Nájdené rozsudky pre výraz: ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
1 dokument
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pojem „informácia“ nedefinuje. Podľa obsahu slova je informáciou správa, údaj alebo poučenie, ktoré fyzická osoba alebo právnická osoba odovzdáva inej fyzickej alebo právnickej osobe a dovtedy jej nebola známa. Informácia je základom vzájomného vymieňania údajov, ktoré má za cieľ získanie nového poznania. Rovnako tak nemá zákon č. 211/2000 Z.z. a ani iný právny predpis legálnu definíciu pojmu „rozhodovacia činnosť súdov“, resp. „rozhodovacia činnosť orgánov činných v trestnom konaní“. Výklad uvedeného pojmu poskytol Najvyšší súd SR vo s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd Slovenskej republiky 3 Sži/ 3/201 4 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu: EUREA , občianske združenie , so sídlom Tupého 25/A, Bratislava, zastúpený: Mgr. Vladimír Šárnik, advokát so sídlom Západný rad 39 , B ratislava , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej re
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 písm. d/ zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácii) v znení účinnom ku dňu 28.03.2013 povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu, rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE NS K E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: JUDr. V. J., LL.M., P., zastúpený: IUGIS LEGAL, s.r.o., AK Godrova 12, 811 06 Br atislava, zastúpená konateľom a advokátom JUDr. Katarína Iľanovská, LL.M. PhD., proti žalovanému: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republ
Právna veta: Cieľom zákonného obmedzenia práva na informácie o činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, zamýšľaným zákonodarcom v § 11 ods. 1 písm. d/ zákona o slobode informácií, je ochrana pred neprimeraným zasahovaním do vlastnej rozhodovacej činnosti súdu (resp. orgánov činných v trestnom konaní), a tým aj verejný záujem na nestrannom a nezávislom súdnictve (čl. 124 a čl. 141 ústavy), ktorý cieľ je potrebné považovať za legitímny s ohľadom na ústavne ustanovený obsah dotknutého základného práva. Z hľadiska posúdenia vhodnosti tohto obmedzenia, teda či obmedzením prístupu k rozhodnutiam súdov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a členov senátu Mgr . Petra Melichera a JUDr . Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Námestie legionárov 5, Prešov, IČO: 42 176 778, zastúpeného advokátom JUDr. Igorom Šafrankom, ul. Sov. hrdinov 163/66, Svidník , proti žalovanému: K
Právna veta: Právo na informácie je limitované požiadavkou nezasahovať do vlastnej rozhodovacej činnosti súdov či orgánov činných v trestnom konaní v priebehu konania [do procesu v jeho priebehu, ako aj vstup do vlastného rozhodovania (napr. porada a hlasovanie senátu)], a to v záujme objektivity a nestrannosti posudzovanej konkrétnej právnej veci. Tiež je limitované nevyhnutnými opatreniami na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejnej bezpečnosti, verejného zdravia a mravnosti, územnej celistvosti a pod. Iná situácia je v prípade konečných rozhodnutí súdu v danej veci (či už meritórnych al ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžik/2/2017 8016200805 21. 11. 2018 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2018:8016200805.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a z členiek senátu JUDr. Sone Langovej a JUDr. Anny Peťovskej PhD. v právnej veci žalobkyne: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou, Námestie slobody č. 5,
Právna veta: Rozhodnutie o námietke zaujatosti je svojou povahou procesným (čiastkovým) rozhodnutím vydaným v priebehu súdneho konania, po vydaní ktorého bude súdne konanie vo veci samej pokračovať; je rozhodnutím nevyhnutným pre samotné rozhodnutie vo veci samej, (zloženie príslušného senátu alebo pléna súdu s nadväznosťou na 48 ods. 1 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky). Iná situácia je v prípade rozhodnutí vo veci samej, t.j. konečných rozhodnutí súdu v danej veci (či už meritórnych alebo procesných rozhodnutí, ktorými sa konanie pred súdom končí). S prihliadnutím na skutočnosť, že poje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Anny Elexovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu Mgr. M. P., bytom v K., zastúpeného advokátkou JUDr. E. K., AK so sídlom v B., proti žalovanému Ústavný súd Slovenskej republiky, so sídlom v Košiciach, Hlavná č. 110, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. Spr 731/08
