SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1118337
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35194
NSČR: 122989
NSSČR: 66298
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423354
Krajské súdy (ČR): 43533
Posledná aktualizácia
07.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Podmienka trvalého pobytu


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Podmienka trvalého pobytu
  • podmienka nájdené 124442 krát v 34216 dokumentoch
  • trvaly nájdené 19689 krát v 9512 dokumentoch
  • pobyt nájdené 23157 krát v 4301 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 16 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 34 dokumentov


Právna veta: Prerušiť konanie podľa druhej vety ust. § 109 ods. 1 písm. b/ O.s.p. možno len vtedy, ak k záveru - že všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa týka veci, je v rozpore s Ústavou, so zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná - dospel súd, a nie účastník konania.

Úryvok z textu:
... . Pre úspešné uplatnenie reštitučných nárokov by totiž museli byť splnené obe zákonom požadované podmienky. A nakoľko žalobcovia podmienku trvalého pobytu v tuzemsku nesplnili, súd prvého stupňa ich žalobu zamietol. Odvolací súd ďalej poukázal na to, že v ... rozhodnutí uvedená komisia konštatovala, že „fakt, že § 3 zákona (pozn.: č. 87/1991 Zb.) predpisuje podmienku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky (Českej a Slovenskej Federatívnej republiky) nemôže byť považovaný za zásah do práv sťažovateľov na .
Právna veta: Pri riešení otázky, či fyzická osoba má trvalý pobyt na území republiky v zmysle § 3 ods. 1 zák. č. 87/1991 Zb., nemožno vychádzať výlučne z predpisov upravujúcich policajné hlásenie a evidenciu občanov (zák. č. 135/1992 Zb. a vyhl. č. 146/1982 Zb..) Doplnenie: Za trvalý pobyt osoby, oprávnenej podľa § 3 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb., treba považovať miesto, kde sa táto osoba zdržuje s úmyslom trvalé sa tu zdržiavať. Takýmto miestom je najmä miesto, kde má osoba rodinu, byt, zamestnanie a pod. Spravidla je to miesto, kde je prihlásená k trvalému pobytu. Existencia úmyslu osoby trvalé sa zdrž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vecí, alebo na podanie žiadosti o finančnú náhradu (§ 5 ods. 2, § 13 ods. 3 zákona). Pri zisťovaní danosti podmienky trvalého pobytu na území ČSFR treba okrem splnenia povinnosti nahlásenia trvalého pobytu v evidencii obyvateľstva skúmať, či osoba uplatňujúca zmiernenie následkov majetkových .
Právna veta: Oznámenie rozhodnutia je upravené v § 51 Správneho poriadku a pokiaľ ide o osoby, ktorých pobyt nie je známy, správny orgán má postupovať podľa § 16 ods. 2 Správneho poriadku, teda mal ustanoviť opatrovníka ich právnemu predchodcovi a pri doručení tohto rozhodnutia postupovať podľa § 26. ods. 1 Správneho poriadku, teda toto doručenie sa malo uskutočniť verejnou vyhláškou.

