Nájdené rozsudky pre výraz: aplikačné problémy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 96

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

47 dokumentov
186 dokumentov
3 dokumenty
261 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Skutočnosť, že úkon právnej služby v správnom súdnictve je určený podľa tarify a nepočíta sa z hodnoty sporu, sama o sebe nevyvracia skutočnosť, že posúdenie hodnoty sporu na účely poskytnutia právnej pomoci nie je možné. Kasačný súd sa stotožňuje s námietkou žalovaného, že posúdenie hodnoty sporu, ak je táto vyčísliteľná, je prostriedkom pre zabezpečenie hospodárneho nakladania so štátnymi prostriedkami. Trovy právneho zastúpenia v prípade tzv. bagateľných sporov totiž spravidla značne prevyšujú hodnotu sporu tak, ako by tomu bolo v prejednávanom prípade. Je tak odrazom určitej racional ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžk/4/2020 8018200176 26. 02. 2020 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2020:8018200176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Mgr. Viliama Pohančeníka (sudca spravodajca) a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: Ing. G. J., nar. XX.XX.XXXX, D., proti žalovanému: Cen
Kľúčové slová: pôsobnosť prokuratúryčl. 46 ods. 2 Ústavy SR
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd. Určitým aplikačným problémom sa v prejednávanej veci môže javiť tá skutočnosť, že prokuratúra pri podávaní žaloby podľa § 35 ods. 1 O.s.p. nevystupuje na ochranu svojich práv dotknutých rozhodnutím napadnutým protestom. Nakoľko však základnou náplňou pôsobno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Trnava so sídlom Dolné Bašty č. l, 917 44 Trnava, proti žalovanému: Mesto Senica – Mestská polícia Senica , Štefánikova č. 1408/56, 905 01 Senica, za účasti: J., bytom D. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, na odvolanie žalobcu proti uz neseniu Krajského súdu v Trnave z 2. decembra 2010 č. k. 14S/ 96 /2009 -59 , takto r o
R 38/2021
Právna veta: Verejné kultúrne podujatie sa organizuje usporiadaním, a teda má spravidla väčší spoločenský a sociálny rozsah, ide o organizovanú činnosť, ktorej účelom je vytvoriť optimálne podmienky pre účasť verejnosti na takomto spoločenskom podujatí. Voľná pouličná aktivita je na rozdiel od verejného kultúrneho podujatia založená na individuálnej osobnej umeleckej prezentácii, bez vytvárania osobitných podmienok na jej uskutočnenie. Všeobecne záväzné nariadenie má subsidiárny charakter a môže byť aplikované iba na tie pouličné produkcie, ktoré nemajú povahu verejného kultúrneho podujatia.

