Nájdené rozsudky pre výraz: elektronická registračná pokladnica

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 134

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
494 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: V zmysle § 1 ods. 1 vyhlášky č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb používa od 01. januára 1995 na účely evidencie tržieb elektronickú registračnú pokladnicu s tlačiarňou, a to vo všetkých svojich predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti. Uvedené sa nevzťahuje na subjekt, ktorý má v obchodnom registri vyznačený vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu. Daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/83/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Tatiany Hanečkovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobkyne: K. F. – A. M., zastúpená advokátom: JUDr. B. N., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/221/14572- 89749/2006/990316-r zo dňa 02.02.2
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 97 ods. 1 zák. č. 511/1992 Zb. daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovania služieb, je povinný na účely evidencie tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu s tlačiarňou v rozsahu a za podmienok ustanovených všeobecným záväzným právnym predpisom vydaným podľa ods. 2. Z ods. 2 citovaného § 97 vyplýva, že ministerstvo upraví všeobecným záväzným právnym predpisom termín, rozsah, podmienky a ďalšie podrobnosti používania elektronických registračných pokladní s tlačiarňou a spôsob vedenia evidencie tržieb.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/25/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: R.,spol. s r. o., H. M. č. X, zastúpený advokátom: Mgr. P. S., K., č. X H., proti žalovanému: D. R., N., B., o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/225/13160-91565/2006/990813-r zo dňa 02.01.2007 a
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 71 ods. 5 zákona o DPH, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 50.000,- Sk, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý musí obsahovať údaje podľa odseku 2 s výnimkou údaja podľa odseku 2 písm. b/ a s výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g/.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/100/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Jany Baricovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobcu: M. M., bytom Š., zastúpeného Mgr. S. G., advokátkou so s
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Rozhodnutím č.j. 694/320/106957/2006 zo dňa 22.11.2006 o záznamovej povinnosti uložil správca dane žalobcovi viesť záznamovú povinnosť a to tak, že na dokladoch vyhotovených elektronickými registračnými pokladnicami vydávaných zákazníkom má žalobca uvádzať pomenovanie predávaného tovaru, ktoré dostatočne vyjadruje vecný obsah tovaru nielen názov tovarovej skupín

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: V. Ž., bytom Ž., DIČ: X., zastúpeného JUDr. V. J., advokátom so sídlom v Ž. proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Vyhláška č. 55/1994 Z.z. umožňovala, aby jeden daňový subjekt používal svoju vlastnú elektronickú registračnú pokladnicu (vo všetkých jeho predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti), prostredníctvom ktorej vyhotovoval kupujúcemu doklad, na ktorom okrem iného, bol identifikovaný aj daňový subjekt. V prípade, že viaceré daňové subjekty, ktoré vykonávali činnosť na základe zmluvy o združení uzatvorenej podľa § 829 Občianskeho zákonníka a predávali tovar alebo poskytovali služby v tom istom predajnom mieste, mohli používať jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Sžf 1/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu M. B., s.r.o., zastúpeného advokátom JUDr. D. R., proti žalovanému Daňové riaditeľstvo Slovens
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a/ bod 8 zákona č. 289/2008 Z.z. je zrejmé, že povinnosť evidovať tržbu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na predaj tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Teda zákon stanovil výnimku len pre občana ako fyzickú osobu, keďže len fyzická osoba a nie právnická osoba, môže byť zdravotne postihnutá. Navyše prípustnosť výkladu žalobcu pri tomto ustanovení by znamenala, že ak by boli v akejkoľvek spoločnosti v štatutárnych orgánoch osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, potom by pracovníci týchto spoločností nemuseli pri predaji tovaru používať ERP na evid ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžf/41/2015 Identifikačné číslo spisu: 7014200975 Dátum vydania rozhodnutia: 02.02.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:7014200975.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členiek senátu J
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Najvyšší súd musí zdôrazniť, že doklad vydaný z elektronickej registračnej pokladnice nespĺňa náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z.z., lebo tento doklad neobsahuje uvedenie druhého účastník účtovného prípadu, čo je v zmysle odseku 1 písm. b/ cit. ustanovenia povinnou náležitosťou účtovného dokladu. Iba tú písomnosť je možné označiť za účtovný doklad, ak sa na ňu vzťahuje hore uvedené ust. § 10 ods. 2 zák. č. 431/2002 Z.z. v celosti. Pritom nie je pre túto vec relevantné, že doklad vydaný elektronickou registračnou pokladnicou zákon označuje za daňový dokl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf/19/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: T., s.r.o., so sídlom H., zast.: JUDr. B., advokátom so sídlom H., proti žalovanému: D
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. Námietka obvinenej fyzickej osoby podnikateľa v prípade zodpovednosti za správny delikt je nedôvodná a účelová, keď tvrdí, že mu colný úrad odňal možnosť konať v jazyku, ktorému rozumie, ak colným úradom pribratý tlmočník z jazyka slovenského do jazyka vietnamského je zapísaný i v zozname znalcov a tlmočníkov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. II. V tzv. skrátenom konaní, ktoré umožňuje správnemu orgánu uložiť sankciu na mieste, neobstoja námietky sťažovateľa (navyše za situácie, keď skutkový stav bol v danej veci riadne a nepochybne zistený a sťažovateľom nespochybnený) o nespráv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č. k. 7S/145/2015-40 z 13.07.2016 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 12.10.2015. Správny súd žalobcovi podľa § 167 ods. 1 SSP a žalovanému podľa § 168 SSP nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Správny súd v napadnutom rozsudku uviedol, že žalovaný rozhodnutím z 12.10.2015 podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o s
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Zo zákonného ustanovenia (§ 2 písm. j/) zákona o DP jednoznačne vyplýva, že základ dane je definovaný ako rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (§ 19) pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak tento zákon neustanovuje inak. Zákon teda priamo predpokladá vecnú a časovú súvislosť medzi príjmami a výdavkami, a to v zdaňovacom období, v ktorom boli príjmy dosiahnuté a výdavky (náklady) uplatnené. Časovú súvislosť je potrebné dodržať pri jednotlivých nákladových položkách, ktoré sa vzťahujú k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžf/42/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: F. R., B., zastúpeného advokát
Merito veci Výška pokuty
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Výška pokuty je vecou úvahy daňových orgánov a súd iba skúma, či toto uváženie nevybočilo z medzi a hľadísk ustanovených zákonom (§ 245 ods. 2 O. s. p.), či je v súlade s pravidlami logického myslenia a či podklady pre taký úsudok boli zistené úplne a riadnym procesným postupom. Za opakované zistenia podľa § 38 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe dani a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, majúce za následok prísnejšie sankcionovanie zodpovedného subjektu, treba považovať každé porušenie povinnosti vydať pri platbe za tovar alebo poskytn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán svojím rozhodnutím z 11. januára 2002 potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v B. z 26. októbra 2001, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta v sume 50 000,- Sk za porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovení § 97 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“) a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evi
MENU