Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie v občianskom súdnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 32

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
22 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany a ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdom ustanovenej lehote. Doručenka vrátená súdu osvedčuje súdu vykonanie doručenia a čas doručenia, kým nie je preukázaný opak. Pokiaľ doručenka neobsahuje údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 426/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého J. K. , bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica, dieťa rodičov PaeDr. J. S., bývajúcej v B. a Ing. E. K. , bývajúceho v Š., zastúpeného JUDr. R. M. , advokátkou v B. , o zvýšenie výživného na ma loletého , vedenej na Okresn om súde Banská Bystrica pod sp. zn. 34 P 38/201
Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany a ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdnom ustanovenej lehote. Obzvlášť doručovanie súdnych rozhodnutí vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci, prípadne i vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Miesto, deň ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Ing. E. K. , bývajúceho v B. , zastúpeného Mgr. Zuzanou Zajíčkovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Dostojevského rad 17, proti žalovanému Ministerstvu životného prostredia S lovenskej republiky , Bratislav a, Námestie Ľudovíta Štúra 1, o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 12 C 1 6/200 7, o dovo
Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany a ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdnom ustanovenej lehote. Obzvlášť doručovanie súdnych rozhodnutí vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci, prípadne i vykonateľnosti súdneho rozhodnutia (ak je rozhodnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. D. podnikajúci v K. v dovolacom konaní zastúpený JUDr. D. advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v B. M. proti žalovanému J. H. podnikajúci v K. X. o zaplatenie 2 401,23 € s príslušenstvom , ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Komárno pod sp.zn. 7 C 116/2005, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 13. júna 2008 sp.zn. 6 Co 106/2008, takto r o z h o
Právna veta: Ustanovenie § 47 ods. 2 O.s.p. upravuje zákonnú fikciu doručenia, podľa ktorej sa za stanovených podmienok písomnosť považuje za doručenú uplynutím posledného dňa trojdňovej lehoty počítanej odo dňa, kedy bola písomnosť uložená na pošte. Ide nepochybne o procesnú lehotu určenú podľa dní, za začiatok ktorej treba považovať deň nasledujúci po uložení písomnosti na pošte a ktorá končí uplynutím jej posledného dňa. Účinky fikcie doručenia však nastávajú len za predpokladu, že adresát mal reálnu možnosť písomnosť si v tejto lehote vyzdvihnúť, ale neurobil tak. Vyplýva to z gramatického a logického ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, vo veci výkonu rozhodnutia o úprave styku s maloletou S., narodenou X., bývajúcou v B., zastúpenou kolíznym opatrovníkom – Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, B., V., dieťa rodičov – matky S., bývajúcej v B., otca – M., B., Č., vedenej na Okresnom súde B. IV pod sp. zn. 15 E 586/
Právna veta: V danom prípade je potrebné uviesť, že prípustnosť dovolania má vo všeobecnosti stránku objektívnu a subjektívnu. Objektívna stránka sa nevzťahuje na osobu konkrétneho dovolateľa a zohľadňuje (len) vecný aspekt tohto opravného prostriedku - či smeruje proti rozhodnutiu vykazujúcemu zákonné znaky rozhodnutia, proti ktorému je odvolanie prípustné (objektívna prípustnosť odvolania) je vymedzená ustanoveniami § 236 až § 239 O.s.p. Subjektívna stránka prípustnosti odvolania sa naopak viaže na osobu konkrétneho dovolateľa a zohľadňuje osobný aspekt toho, kto podáva odvolanie, t.j. či je u neho daný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 239/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ PhD r. J. K. , 2/ PhDr. A. K. , ob och bývajúcich v L. , proti žalovaným 1/ Ing. R. S., 2/ Ing. K. S., obom bývajúc im v B. a zastúpeným advokátskou kanceláriou JUDr. I. & Mgr. M. , s.r.o., so sídlom v Ž. , IČO: X. , za účasti vedľajš ích účastníkov na strane žalovaných O. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného a dvokátskou kanceláriou JUDr. I. & Mgr. M. , s
Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdom ustanovenej lehote. Obzvlášť doručovanie súdnych rozhodnutí vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci, prípadne i vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Doručovanie o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 6/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyš ší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. K. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. P. H. , so sídlom v B. , proti odporkyni A. M. , bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. P. V. , advokátom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia v konaní o zrušenie darovacej zmluvy (vrátenie daru) , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 8 C 175/2007 , o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v
Právna veta: Splnomocnenie osoby na prijímanie zásielok za adresáta podľa poštových podmienok k službám, ktoré poskytuje Slovenská pošta, a.s. (podľa zákona č. 507/2 001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov) nie je zastupovaním podľa § 31 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M., s.r.o., H. X., B., IČO: X., proti žalovanej: Mgr. P.G., bývajúca v B., D. X., o zaplatenie 20 739,- Sk s prísl., ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 8 C 239/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 13. júna 2007 sp.zn. 4 Co 191/06, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobca je povinný zaplatiť žalo
Právna veta: Podľa § 95 ods. 1 O.s.p., navrhovateľ môže za konania so súhlasom súdu meniť návrh na začatie konania. Zmenený návrh treba ostatným účastníkom doručiť do vlastných rúk, pokiaľ neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene. Z dispozičnej zásady ovládajúcej začatie občianskeho súdneho konania vyplýva, že návrh môže meniť výlučne navrhovateľ, ktorý podal návrh na začatie konania, príp. urobil v prebiehajúcom konaní určitý návrh spojený s požiadavkou, aby o ňom súd rozhodol, alebo žalobca, ktorý podal žalobu. Žalovaný môže zmeniť len vzájomnú žalobu, lebo v konaní o nej má právne postave ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 373 /20 15 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu M. , so sídlom v P., proti žalovan ému B. , bývajúcemu v P., zastúpeného JUDr. Š., advokátom so sídlom v S., o zaplatenie 8 626,30 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 20 C 76 /2006, o dovolaní žalovan ého proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 19 . novembra 200 9 sp. zn. 8 Co 1 42 /200 9, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd
Právna veta: Podľa § 1 O.s.p. Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb. V zmysle § 101 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky a že dbajú na pokyny súdu. Podľa § 95 ods. 1 O.s.p., navrhovateľ môže za konania so súhlasom súdu meniť návrh n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ N. , naposledy so sídlom v H.H. , 2/ M. , 3/ Ing. P. M. , bývajúc emu v R. , 4/ Mgr. R. M. , bývajúc ej v R. , žalovaní 2/ až 4/ zastúpení JUDr. J. Č. , advokátom v H.H. , o vydanie veci , vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp.zn. 8 C 55/1996 o dovolaní žalovaných 2/ až 4/ proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16
Meritum o vypratanie bytu
Najvyšší súd 8 Cdo 491/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Mestská časť Bratislava – Petržalka, s adresou doručovania na Kutlíkovej ulici 17 v Bratislave, proti odporkyniam: 1/ G. B., bytom v B. a 2/ A. S., bytom V., o vypratanie bytu, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 12C/310/2005, o dovolaní odporkyne 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. novembra 2011 sp.zn. 3Co/351/2011, takto rozhodol: Uznesen
MENU