovať všetkým právnym úkonom, ktoré dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle skrátiť svojich veriteľov, ak bol tento úmysel druhej strane známy. Odporovateľným právnym úkonom môže byť nielen zcudzovací právny úkon, ale akýkoľvek úkon, ktorým sa zhoršuje veriteľova vyhli ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 144/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: JUDr. V., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu S., IČO: X., proti žalovanému: Mgr. J., zastúpený advokátkou JUDr. O., o neúčinnosti právneho úkonu, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystric
Právna veta: Pri solidárnych záväzkoch má veriteľ totiž samostatnú pohľadávku voči každému spoludlžníkovi a môže vymáhať splnenie záväzku v celom rozsahu alebo jeho časť voči jednému, alebo niekoľkým alebo proti všetkým spoludlžníkom, a to súčasne alebo postupne. Splnenie záväzku však jedným z dlžníkov spôsobuje voči veriteľovi zánik záväzkov ostatných spoludlžníkov. Rovnaké účinky ako poskytnutie plnenia veriteľovi má i zánik záväzku spôsobom, ktorý splnenie nahradzuje, t. j. započítanie a uloženie do úradnej úschovy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M.. H. , a. s., P. IČO: X. , zast. JUDr. P. S., advokátom , X. proti žalovanému Ľ. C. D. , o zaplatenie 501 690, - € s prísl. , na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo dňa 16. decembra 2008 č. k. 14Cb/39/1997 -381 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 16. decembra 2008 č. k. 14Cb/39/1997 -
Právna veta: O zámenu účastníka občianskeho súdneho konania (§ 92 ods. 2 O.s.p.) nejde, ak sa v priebehu konania iba odstráni vada spočívajúca v neúplnom označení inak nepochybného účastníka.

Úryvok z textu:
Žalobca sa návrhom podaným na okresnom súde domáhal určenia neplatnosti okamžitého zrušenia pracovného pomeru a náhrady mzdy. Okresný súd v Nových Zámkoch čiastočným rozsudkom z 1. 4. 1993 určil, že rozviazanie pracovného pomeru so žalobcom okamžitým zrušením z dôvodu § 53 ods. 1 písm. b/ Zák. práce je neplatné. Krajský súd v Bratislave na odvolanie žalovaného uznesením z 8. 12. 1993 nepripustil zmenu účastníka na strane žalovaného, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil. Žiadne
Právna veta: Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na nadobúdateľa majetku podniku ( jeho organizačnej zložky) je odôvodnený tým, aby zostala v záujme ekonomického využitia podniku (jeho organizačnej zložky) zachovaná jednota hmotných, osobných a nehmotných zložiek podnikania. V rámci prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov však prechádzajú na nadobúdateľa práva a povinnosti nielen voči tým zamestnancom, ktorých pracovnoprávny vzťah v dobe prechodu voči privatizovanému podniku (doterajšiemu zamestnávateľovi) trval, prípadne voči organizačnej zložke. Uvedený prechod p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 9 0/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky T. Š., zastúpenej JUDr. L. P., proti odporcovi R. , zastúpenému JUDr. M. C. , o určenie trvania pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Ok resnom súde v Žiline pod sp. zn. 4 C 173/2006, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. apr íla 2009 sp.zn. 5 Co 23/2008, rozhodol t a k t o : Rozsudok Krajského súdu v Žiline z 28. apr
Právna veta: V ustanovení Občianskeho súdneho poriadku sú upravené predpoklady, za ktorých naplnenia môže súd vec prejednať v neprítomnosti účastníka. Súd môže uskutočniť pojednávanie v neprítomnosti účastníka konania iba vtedy, ak účastník konania: bol na pojednávanie riadne predvolaný, nepožiadal o odročenie pojednávania alebo dôvod, pre ktorý požiadal o odročenie pojednávania, nebol dôležitý.Súd môže vo veci pojednávať a na pojednávaní vec rozhodnúť v neprítomnosti účastníka konania len za splnenia vyššie uvedených predpokladov. Pokiaľ nejaký predpoklad nie je splnený, súd nemôže vo veci pojednávať a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Ob o 71/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne : Ing. Ľ.H. , T.B. , zastúpená: JUDr. M.K. , advokát , K.B. proti žalovan ej: JUDr. M.T. , Z.B. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: D. , a. s. „v konkurze“, ul. P.B. , IČO: X. , o určení pravosti pohľadávky vo výške 6 712,61 eur , o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. mája 2011, č. k. 35Cbi 58/2004 -166, takto r o
Právna veta: Nároky účastníkov z neplatného rozviazania pracovného pomeru sa riadia ustanoveniami § 77 - § 80 Zák. práce, ktoré upravujú práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období, v ktorom sú ich vzťahy sporné v dôsledku rozviazania pracovného pomeru, ktoré urobil jeden účastník pracovného pomeru a ktorého platnosť druhý účastník neuznáva, a v ktorom je neistota, či pracovný pomer účastníkov skutočne skončil (podľa urobeného rozviazania pracovného pomeru), alebo či bude (môže) pokračovať. Ak bola neplatnosť rozviazania pracovného pomeru určená právoplatným súdnym rozhodnutím a ak trvá pracov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa I., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. M., advokátom v B., proti odporcovi J., advokátovi so sídlom v P., správcovi konkurznej podstaty úpadcu D., a.s. v konkurze, B., o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresno
Právna veta: Škoda vzniknutá v dôsledku nesprávneho nakladania s vecami postihnutými trestom prepadnutia majetku, je škodou spôsobenou rozhodnutím o treste podľa § 6 zákona č. 55/1969 Zb., a nie škodou spôsobenou nesprávnym úradným postupom podľa § 18 cit. zákona.

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. po predchádzajúcom zrušení jeho „čiastočného rozsudku“ odvolacím súdom, rozsudkom uložil žalovanému 3) povinnosť zaplatiť žalobkyni 1) 444 585, 30 Sk a náhradu trov konania 18 052 Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu proti žalovaným 1) a 2) zamietol. Vec vo vzťahu k žalovanému 3) posúdil podlá § 18 ods. 1, ods. 2 zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (ďalej len „zákon č. 58/196
Kľúčové slová: Pôsobnosť zákonaspory v obchodnoprávnych veciach
R 101/2014
Právna veta: Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení účinnom do 31. 12. 2011 neupravuje vecnú pôsobnosť zákona na vnútroštátne spory v obchodnoprávnych veciach, tento zákon sa preto nevzťahuje na vnútroštátne spory v obchodnoprávnych veciach neskončené do 31. decembra 2011. Vo vnútroštátnych sporoch v obchodnoprávnych veciach neskončených do 31.decembra 2011, v ktorých súd ustanovil na základe rozhodnutia účastníkovi za zástupcu advokáta, rozhodne o odmene a hotových výdavkoch tohto advokáta súd.

Úryvok z textu:
Uznesením č. k. 2Cb/844/2001 – 416 z 29. septembra 2011 Krajský súd v Košiciach rozhodol tak, že advokátku JUDr. E. Š. odkázal na uplatnenie náhrady trov konania v Centre právnej pomoci. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že v predmetnej veci bol dňa 27. septembra 2010 vyhlásený čiastočný rozsudok č. k. 2Cb/844/2001-374, ktorým súd zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade zaplatiť spoločne a nerozdielne žalobcovi sumu 1.181,72 eur. Po právoplatnosti tohto rozsudku účastníci konania navrhli ohľadne
MENU