Nájdené rozsudky pre výraz: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 487

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

480 dokumentov
790 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa čl. I ods. 1 Ústavy SR Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. V zmysle ustálenej judikatúry ústavného súdu obsahom princípu právneho štátu je vytvorenie právnej istoty, že na určitú právne relevantnú otázku sa pri opakovaní v rovnakých podmienkach dáva rovnaká odpoveď. Pochybil preto odvolací súd, keď tiež ponechal bez povšimnutia žalovaným predložené rozhodnutie Krajského súdu v Prešove 3Ncb/2/2011-81 z 21. júna 2011. Uvedený vadný procesný postup odvolacieho súdu, ktorý napĺňa ustanovenie § 237 písm. f/ O. s. p., j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej vec i žalobcu D. - A. , a. s., L. IČO X. , zastúpeného JUDr. M. G. , advokátom, AK S.G. a vedľajš ích účastníkov na jeho strane P., a. s., L. IČO X. a S.-A. , s . r. o., L. IČO X. , proti žalovanému V. S., a. s., V. zastúpenému S.-P., s. r. o. Z. , IČO X. , o návrhu na vydanie predbežného opatrenia vo veci určenia neplatnosti výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam , na dovolanie žalovaného
Právna veta: Podľa čl. 1 ods. 1, 2 Ústavy Slovenskej republiky Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Správne súdnictvo je neoddeliteľným atribútom právneho štátu, ktorým je Slovenská republika (čl. 1 ods. 1 ústavy). Súdy pri p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. P. P., byto m H. , proti žalovan ej: Súdna rada Slovenskej republiky, so sídlom Župné nám. 13, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovanej č. 613 zo dňa 8. septembra 2009, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, č. k. 1S 169/2009 -83 zo dňa 13. mája 2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky
Právna veta: Podľa čl. 1 ods. 1 veta prvá Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.34. Základom interpretácie a aplikácie čl. 1 ods. 1 ústavy je zabezpečenie materiálneho a nie formálneho právneho štátu. Základnou premisou materiálneho právneho štátu sa prezentuje všeobecná záväznosť práva pre všetkých. To znamená, že štátne orgány, orgány územnej samosprávy, právnické osoby s právomocou rozhodovania o právach a povinnostiach, ako aj každý jednotlivec musí konať tak, ako určuje právny poriadok.35. Ústavný súd SR princíp materiálneho práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015201376 Dátum vydania rozhodnutia: 1. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015201376.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. E riky Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: KÚPELE LUČIVNÁ, a. s., 059 31 Lučivná 290, IČO: 31 714 480, práv
Právna veta: Podľa čl. 1 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Podľa čl. 2 ods. 2 ústavy štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. K atribútom právneho štátu patrí aj to, že právne vzťahy patriace do sféry základných práv a slobôd môže upravovať výlučne zákon. Medzi princípy právneho štátu sa spravidla zaraďujú: 1. záruky základných práv a slobôd občanov, 2. legitimita a legalita štátnej moci, 3. suverenita ľudu. 4. deľba moci, 5. vzájomné brzdy a rovnovážnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, Phd. v právnej veci žalobcu: J. S., zastúpeného JUDr. P. G., proti žalovanému: KR PZ N., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného Č.p.: KRP-51/DI-SK-2006 zo dňa 21. júna 2007, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 30
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky ustanovuje v čl. 1 ods. 1 právny základ pre uplatňovanie verejnej moci v Slovenskej republike, ako aj právny základ v spojení s čl. 1 ods. 1 pre správanie všetkých osôb. Podľa prvej vety tejto ústavnej normy: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.“ Podľa odvolacieho súdu absolútnym základom interpretácie a aplikácie čl. 1 ods. 1 je presadenie koncepcie materiálneho, nie formálneho právneho štátu. Aj ústavný súd požiadavku materiálneho právneho štátu osobitne akcentoval v právnom názore, že v právnom štáte, v ktorom sú ako neoddeliteľné súčas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/18 2/2009 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: I.. Z. K. , bytom Š., zastúpený JUDr. R. M. , advokátkou, A. , proti žalovanému : Technická univerzita vo Zvolene , T.G. Masaryka 24, Zvolen, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného
