Nájdené rozsudky pre výraz: autonómia vôle

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 105

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

87 dokumentov
1472 dokumentov
12 dokumentov
51 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Možnosť dohodnúť odstupné a jemu zodpovedajúce právo užívania uvoľneného bytu, umožňuje zmluvná autonómia subjektov občianskoprávnych vzťahov. Dohoda o odstupnom dojednanom v rámci zmluvy o nájme bytu nie je neplatným právnym úkonom len preto, že nie je upravená Občianskym zákonníkom, ani iným právnym predpisom. Takáto zmluva je pre účastníkov zmluvného vzťahu záväzná

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Michalovce 12. apríla 1999 si žalobcovia uplatnili voči žalovaným nárok na zaplatenie sumy 40 733,- Sk spolu so 17,6 % úrokmi z omeškania. Uviedli, že 4. septembra 1997 uzavreli so žalovanými ako vlastníkmi bytu, nachádzajúceho sa vo V. K., nájomnú zmluvu o nájme tohto bytu na dobu určitú do 31. decembra 1997, so záväzkom žalovaných predĺžiť im nájom každoročne po dobu piatich rokov. Už pred uzavretím zmluvy poskytli žalovaným na ich žiadosť sumu 50 000,- Sk,
Právna veta: Súd prvého stupňa po preskúmaní rozhodcovského rozsudku, úverovej zmluvy a Všeobecných podmienok poskytnutia úveru dospel k záveru, že dojednanie rozhodcovskej doložky tak, ako je tomu v predmetnej zmluve, ktorú súd posúdil ako spotrebiteľskú zmluvu, je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi normami upravujúcimi režim spotrebiteľských zmlúv. Vychádzal z toho, že úverová zmluva je spotrebiteľskou zmluvou a na vec treba aplikovať právnu úpravu danú ustanoveniami Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách. Rozhodcovskú doložku si povinná osobitne nevyjednala a nemala na výber vzhľadom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 22 /2013 Slovenskej republiky 3 Co 3 0/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinn ej A. R. , bývajúce j v D. , o vymoženie 916,15 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. 4 Er 4050/2008, o odvolaní a dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. o
Právna veta: Občianskoprávnymi vzťahmi sú majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony (viď § 1 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Tieto vzťahy sú upravené normami súkromného práva a sú založené na princípoch právnej rovnosti ich subjektov; práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právnych vzťahov tejto povahy, vznikajúce na základe prejavov vôle vyplývajúcich z princípu autonómie vôle ich subjektov. Vzťahy, ktoré sú založené na nerovnom právn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne D., s.r.o. so sídlom v D., IČO: X., zastúpenej Mgr. Ľ., advokátom so sídlom v P., proti žalovanej JUDr. B., bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. A., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 2 046,73 € (61 660 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn. 11 C 156/2006, na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 3. júna 2008 sp. zn. 10 Co 44/2
Právna veta: Vzhľadom na argumentáciu žalovaného, že bolo jeho právom jednostranne zvýšiť nájomné, považuje dovolací súd za potrebné k tomu na tomto mieste stručne uviesť, že povaha právneho vzťahu nájmu včítane nájmu bytu, ako vzťahu obligačného, pojmovo predpokladá vytvorenie maximálneho priestoru pre uplatnenie autonómie vôle a zmluvnej voľnosti strán. Tomu zodpovedá a s tým korešponduje požiadavka, aby štátna moc uznávala a aprobovala autonómne prejavy vôle jednotlivcov a im zodpovedajúce konania, pravda pokiaľ také konania nezasahuje do práv tretích osôb. Predmetná ochrana autonómie vôl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobcov: 1/ J. Č. a 2/ D. Č. , obidvaja bytom v T. ktorí sú v dovolac om konaní zastúpení JUDr. R. G. , advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v T. , proti žalovanému: PaedDr. M. H. , bytom v T. , ktorý je v dovolacom konaní zastúpený JUDr. T. S.,
Právna veta: Dojednanie ve znení: " „majetok, ktorý nadobudnú v budúcnosti nebude patriť do BSM, ale bude patriť do výlučného vlastníctva toho ktorého účastníka, ktorý tento nadobudne kúpou (zo svojich finančných prostriedkov), darom, alebo inou formou. Za svoje finančné prostriedky každý účastník nadobúda v budúcnosti do svojho výlučného vlastníctva, pričom aj finančné prostriedky patria do výlučného vlastníctva toho účastníka, ktorý ich nadobudol.“ nepredstavuje zúženie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva, ale de facto upravuje jeho zánik, čo samozrejme inštitút zúženia rozsahu bezpodielového s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/58/2017 7208228005 30. mája 2019 JUDr. Ján Gandžala ECLI:SK:NSSR:2019:7208228005.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne U.. T. Q., trvalým pobytom v O., zastúpenej JUDr. Jaroslavom Čollákom, advokátom, Advokátska kancelária Čollák a partneri, so sídlom v Košiciach, Floriánska 19, proti žalovanému G. P. Q., trvalým pobytom v O., zastúpenému J