Úryvok z textu:
... občianstvom Slovenskej republiky (ČSFR) a s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ČSFR). Právny predchodca navrhovateľov nespĺňajúci podmienku trvalého pobytu bol z reštitúcie majetku vylúčený, rovnako ako aj jeho právni nástupcovia. Odvolací súd dospel preto k záveru, ... vyhovel. Konštatoval, že v danom prípade nebolo možné aplikovať ustanovenia zákona č. 87/1991 Zb. pre nesplnenie podmienky trvalého pobytu PhDr.R.S., ale aj uplynutia zákonných lehôt. Pokiaľ podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej .
Právna veta: Účelom zákona o sociálnych službách je vytvoriť podmienky poskytovania sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii. Úlohy súvisiace so zabezpečovaním a poskytovaním sociálnych služieb zákon zveril do pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov. Obec a vyšší územný celok fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby, poskytne sociálnu službu alebo zabezpečí poskytnutie sociálnej služby. Tejto povinnosti obce a vyššieho územného celku zodpovedá právo fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby v prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .z. a vo zvyšku návrh zamietol. Roz sudok odôvodnil tým, že v čl. 4 VZN č. 10/2009 je stanovená podmienka trvalého pobytu v Trenčianskom kraji najmenej 1 rok pred podaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Navrhovateľ tvrdil, že toto .
Právna veta: K stretu špeciálnej reštitučnej právnej úpravy a všeobecnej právnej úpravy sa Najvyšší súd Slovenskej republiky vyjadril už v rozhodnutí sp.zn. 4 Cdo 130/2007 (inak vychádzajúcom zo stanoviska pléna Ústavného súdu Českej republiky sp.zn. PL. ÚS 21/05 k tejto otázke), a tiež v rozhodnutí sp.zn. 6 Cdo 71/2011. V týchto rozhodnutiach svoj právny záver o nemožnosti domáhať sa ochrany vlastníckeho práva podľa všeobecných predpisov, a to ani formou určenia vlastníckeho práva, podmienil možnosťou domáhať sa ochrany postupom podľa reštitučného predpisu ako špeciálneho, teda danosťou reštitučného nárok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v predmetnej veci. Pokiaľ v preskúmavanej veci bolo súčasťou skutkového stavu zistenie, že žalobcovia nespĺňali podmienku štátneho občianstva a ani podmienku trvalého pobytu (k tejto podmienke odvolací súd žiadne stanovisko nezaujal) pre možnosť úspešného uplatnenia reš titučného nároku, konkurencia reštitučných a všeobecných predpisov .
Kľúčové slová: písomné plnomocenstvo, splnomocnenie na zastupovanie

Právna veta: Vychádzajúc z teórie práva platí, že vzťah medzi splnomocniteľom a splnomocnencom je zmluvným vzťahom. Dohoda o plnomocenstve môže byť uzavretá písomne, ústne, dokonca aj konkludentne. Plnomocenstvo je iba jednostranným právnym úkonom, ktorým zastúpený dáva správnemu orgánu na vedomie, že ho splnomocnenec je oprávnený zastupovať. Podľa § 17 ods. 3 Správneho poriadku „splnomocnenie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Správny orgán môže v nepochybných prípadoch od preukazu plnomocenstva upustiť.“ Ustanovenie § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. nes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1. Od osoby uplatňujúcej reštitučný nárok podľa zákona o pôde sa vyžaduje splnenie podmienky štátneho občianstva Slovenskej republiky a podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Odvolací súd poukazuje na to, že v predmetnom prípade rozhodnutie odporcu o neschválení dohody o vydaní .
Merito nesplnenie podmienky trvalého pobytu na navrátenie pozemkov - § 4 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb.
... preňho ten význam, že zatiaľ čo podľa zákona č. 229/91 Zb. aj právni nástupcovia zomrelej oprávnenej osoby museli spĺňať podmienku trvalého pobytu na území ČSFR, v zákone č. 503/2003 Z. z. už táto podmienka nebola zakotvená. Odporca sa k odv olaniu .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... dve predchádzajúce podmienky, sa bude musieť vysporiadať aj s otázkou rôzneho posúdenia skutočností rozhodujúcich pre splnenie podmienky trvalého pobytu navrhovateľov na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že podľa ustálenej judikatúry najvyššieho súdu nie je ... štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý má trvalý pobyt na jej území (ďalej len „podmienka trvalého pobytu“). Odvolací súd sa stotožnil s názorom navrhovateľov vyjadrenom v odvolaní, že krajský súd, v záujme .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... to, že sťažovatelia sa rozhodli podať žalobu o vydanie majetku až v roku 1995, po tom, čo ústavný súd zrušil podmienku trvalého pobytu stanovenú zákonom o mimosúdnych rehabilitáciách, pričom si ale boli vedomí, že nespĺňajú podmienku štátneho občianstva, ktorá zostala v platnosti. Predmet .
Merito starobný dôchodok
... 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Podmienka trvalého pobytu na území Slovenskej republiky sa od 1. januára 2005 považuje za splnenú. O dávkach dôchodkového zabezpečenia podľa prvej ... 31. decembra 2003 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2005 (§ 259 ods. 1) z dôvodu nesplnenia podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a ktoré do 31. decembra 2004 neboli právoplatne skončené, sa rozhodne po 31. decembri .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.