Nájdené rozsudky pre výraz: advokát ex offo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 37

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

35 dokumentov
54 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 558 ods. 1 Tr. por. o povinnosti na náhradu trov poškodeného a ich sume, ako aj o povinnosti na náhradu trov spojených s výkonom väzby a o povinnosti na náhradu odmeny a hotových výdavkov, ktoré boli uhradené štátom ustanovenému obhajcovi a ustanovenému zástupcovi z radov advokátov podľa § 47 ods. 6, rozhodne po právoplatnosti\ rozsudku predseda senátu súdu prvého stupňa alebo ním poverený súdny úradník. Podľa § 558 ods. 2 Tr. por. pred rozhodnutím o povinnosti na náhradu trov trestného konania podľa § 555 ods. 1 písm. c/ treba zistiť, či nie sú splnené podmienky na bezplatnú obhajobu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 15 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 22 . mája 2013 v trestnej veci odsúdeného N. S. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné , o sťažnosti odsúdeného N. S. proti uzneseniu Š pecializovaného trestného súdu v
Právna veta: Okolnosti doručovania sú procesne významné a mohli byť predmetom dokazovania pred krajským súdom. Občiansky súdny poriadok pre tieto prípady ustanovuje pravidlá dokazovania. Podľa § 45 ods. 2 O.s.p. údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len "doručenka") sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. V danom prípade platí vyvrátiteľná domnienka, že údaje na doručenke zodpovedajú skutočnému stavu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž f/27 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci žalob cu : D. B. , proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová ulica 13 , Ba nská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnut í žalovaného , o odvolaní žalob cu proti u zneseniu Krajského súdu v Trnave č. k. 14S/ 12/20 11-52 zo dňa 11 . máj a 20 11, jednomyseľne r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajskéh
Právna veta: Podľa ustanovenia § 369 ods. 2 písm. b/ Tr. por. proti právoplatnému rozhodnutiu súdu druhého stupňa môže podať dovolanie z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 Tr. por. obvinený vo svoj prospech proti výroku, ktorý sa ho priamo týka. Ustanovenie § 372 Tr. por. vyžaduje súčasné splnenie dvoch podmienok na podanie dovolania, a to využitie zákonného práva podať riadny opravný prostriedok a zároveň podmienku, že o tomto opravnom prostriedku bolo rozhodnuté. Zo spisového materiálu je zrejmé, že prokurátor a ani obvinený odpor voči trestnému rozkazu nepodal, t.j. strana v súdnom konaní neodmietla skrát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 64 /201 3 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 19 . novembr a 201 3 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci obvinené ho L. O. , pre preč in porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zák. a iné , o dovo laní obvineného proti trestnému rozkazu Okresného súdu Prievidza z 21 . de
Kľúčové slová: vzatie dovolania späť
Právna veta: Trestný poriadok v § 375 ods. 1 Tr. por. ustanovuje možnosť vzatia dovolania späť výslovným vyhlásením osoby, ktorá ho podala. Uvedené je prejavom dispozície dovolateľa dovolacím konaním, na rozdiel od ustanovení upravujúcich odvolanie (§ 316 ods. 1 Tr. por.) Vyhlásenie o späťvzatí dovolania musí byť pritom vyjadrené v takej forme, ktorá nevzbudzuje pochybnosti o jeho obsahu. Vyhlásenie o späťvzatí dovolania musí byť výslovné t.j. musí ísť o prejav vôle, z ktorého je jasné, že smeruje k tomu, aby sa o podanom dovolaní nekonalo. Obvinený v podaní z 27. februára 2017 napísal, že výslovne súhlasí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Tdo 33 /201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka, sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 10. augusta v Bratislave, v trestnej veci obvineného M. Š. pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. b/ , písm. c/, písm.
Právna veta: Právo na obhajobu každého, proti komu sa vedie trestné stíhanie, je v Trestnom poriadku upravené v ustanovení § 2 ods. 9 Trestného poriadku. Vyjadruje jeden z právnych princípov, na ktorých je vybudované trestné konanie a jeho zmyslom je zabezpečiť úplnú ochranu zákonných záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ako aj prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu a správnemu rozhodnutiu. Právo na obhajobu primárne zahŕňa právo na osobnú obhajobu (§ 34 ods. 1 Trestného poriadku), právo nechať sa obhajovať obhajcom (§ 34 ods. 1, § 36 Trestného poriadku) ako aj právo na povinnú ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 79 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 20. januára 2016 v trestnej veci obvineného F. K. pre zločin týrania blízkej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. d/ Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b/, písm. j/ Trestného zákona o dovolaní obvineného
Právna veta: Zákon o slobode informácií neobsahuje vo svojich ustanoveniach legálnu definíciu zneužitia práva. Zákaz zneužívania výkonu práva je však jedným z ústavných princípov právneho štátu, ktoré ústava implicitne obsahuje v čl. 1 ods. 1. Zneužitie práva v oblasti práva na informácie je v zásade individuálnou situáciou, kedy v rámci správnej úvahy a v rámci úvahy súdu existuje dostatočný počet indícií, že cieľom žiadosti o informácie nie je reálny záujem získať informáciu. Je potrebné odlišovať tento reálny záujem, ktorý súvisí s vážnosťou prejavenej vôle žiadateľa. Existenciu tohto reálneho záujmu, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sži/4/2014 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu: T. R. , nar. X. , bytom H. , t. č. v ÚVTOS , D. , právne zastúpený Mgr. Petrou Hrubovou, advokátko u, Mierové námestie 93, 019 01 Il ava , na základe plnomocenstva a Rozhodnutia Centra právnej pomoci
Kľúčové slová: porušenie práv o povinnej obhajobeprávo na obhajobu ustanovený obhajca
R 18/2016
Právna veta: I. V spoločnom konaní o obzvlášť závažnom zločine a ďalších trestných činoch, na ktoré sa nevzťahuje povinná obhajoba v zmysle § 37 os. 1 písm. c/ Tr. por., musí byť zabezpečené právo na obhajobu vo vzťahu ku všetkým trestným činom, pretože vždy ide o konanie aj o obzvlášť závažnom zločine tak, ako to predpokladá ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Procesné úkony vykonané v spoločnom konaní vo vzťahu k zločinu alebo prečinu bez toho, aby bolo obhajcovi a obvinenému umožnené pri výkone procesných úkonov realizovať právo na obhajobu, trpia procesnou nespôsobilosťou a nepoužiteľnosťou v ďal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2Tdo/ 44/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom 25. augusta 2015 v Bratislave v trestnej veci obvinen ej Z. Z. , pre pokračovací obzvlášť závažný zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. a iné , o dovolaní obvinen ej proti rozsudku Krajského súdu v B
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžik/1/2017 4016200018 24. 10. 2018 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2018:4016200018.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej, v právnej veci sťažovateľa (predtým žalobca): L.. I. B., na
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sk/22/2017 4017200383 12. 12. 2018 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:NSSR:2018:4017200383.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: W.Ó. K., bytom T. XX, Q., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, o antidiskriminačnú žalobu podľa § 307 CSP a vyplatenie predčasných starobných dôchodkov, o kasač
Meritum vymoženie 6 172,72 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Oboer/19/2018 7109227287 30.08.2018 JUDr. Viera Pepelová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:7109227287.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej: Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 proti povinnému N., nar. XX. januára XXXX, bytom U., vedenej súdnym exekútorom JUDr. Michalom Bulkom, so sídlom Námestie
MENU