Nájdené rozsudky pre výraz: falošné alebo pozmenené doklady

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
100 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Pobyt cudzincov
Kľúčové slová: zrušenie prechodného pobytufalošné alebo pozmenené doklady
R 100/2015
Právna veta: Účelom ustanovenia § 36 ods. 1 písm. b) v spojení s § 33 ods. 4 písm. e) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri jeho doslovnom výklade je sankcia – zrušenie prechodného pobytu tomu žiadateľovi, ktorý predloží falošné alebo pozmenené doklady. Pokiaľ zo strany žiadateľa nedošlo k žiadnej nepoctivosti pri predkladaní dokladov ani len vo forme nevedomej nedbanlivosti, nesprávnosť v postupe prekladateliek, na ktorej nemal žiadateľ žiaden podiel viny, nemôže viesť k zrušeniu prechodného pobytu cudzincovi na účel zlúčeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD . a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej , PhD., v právnej veci žalobcu: T. M. , nar. X. X. , trval e bytom L. L. , štátny občan Ruskej federácie, zastúpený zákonný m zástupc om: G. M. , nar. X. X. zastúpený: REKEN & PARTNERS Law Firm, s.r.o., advokátska kancelária, Tichá
Kľúčové slová: výkon činnosti osobami nezapísanými v zozname
Právna veta: Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 328/2004 Z.z. v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci možno ustanoviť za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname, ak s ustanovením súhlasí a a) v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo b) osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi. Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 328/2004 Z.z. znalec, tlmočník alebo prekladateľ ustanovený podľa odseku 1 môže vykonať úkon, len ak zložil sľub podľa § 5 ods. 7 pred s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: T. R. , narodený X. , štátny príslušník Turecke j republiky, trvale bytom I., Turecko , zastúpený advokátom JUDr. K. S., AK so sídlom v B., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej
Kľúčové slová: výpis z registra trestovzrušenie prechodného pobytu
Právna veta: Otázka bezúhonnosti žalobcu nebola v tomto konaní predmetom sporu a nebola ani dôvodom pre zrušenie prechodného pobytu. Žalobca bol v podstate sankcionovaný za porušenie zák. č. 404/2011 Z.z. - zrušením prechodného pobytu za to, že predložil falošný doklad v konaní o udelenie prechodného pobytu, a týmto konaním získal prechodný pobyt. Dôsledky, ktoré príslušná právna úprava s takýmto konaním spája nie je možné zvrátiť predložením nového, hoc aj pravého výpisu z registra trestov.súkromný záujem jednotlivca nemôže byť nadradený verejnému záujmu, keď správny orgán mal jednoznačne preukázané ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8014201203 Dátum vydania rozhodnutia: 8. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8014201203.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana, v p rávnej veci žalobcu: R. N. R., trvale bytom C. O., Vietnamská socialistická republika, prechodne bytom Z. XX
Kľúčové slová: povolenie na pobytpovolenie na zamestnanie
Právna veta: Cudzí štátny príslušník, ktorému bolo udelené povolenie na pobyt na území členského štátu na účely uzatvorenia manželstva, resp. na účely zlúčenia manželstva a pracoval tam po dobu dlhšiu ako jeden rok pre rovnakého zamestnávateľa na základe platného pracovného povolenia, má v súlade s týmto ustanovením nárok na obnovenie pracovného povolenia, i keď v čase posudzovania žiadosti už bolo jeho manželstvo rozvedené. Je však potrebné rozlišovať medzi pracovným povolením a povolením na trvalý pobyt. Povolenie na pobyt, ktoré bolo udelené za účelom zlúčenia rodiny nesmie správny orgán zrušiť v prípad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu : S. G. , nar. X, štátn y príslušn ík Tureckej republiky , zastúpený Mgr. M. B. , advokátom, M. , proti žalovanému: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava Úradu hraničnej a cudzinecke
Právna veta: Povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania môže policajný útvar udeliť cudzincovi na základe povolenia na zamestnanie; to neplatí, ak sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje. Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom alebo ak tak ustanoví medzinárodná zmluva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JU Dr. Eleny Berthó tyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: V. , nar. X. , štátny príslušník Ukrajiny , trvale bytom N. , Ukrajina, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. A. , advokát, so sídlom K. , proti žalovanému: Riaditeľstvo hraničn
Kľúčové slová: štátny príslušník tretej krajiny
Právna veta: Povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania môže policajný útvar udeliť cudzincovi na základe povolenia na zamestnanie; to neplatí, ak sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje. Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom“) alebo ak tak ustanoví medzinárodná zmluva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JU Dr. Eleny Berthó tyovej , PhD., v právnej veci žalobcu: M. B. ,, nar. X. , štátny príslušník Ukrajiny , trvale bytom Ukrajina, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. A. M. , proti žalovanému: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polí
Meritum Zmeňujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sža/47/2014 1014200453 18.12.2014 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2014:1014200453.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalobkyne W. R., bytom E., Ruská federácia, právne zastúpenej Ad
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sža/22/2012 1010202054 16.10.2012 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2012:1010202054.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu: D. T., nar. X.X.XXXX, štátna príslušnosť Čínska ľudová republika, právne zastúpený:
Meritum zrušenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny podľa § 36 ods. 1 písm. b/ zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu J.. Igora Belka a z členov I.. J.. Miroslava Gavalca, PhD. a J.. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob kyne : M. O. , nar. X. , trvale bytom E. Ruská federácia, štátny občan Ruskej federácie, zákonn ý zástupca E. , nar. X. , zastúpený: REKEN & PARTNERS Law Firm , s.r.o., advokátska kancelária, Tichá 45, 811 02 Bratis
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sža/21/2012 1010202055 25.09.2012 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2012:1010202055.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu: L., štátna príslušnosť Čínska ľudová republika, právne zastúpený: JUDr. Bohumír Bláh
MENU