Nájdené rozsudky pre výraz: formálne znaky trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
49 dokumentov
16 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Platba, ktorú objednávateľ poskytol na základe zmluvy o dielo zhotoviteľovi ako zálohu ceny za zhotovenie diela, prechádza do vlastníctva (resp. do majetku) zhotoviteľa diela. Preto aj keď ju zhotoviteľ použije na iný účel ako na zhotovenie diela, nemôže spáchať trestný čin sprenevery podľa § 206 ods. 1 českého Trestného zákona (§ 213 ods. 1 Trestného zákona, pozn.) spôsobením škody objednávateľovi, a to ani vtedy, ak zhotoviteľ nesplnil svoj záväzok zhotoviť dielo (uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky z 19. decembra 2007, sp. zn. 7 Tdo 1437/2007, uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/44/2019 6317010083 10. decembra 2019 JUDr. Peter Paluda ECLI:SK:NSSR:2019:6317010083.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci obvinených T. Š. a spol. pre pokračovací zločin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. d), ods. 3 Tr
Kľúčové slová: neoprávnené nakladanie s odpadminakladanie s odpadom
Právna veta: Pri riešení otázky či protiprávne konanie sťažovateľa je možné posúdiť podľa predpisov správneho práva ako správny delikt alebo podľa predpisov trestného práva ako trestný čin je potrebné podľa názoru kasačného súdu zásadne vychádzať z predpokladu, že každé protiprávne konanie je potrebné prioritne podriadiť pod tú právnu úpravu, ktorá postihuje najzávažnejšiu formu protispoločenského konania. Pri vyvodzovaní zodpovednosti za protiprávne konanie je potrebné každý takýto skutok posúdiť podľa všetkých zákonných ustanovení či už správneho alebo trestného práva, ktorého znaky môže konanie na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3016200043 Dátum vydania rozhodnutia: 27. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3016200043.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobkyne Okresnej prokuratúry Trenčín, Bernolákova 2, 912 50 Tren
Meritum Trestný čin
R 20/1998
Právna veta: Při posuzování otázky, zda skutek je či není trestným činem, je třeba postupovat tak, že orgán činný v trestním řízení nejprve učiní potřebná zjištění o rozhodných skutkových okolnostech. Dále učiní závěr o tom, zda zjištěné skutkové okolnosti naplňují formální znaky trestného činu, a poté se vypořádá s tím, zda skutek vykazuje takový stupeň nebezpečnosti pro společnost, který je materiální podmínkou trestnosti (§ 3 odst. 2 tr. zák.). Formální a materiální podmínky trestnosti činu nelze směšovat, zaměňovat ani vzájemně nahrazovat.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky k stížnosti pro porušení zákona vyslovil, že usnesením okresního státního zástupce v Přerově ze dne 5. 2. 1997 sp. zn. 1 Zt 70/97 a v řízení, jež mu předcházelo, byl porušen zákon. Z odůvodnění: Usnesením okresního státního zástupce v Přerově ze dne 5. 2. 1997 sp. zn. 1 Zt 70/97 byla podle § 171 odst. 1 tr. ř. postoupena Dopravnímu inspektorátu Okresního ředitelství Policie České republiky v Přerově věc obviněného B. B. stíhaného pro trestný čin ublížení na zd
R 41/1998
Právna veta: I. Ustanovení § 65 tr. zák. o zániku nebezpečnosti trestného činu pro společnost lze aplikovat pouze ve vztahu k tzv. konkrétní nebezpečnosti činu pro společnost, jejíž stupeň se určuje podle hledisek stanovených v § 3 odst. 4 tr. zák., a nikoli ve vztahu k tzv. typové nebezpečnosti, která je vyjádřena ve formálních znacích trestného činu. O zánik tzv. typové nebezpečnosti jde v případě, kdy trestnost činu zanikla vzhledem k takové změně právního řádu, při které čin nadále nevykazuje formální znaky trestného činu. V takovém případě je třeba aplikovat ustanovení § 16 odst. 1 tr. zák. II. Jed ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zrušil k stížnosti pro porušení zákona podané ministryní spravedlnosti rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11.3. 1997 sp. zn. 8 To 258/95 a Krajskému soudu v Brně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Třebíči ze dne 20. 9. 1995 sp. zn. 2 T 147/92 byl obviněný L. Ch. uznán vinným trestným činem zkrácení daně podle § 148 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zák., ve znění zák. č. 175/1990 Sb., a odso