Kľúčové slová: nazeranie do spisuďalšie obmedzenia prístupu k informáciám
Právna veta: Základnou zásadnou právnou otázkou je, či danie pokynu nadriadeným prokurátorom podriadenému prokurátorovi je alebo nie je informáciou , ktorú by mala prokuratúra ako povinná osoba poskytnúť žiadateľovi. Táto situácia nie je explicitne vyjadrená v zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to je nevyhnutné riešiť vec výkladom jednotlivých ustanovení zákona o slobode informácii a zákona o prokuratúre. Táto právna úvaha musí byť vyjadrená v odôvodnení rozhodnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: E., O. Z. so sídlom v T., právne zastúpeného Mgr. V. Š., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému: Krajská prokuratúra v Bratislave, Vajnorská č. 47, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Ei 13/08-3 zo
Právna veta: Zákon o slobode informácií v ustanovení § 17 ods. 2 definuje závažné dôvody, pre ktoré môže povinná osoba predĺžiť zákonom stanovenú lehotu na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií (podľa § 17 ods. 1 citovaného zákona je táto lehota ohraničená najviac ôsmimi pracovnými dňami), pričom v ods. 3 tohto ustanovenia, zákon stanovuje ako jedinú podmienku, spôsobilú vyvolať jej zákonné predĺženie, v podobe bezodkladného (najneskôr však pred uplynutím zákonnej lehoty) oznámenia tejto skutočnosti, vrátane dôvodov spôsobujúcich jej predĺženie, žiadateľovi. Oznámenie o predĺžení lehoty ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : EUREA, občianske združenie, so sídlom Tupého 25/A, Bratislava, právne zastúpený Mgr. Vladimírom Šárnikom, advokátom, so sídlom Národného oslobodenia 25 , Bernolákovo, proti žalovanému : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Br
Právna veta: I. Výsledky operatívno-pátracej činnosti môžu obsahovať informácie oformách práce kriminálnej polície aovyšetrovaní aich zverejnenie by mohlo mať vplyv na činnosť polície. V takomto prípade existuje potom legitímny záujem na odopretí poskytnutia informácií. II. Nie je vhodné, aby boli zverejnené informácie očinnosti orgánov činných vtrestnom konaní, či iných pracovníkov Policajného zboru SR, ato aj vtých prípadoch, ak nebolo začaté trestné konanie, ak by tým boli ohrozené práva tretích osôb alebo schopnosť orgánov činných vtrestnom konaní predchádzať trestnej činnosti, vyhľadávať ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : Škubla & Partneri s.r.o. , Digital Park II., Einsteinova 25 , Bratislava , právne zastúpen ý: Mg r. Jozef Buday , advokát, Einsteinova 25 , Bratislava , proti žalovan ému : Ministerstvo vnútra Slovenskej republik
Právna veta: Podľa ust. § 11 ods. 1 písm. d) zák. č. 211/2000 Z.z. povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy (ktorými sú napríklad Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok). Podľa § 82a ods. 1 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.01.2012 súdy sú povinné zverejňo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sži/5/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : E. , O. Z. , so sídlom v B., právne zastúpeného : Mgr. V. Š., advokát , proti žalovanému : Krajský súd v Bratislave , Záhradnícka 10, Bratislava , v konaní o preskúman ie zákonnosti ro zhodnu
Právna veta: Podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d/ zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy (ktorými sú napríklad Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok, zákon o ústavnom súde). Informácie týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdu sú obsiahnuté v súdnom spise. Zákon o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej, v právnej veci žalobcu: L. P., a.s., T., zastúpený: JUDr. J. F., advokát, K., proti žalovanému: Ústavný súd Slovenskej republiky, Hlavná č. 110, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného sp.zn. Spr. 725/08 zo dňa 14.08.2008, konajúc o odvolaní
MENU