Právna veta: Pri každom obmedzení základných práv a slobôd musí zákonodarca brať na zreteľ ústavné príkazy a limity vyplývajúce z iných ústavných noriem a tiež (a najmä) z ústavných princípov vrátane princípu právnej istoty a princípu proporcionality.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. februára 2008 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 8 ods. 6 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení n
Právna veta: Všeobecný dôchodkový vek pre získanie nároku na starobný dôchodok je 62 rokov. Zákonodarca v ustanovení § 67 ods.1 zákona za predpokladu tam uvedených podmienok umožnil poistencom skorší vznik nároku na dávku v starobe, ktorou je predčasný starobný dôchodok, avšak pomerne zníženého za dobu, ktorá poistencovi chýba do dovŕšenia dôchodkového veku 62 rokov. Také krátenie sumy predčasného starobného dôchodku je vlastne protihodnotou za skoršie priznanie a vyplácanie tejto dávky v starobe. Z vyššie uvedeného vyplýva, že požiadavka navrhovateľa, aby suma jeho predčasného starobného dôchodku nebola k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/63/2014 7013201012 08.07.2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:7013201012.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci navrhovateľa O. J., bytom L. proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ú
Kľúčové slová: odmena správcovsprávca konkurznej podstaty daň z pridanej hodnoty
R 17/2009
Právna veta: Odmena správcu konkurznej podstaty sa nezvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 23. marca 2005, č. k. 25-24 K 463/99-427, schválil konečnú správu o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny a výdavkov JUDr. D. V. zo dňa 31. júla 2004 a jej doplnenia z 28. septembra 2004 v rozsahu, že celkový príjem do podstaty je 12 661 940,75 Sk, počas konkurzného konania boli uspokojené pohľadávky proti podstate vo výške 2 151 629,94 Sk, odmena správkyne podstaty je 1 207 947,- Sk a výdavky správkyne podstaty sú 56 000,- Sk. Na rozdele
Právna veta: K odvolacím námietkam je potrebné uviesť, že správny poriadok zabezpečenie nestrannosti rozhodovania nezaujatými zamestnancami správneho orgánu koncipuje tak, že rozhodnutie o vylúčení zamestnanca je posledným štádiom pre vylúčenie pracovníka správneho orgánu z konania. Vylúčeniu pracovníka správneho orgánu môže predchádzať námietka účastníka konania alebo oznámenie samotného pracovníka správneho orgánu o dôvodoch smerujúcich k pochybnostiam o jeho nezaujatosti. Je na príslušnom správnom orgáne (§ 11 ods. 1 Správneho poriadku), aby o tejto námietke alebo oznámení rozhodol. V prípade záp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Mgr. J. S., bytom B. , právne zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Šimon Meliš, s.r.o., Partizánska 3, Bratislava , proti odporcovi : Mestská časť Bratislava - Dúbravka , Žatevná 2, 844 02 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SU - 6687/3410/2014/1 zo dňa 25.03. 2014 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.
Právna veta: Z vyššie uvedeného vyplýva, že správca dane nerešpektoval zákonom stanovenú lehotu na vykonanie daňovej kontroly v zmysle § 46 ods. 10 veta prvá daňového poriadku, v dôsledku čoho je daňová kontrola nezákonná a rovnako protokol z nej nadobudol povahu nezákonne získaného dôkazného prostriedku, ktorý z uvedeného dôvodu nemôže byť podkladom pre vyrubovacie konanie. Pokiaľ žalovaný argumentoval tým, že v rozhodnutí o vyrubení dane správca dane nevychádzal z protokolu z daňovej kontroly, ako aj tým, že všetky dôkazy boli v prejednávanom prípade obstarané a vykonané v zákonnej lehote, t.j. v lehote ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015201019 Dátum vydania rozhodnutia: 24. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015201019.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD., v pr ávnej veci žalobcu: Martin Kancko, s miestom podnikania Lipová 279/29, 985 26 Málinec, IČO: 32 623 992,
MENU