Úryvok z textu:
1. Napadnutým uznesením Krajský súd v Bratislave podľa § 366 zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok („SSP“) zamietol ako nedôvodnú žalobu sťažovateľa o vyslovenie nesúladu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 6/2012 z 25.09.2012 o voľných pouličných aktivitách („VZN“) s ustanovením § 6 ods. 1, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 2. Podľa názoru Krajského súdu predmetným VZN nebola uložená nová povinnosť
Právna veta: „Pravidlo, podľa ktorého možno úspešnej procesnej strane priznať náhradu iba účelne vynaložených trov, sa vzťahuje na akékoľvek trovy konania, teda aj na trovy spojené so zastupovaním advokátom (na odmenu za zastupovanie, paušálnu náhradu hotových výdavkov a náhradu za daň z pridanej hodnoty). Za účelne vynaložené trovy možno považovať iba také trovy, ktoré musela procesná strana nevyhnutne vynaložiť, aby mohla riadne hájiť svoje porušené alebo ohrozené subjektívne právo pred súdom. Trovy spojené so zastupovaním advokátom spravidla budú tomuto vymedzeniu zodpovedať. Tomuto pravidlu však nemož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžik/4/2019 1017201569 22. 07. 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:1017201569.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária, Havlíčkova 16, Bratislava, zastúpený: Mgr. Miroslav Vaško, advokát, Šándorova 2, Bratislava, proti žalovanej: Národná banka Slovenska, Imricha K
Právna veta: I. Ak obvinený manipuloval s dôkaznou situáciou tým, že sfalšoval alebo pozmenil dôkaz, alebo predložil sfalšovaný alebo pozmenený dôkaz na účel, aby sa použil v trestnom konaní ako pravý, narušil Trestným zákonom chránený záujem na spravodlivom a zákonnom rozhodnutí a vyvolal trestnoprávne relevantný následok vymedzený v skutkovej podstate trestného činu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a/, alebo písm. b/ Tr. zák. II. Trestný čin marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. je dokonaný predložením sfalšovaného alebo pozmeneného dôkazu súdu alebo orgánu činnému ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyššie uvedeným rozsudkom Najvyšší súd SR na dovolanie generálneho prokurátora SR proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 21. novembra 2013, sp. zn. 4To/68/2013, rozhodol, že napadnutým rozhodnutím odvolacieho súdu bol porušený zákon v ustanoveniach § 319 a § 285 písm. b/ Tr. por. a § 344 ods. 1 písm. a/, b/ Tr. zák. v prospech obvineného M.L. Napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil vo výroku pod bodom II. a rovnako zrušil aj rozsudok Okresného súdu Nitra z 13.3.2013, sp. zn. 4T/93/2009 v oslob
Kľúčové slová: nazeranie do spisuďalšie obmedzenia prístupu k informáciám
Právna veta: Základnou zásadnou právnou otázkou je, či danie pokynu nadriadeným prokurátorom podriadenému prokurátorovi je alebo nie je informáciou , ktorú by mala prokuratúra ako povinná osoba poskytnúť žiadateľovi. Táto situácia nie je explicitne vyjadrená v zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to je nevyhnutné riešiť vec výkladom jednotlivých ustanovení zákona o slobode informácii a zákona o prokuratúre. Táto právna úvaha musí byť vyjadrená v odôvodnení rozhodnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: E., O. Z. so sídlom v T., právne zastúpeného Mgr. V. Š., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému: Krajská prokuratúra v Bratislave, Vajnorská č. 47, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Ei 13/08-3 zo
R 30/2021
Právna veta: Pri vyvodzovaní deliktuálnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10a ods. 1) je potrebné zvážiť všetky skutkové okolnosti danej veci, a to spravidla aj tie, ktoré sa týkajú správnosti poskytnutého evidenčného čísla vozidla, avšak pri ich posudzovaní treba zvoliť materiálny prístup. Zrejmá nesprávnosť, ako napr. drobný preklep pri zadaní evidenčného čísla vozidla (v nepatrnej časti, akou je napr. jedna číslica alebo písmeno), ktorá však z faktického hľadiska nemá za následok vznik škody v podobe neobdŕž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii (ďalej aj len ,,prvostupňový orgán“) rozkazom zo dňa 01.02.2017 (ďalej aj len ,,rozkaz“) uložil žalobkyni pokutu vo výške 150 € za to, že sa mala ako prevádzkovateľ vozidla dopustiť spáchania správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (ďalej aj len ,,zákon č. 488/2013 Z. z.“) tým, že dňa 15.02.2016 v čase od 14:07:29 hod. užívala vymedzený úsek cesty D1, 395,3
Právna veta: Pre zabránenie vzniku obdobných nedorozumení a pochybení je však nevyhnuté, aby aj žiadatelia o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. jednoznačne identifikovali subjekt, ktorý o poskytnutie informácií žiada a vyhnú sa tak zastaveniu súdneho preskúmavacieho konania z dôvodu, že žalobu na súd podala iná osoba ako účastník správneho konania. K námietke samotného odmietnutia poskytnutia informácií z dôvodu, že povinná osoba nemá požadované údaje k dispozícii a musela by ich vytvárať senát najvyššieho súdu uvádza nasledovné: Žiadateľ v podanej žiadosti špecificky vymedzil informácie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu : OLEXOVA VASILISIN, s.r.o. , IČO: 36 820 059, Gorkého 6 , Bratislava , proti žalovan ému : Krajský súd v Banskej Bystrici , Skuteckého 7, Banská Bystrica , za účasti: Mgr. M. M. , C. , právne zastúpený : OLEXOV
Právna veta: Ustanovenie § 372p ods. 1 O.s.p. je procesné ustanovenie intertemporálnej povahy, ktorého účelom je za účinnosti neskoršej právnej úpravy (lex posterior) upraviť právne vzťahy, ktoré vznikli počas pôsobenia skoršej právnej úpravy (lex prior). Intertemporálnymi ustanoveniami sa vo všeobecnosti určuje režim dočasného, prechodného (intertemporálneho) spolupôsobenia dvoch právnych úprav – skoršej a neskoršej. Intertemporálne ustanovenia určujú vzájomný vzťah týchto úprav. Za platnosti a účinnosti nového právneho predpisu môžu prechodné ustanovenia určiť a/ buď to, že na riešenie (doriešeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. T. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. M. G. , advokátom v B. , proti žalovanej Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , Prievozská č. 2/B, Bratislava, o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu štátu a nesprávnym úradným postupom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 19 C 129/2004, o d
Kľúčové slová: cudzie rozhodnutieuznanie a výkon cudzieho rozhodnutia
R 17/2019
Právna veta: Súčasťou výroku rozsudku o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia podľa § 515 ods. 2 Trestného poriadku je vždy aj celý výrok o vine uznávaného rozsudku (popis skutku aj právna kvalifikácia) a v tomto zmysle je dotknuté ustanovenie [pod písm. b) až g)] potrebné vyložiť extenzívne, inak by uznané cudzie rozhodnutie nemohlo mať rovnaké účinky ako rozsudok slovenského súdu (§ 519 ods. 1, § 163 ods. 3 Trestného poriadku). Taká štruktúra výroku uznávacieho rozsudku musí byť zachovaná aj pri rozhodovaní podľa § 15 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potrebné výkladovo riešiť, bola v návrhu stanoviska vymedzená nasledo
MENU