Nájdené rozsudky pre výraz: čiastočný rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 95

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

125 dokumentov
297 dokumentov
10 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Cdo/301/2012 7110227291 31. 03. 2016 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2016:7110227291.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ V. S., 2/ F. S., 3/ Ing. W. S., 4/ M. S., v
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne I. K. , bývajúce j v N. , zastúpenej advokátskou kanceláriou A. s.r.o., so sídlom v B. , v me ne ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát JUDr. M. G. , proti žalovanej Ž. , a.s. , so sídlom v B. , o náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 52 C 89/2006 , o dovolaní žalo bkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 24. februára 2010 sp. zn.
Meritum zvýšenie výživného a striedavá starostlivosť
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5710211652 Dátum vydania rozhodnutia: 28. júna 2017 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5710211652.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletú Z. I., narodenú Q., bytom u matky; matky A. A., narodenej Q., trvalo bytom v O., zastúpenej JUDr. To mášom Zbojom, advokátom v Martine, Kuzmányho 4 a otca O. I., narodeného Q., trvalo bytom v G., zastúpeného
Meritum o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ladislava Gór ásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalob cu JUDr. Ľ. T. , bývajúce ho v B. , zastúpeného Z. - A. K. S., L. č. X. , v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľka advokátka JUDr. D. Z. , proti žalovanej D. , A.A. so sídlom v Š., A. , zastúpenej A. & P., S., Š. č. X. , v mene ktorej vykonáva advokáciu ako
Meritum o určenie neplatnosti dohody o spoločnom financovaní stavby a o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ F. J., 2/ A. J., 3/ Ing. T. J., bývajúcich v Z.Z. , zastúpených JUDr. J. P., advokátom so sídlom v D. , proti odporcovi Ing. I. B. , bývajúcemu v R. , zastúpenému spoločnosťou Advokátska kancelária M. , s.r.o., so sídlom v Ž. , IČO: X. , o určenie neplatnosti dohody o spoločnom financovaní stavby a o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súd
Meritum o určenie neplatnosti výpovede, trvania pracovného pomeru a iné
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. E. F. , bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. Z. Z. , advokátkou v B. , proti žalovanému R. , so sídlom v B. , o určenie neplatnosti výpovede, trvania pracovného pomeru a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 12 C 126/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 14. mája 2009 sp. zn.
Meritum o zdržanie sa nekalosúťažného konania
9/2002
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu 1/ Š. a žalobcu 2/ Š., obidvaja zastúpení JUDr. Ľ. proti žalovanému T. zastúpenému JUDr. M., o zdržanie sa nekalosúťažného konania, na odvolanie žalobcu a žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 1. marca 2007 č. k. 29 Cb 1/00-1
Právna veta: Nároky účastníkov z neplatného rozviazania pracovného pomeru sa riadia ustanoveniami § 77 - § 80 Zák. práce, ktoré upravujú práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období, v ktorom sú ich vzťahy sporné v dôsledku rozviazania pracovného pomeru, ktoré urobil jeden účastník pracovného pomeru a ktorého platnosť druhý účastník neuznáva, a v ktorom je neistota, či pracovný pomer účastníkov skutočne skončil (podľa urobeného rozviazania pracovného pomeru), alebo či bude (môže) pokračovať. Ak bola neplatnosť rozviazania pracovného pomeru určená právoplatným súdnym rozhodnutím a ak trvá pracov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa I., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. M., advokátom v B., proti odporcovi J., advokátovi so sídlom v P., správcovi konkurznej podstaty úpadcu D., a.s. v konkurze, B., o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresno
Právna veta: Totiž je nepochybné, že know-how (ide o terminus technicus), a ako už bolo uvedené vyššie, tu nemožno vystačiť z jazykovým prekladom „vedieť ako“, predstavuje obchodný majetok, ktorý je oceniteľný peniazmi za predpokladu, že je určený na podnikanie (OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Bratislava : IURA EDITION, 2005, s. 34). Podľa názoru dovolacieho súdu, z hľadiska právnej ochrany know-how, nie je nevyhnutné, aby v celom rozsahu spĺňal zákonné znaky obchodného tajomstva vymedzeného v ust. § 17 ObchZ. Tento pojem predstavuje súbor poznatkov, informácii, skúsenosti, pričom môže ísť o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1MObdoV/22/200 8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky , ako súd dovolací , v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a členov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Dariny Ličkovej , JUDr. Alen y Priecelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej , v právnej veci žalobcu : 1/ F. a. s. so sídlom T. X. , B. , IČO : X. zast. advokátom JUDr. Ľ. N. ,V. , B. , 2/ L. L. so sídlom G. , X. , P. C. ,C. zast. advo kátom JUDr. T.
Právna veta: Treba mať na zreteli totožnosť účelu právnej úpravy predmetnej prekluzívnej lehoty, ktorý sledovalo ustanovenie § 64 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. a ktorý sleduje ustanovenie § 77 Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. Formulačné odlišnosti právnej úpravy tejto lehoty, v ktorej môže zamestnanec uplatniť na súde neplatnosť skončenia pracovného pomeru, na tom nič nemenia. Zásada právnej istoty, ktorá úzko súvisí s požiadavkou stability práva, sa uplatňuje aj vo vzťahoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Naplnenie tejto požiadavky sleduje tiež právna úprava obsiahnutá v § 77 Zákonníka práce. Dvoj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6713221014 Dátum vydania rozhodnutia: 22. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6713221014.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v spor e žalobcu Mgr. D. A., bývajúceho vo I., zastúpeného JUDr. Ľubomírom Ivanom, advokátom so sídlom vo Zvolene
MENU