Právna veta: K podstatným zložkám nájomnej zmluvy (§686 ods.1 OZ) patrí aj výška nájomného a výška úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. K základným povinnostiam prenajímateľa však patrí povinnosť odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu (§687 ods.1 OZ). Ak si prenajímateľ túto povinnosť nesplní, nájomca má právo na primeranú zľavu z nájomného, resp. z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu (§698 OZ). Čo treba považovať za primeranú zľavu, závisí od toho, do akej miery a v ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Bajánkovej a členov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne: E. Ž., bytom T., proti žalovanému : P.., so sídlom v T., zastúpeného M.u .o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu , ktorá sa viedla na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 14 C 4/2003, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 6.februára 2008 sp. zn. 5 C
Právna veta: Jedným zo základných komponentov vlastníckeho práva je ius disponendi, takže poznanie (pochopenie) dôvodu uzavretia prevodnej zmluvy predznamenáva pochopenie toho, čo účastníci chceli touto zmluvou skutočne medzi sebou právne usporiadať, obzvlášť, pokiaľ jeden z nich (s menším či väčším odstupom od uzavretia zmluvy) následne tvrdí niečo iné, a to mnohokrát iba zo zištných dôvodov. Podmienkou prevodu nehnuteľnosti pred rokom 1992 bola registrácia písomnej zmluvy bývalým štátnym notárstvom s tým, že zápis do listu vlastníctva príslušným strediskom geodézie mal len evidenčný charakter. 18 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/176/2019 2112220819 29. apríla 2020 JUDr. Milan Ľalík ECLI:SK:NSSR:2020:2112220819.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ V. D., bývajúcej v N., N. D. XXX/XX, 2/ X.. X. I., bývajúcej v D., Q. R. XXXX/X a 3/ X.. W. D., bývajúceho v N., V. XXX/XX, proti žalovanému N. D., bývajúcemu v K. XX, zastúpenému JUDr. Barborou Petrovič, advokátkou v T
Právna veta: Súkromnoprávne vzťahy, z ktorých vychádzajú súkromnoprávne spory a iné veci, sú charakterizované najmä právnou rovnosťou a vôľovou autonómiou ich účastníkov. Ich postavenie je rovnocenné, čo znamená, že jeden z účastníkov súkromnoprávneho vzťahu nie je oprávnený jednostranne ukladať povinnosti druhému účastníkovi a ani sám autoritatívne vynucovať splnenie povinnosti druhého účastníka súkromnoprávneho vzťahu. Verejnoprávne vzťahy ako vzťahy upravené normami verejného práva sú postavené na princípe nadriadenosti a podriadenosti subjektov (princíp subordinácie). Pre tieto právne vzťahy je t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1KO/8/2019 7118224506 03. 12. 2019 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2019:7118224506.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Ľubora Šeba (sudca spravodajca), JUDr. Judity Kokolovskej, JUDr. Nory Halmovej, Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Mirosl
Právna veta: I. V dôsledku odstúpenia od zmluvy zaniká aj právo veriteľa domáhať sa zmluvného plnenia, na ktoré mu do doby odstúpenia od zmluvy vznikol len zmluvný nárok (§ 351 ods. 1 Obchodného zákonníka). II. Peňažná náhrada pri vzájomnom vyporiadaní záväzkového vzťahu podľa § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorú je strana povinná zaplatiť druhej strane za plnenie prijaté pred odstúpením od zmluvy, zodpovedá cene pôvodne zmluvne dohodnutého plnenia. III. Ustanovenia Obchodného zákonníka o vadnom plnení (§ 422 a nasl.) sa pri vzájomnom vyporiadaní po odstúpení od zmluvy uplatnia analogicky, ak pln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Nitra (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom (v poradí druhým) z 30. apríla 2018, č. k. 31Cb/92/2017-498 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu sumu 120 799,32 eur s príslušenstvom [pôvodne 163 999,32 eur s príslušenstvom (v časti zaplatenia sumy 43 200,-- eur s príslušenstvom bola žaloba žalobcu právoplatne zamietnutá rozsudkom okresného súdu z 30. októbra 2014, č. k. 32Cb/6
Právna veta: Vzťahy vyplývajúce zo štátnej služby príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže podľa zákona č. 73/1998 Z.z. nemožno považovať pre ich povahu za veci súkromnoprávne (predovšetkým pracovnoprávne). Služobný pomer je a bol vždy charakterizovaný ako inštitút verejného práva. Tento vzťah nevzniká zmluvou, ale mocenským aktom služobného orgánu a po celú dobu jeho trvania sa výrazne odlišuje od pomeru pracovného, ktorý je naopak typickým súkromnoprávnym vzťahom, v ktorom majú účastníci tohto právneho vzťahu rovné postavenie. Uvedené sa prejavuje aj v právnej úprave týkajúcej sa vzniku, zmen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/15/2019 3518202799 3. decembra 2019 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2019:3518202799.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Ľubora Šeba (sudca spravodajca), JUDr. Judity Kokolovskej, JUDr. Nory Halmovej, Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Miroslav
MENU