Právna veta: Odstránenie veci, ktorá patrí k majetku zaistenému prokurátorom podľa § 47 ods. 1 Tr. por., pred zrušením zaistenia možno po formálnej stránke posudzovať ako trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. a) Tr. zák. Pri posudzovaní materiálnej podmienky tohto trestného činu {§ 3 ods. 2 Tr. zák.) treba hrať do úvahy, či v čase odstránenia uvedenej veci neboli už dané zákonné dôvody na zrušenie tohto zaistenia (§ 48 ods. 1 Tr. por.). Uvedenú otázku treba riešiť ako otázku predbežnú (§ 9 ods. 1 Tr. por.). Ak to tak bolo, spravidla nebude možné uzatvárať, že je splnen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Prešove z 23. júla 1983 sp. zn. 3 T 220/82 bol obvinený J. S. uznaný za vinného z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. a] Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v júni 1979 v Prešove odstránil zo svojho osobného motorového vozidla zn. VAZ 2102, ŠPZ POA 52 — 23 plomby a vozidlo dal do užívania svojej dcére V. D. napriek tomu, že vedel, že uvedené motorové vozidlo bolo uznesením okresného prokurátora v Prešove z 28. júla 1976 sp. zn.
R 6/1998
Právna veta: Jestliže obviněný a poškozený se dohodnou na vzájemném úmyslném usmrcení jeden druhého jako způsobu společného dobrovolného ukončení života, potom dohodnuté jednání obviněného, jehož následkem byla smrt poškozeného, naplňuje znaky trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák., nikoli znaky trestného činu účasti na sebevraždě podle § 230 tr. zák. Uvedené okolnosti činu, zejména svolení poškozeného, mohou v konkrétním případě mít význačný vliv na stupeň nebezpečnosti činu pro společnost a spolu s dalšími okolnostmi svědčícími ve prospěch obviněného být důvodem pro použití ustanovení § 40 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného J. B. F. G. Vrchní soud v Praze zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21.3. 1996 sp. zn. 43 T 16/94 ve výroku o trestu odnětí svobody a sám rozhodl tak, že obžalovanému uložil podle § 219 odst. 1 tr. zák., za použití § 40 odst. 1 tr. zák., trest odnětí svobody v trvání šesti let. Z odůvodnění: Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 1994 sp. zn. 43 T 16/94 byl obžalovaný J. B. F. G. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. To
Meritum o dovolaní obvineného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci obvineného M. M., vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 5 T 111/2005, na neverejnom zasadnutí 25. novembra 2008 v Bratislave o dovolaní obvineného M. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č.k. 2 To 119/2006-179 z 11.decembra 2008, takto r o z h o d o l
Meritum o náhradu škody
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcu E. D., bývajúceho v M., proti žalovanému J. Š., bývajúcemu v O., v konaní o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 7 C 22/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Čadca z 25. októbr
Meritum dovolanie obv.
Najvyšší súd 1 Tdo V 19/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov senátu JUDr. Emila Bdžocha, JUDr. Pavla Tomana, JUDr. Igora Burgera a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí 26. októbra 2011 v Bratislave, v trestnej veci obvineného MUDr. R. B. , vedenej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pod sp. zn. PK- 2Tš/6/2006, prerokoval dovolanie, ktoré podal obvinený MUDr. R. B., zastúpený obha
Meritum dovolanie obv.
Najvyšší súd 1 Tdo V 19 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predse du JUDr. Štefana Harabina a členov senátu JUDr. Emila Bdžocha , JUDr. Pavla Tomana , JUDr. Igora Burgera a JUDr. Viliama Dohňanského , na neverejnom zasadnutí 26 . októbra 2011 v Bratislave , v trestnej veci obvineného MUDr. R. B. , vedenej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pod sp. zn . PK - 2Tš/6/2006 , prerokoval dovolanie, ktoré podal obvinený MU
MENU