Nájdené rozsudky pre výraz: autorizovaný bezpečnostný technik

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
60 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: správne konanieautorizáciazastavenie konania
Právna veta: Na konanie, v ktorom Národný inšpektorát práce vydáva (a odoberá) osvedčenie autorizovanému bezpečnostnému technikovi sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Národný inšpektorát práce teda v správnom konaní začatom na základe návrhu žiadateľa autoritatívne zisťuje, resp. posudzuje podanú žiadosť na vydanie osvedčenia z hľadiska splnenia všetkých zákonom stanových podmienok (§ 21 ods.2 veta prvá zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y N a j v y š š í s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v s e n á t e z l o ž e n o m z p r e d s e d n í č k y s e n á t u J U D r . J a n y Z e m k o v e j P h D . a s u d c o v J U D r . G a b r i e l y G e r d o v e j a J U D r . I v a n a R u m a n u v p r á v n e j v e c i ž a l o b c u : I n g . P. H. , b y t o m S. , Ž. p r á v n e z a s t ú p e n é h o : J U D r . Š. S. a d v
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k totožnému záveru ako krajský súd, že pokuta bola žalobcovi uložená dôvodne, pretože žalobca nezabezpečil pracovisko tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie jeho zamestnancov, sústavne nekontroloval a nevyžadoval dodržiavanie relevantných predpisov a zásad bezpečného správania sa na pracovisku, ako aj bezpečných pracovných postupov. Priamou príčinou vzniku pracovného úrazu poškodeného zamestnanca nebolo dočasné zábradlie ale bola nesprávna organizácia práce a nesprávny pracovný postup, ako aj nesprávne zvolené bezpečnostné prostriedky. Žalobca tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej (sudca sprav odajca) a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: SLAVOSTAV, s.r.o., Kukučínova 2, Stropkov, IČO: 36 503 258, právne zastúpený: JUDr. Ambrózom Motykom, advokátom, Advokátska kancelária, Námestie SNP 7, Stropkov , proti žalovanému: Národný inš
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžk/20/2018 7017200449 13. 05. 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:7017200449.1 Rozhodnutie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej veci žalobcu: BE - SOFT a. s., Krakovská 2398/23, Košice, právne zastúpený: IU
Meritum pokuta
Najvyšší súd 6Sžo/6 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zložen om z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej , v právnej veci žalobcu : QUERCUS, s.r.o., so sídlom v Lučenci, Fiľakovská cesta 290, IČO: 31 603 688 , zastúpeného URBÁNI & Partners s .r.o. so sídlom v Banskej Bystrici, Skuteckého 17, proti žalovanému : Národ
Meritum § 157/1, 2a Tr. zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8115010894 Dátum vydania rozhodnutia: 16. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8115010894.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci obvineného Ing. P. O., pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3Sžo/163/201 5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a z členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu : Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce , Bernolákova 4, Zlaté Mo ravce , právne zastúpen ý Advokátskou kanceláriou Gabriel Orlík, s.r.o., Žitavanská 20, 951 93 Topoľčany , proti žalovanému : Národn
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Asan/28/2018 8017200501 24. 10. 2019 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2019:8017200501.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eriky Šobichovej v právnej veci žalobcu: MECOM GROUP, s.r.o., so sídlom Poľná 4, 066 01 Humenné, zastúp
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015200125 Dátum vydania rozhodnutia: 28. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015200125.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. E riky Čanádyovej, v právnej veci žalobkyne: O.. Q. R., s miestom podnikania 1. mája 180/71, Sobrance, IČO: 4
Meritum pokuta podľa § 19 ods. 1 písm. a/ zákona č. 125/2006 Z.z., smrteľný pracovný úraz
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: M. Š., bytom J., zastúpený: JUDr. R. B. , advokát so sídlom N. , proti žalovanému: Národný inšpektorát práce, so sídlom Masarykova č. 10, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. S/2007/03
Meritum pokuta podľa § 19 ods. 1 písm. a/ zákona č. 125/2006 Z.z., smrteľný pracovný úraz
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžo 12/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: M. Š., bytom J., zastúpený: JUDr. R. B., advokát so sídlom N., proti žalovanému: Národný inšpektorát práce, so sídlom Masarykova č. 10, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. S/2007/03172-2.1 zo dňa 13.12.200
MENU