Nájdené rozsudky pre výraz: hospodársky plán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 38

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
153 dokumentov
4 dokumenty
5 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon č. 364/2004 Z. z. novelizoval zákon č. 543/2002 Z. z. v bode 11. tak, že v § 61 ods. 8 sa doplnili písmená f) až i), pričom podľa písm. i) ak sa náhrada uplatňuje v ochranných lesoch (§ 23 zákona č. 61/1977 Zb.) a v lesoch osobitného určenia s výnimkou lesov v chránených územiach a iných častí lesov významných z hľadiska ochrany prírody (§ 2 ods. 3 písm. e/ vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z.".), s účinnosťou od 1.7.2004. Zákon č. 479/2005 Z. z. v čl. XVII novelizoval zákon č. 543/2002 v bode 10. tak, že v § 61 ods. 8 písm. i) sa na konci ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/22 /2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa: U. a k. p. s. P. L. č. X. , so sídl om L . M ., zas túpeného JUDr. I . H., advokátom so sídlom v L. M ., Ul. X. . m . X. , proti odporcovi: Krajský úrad životného prostredia v Žiline, so sídlom v Žiline, Nám. Ľ. Š
Právna veta: Keďže ide o súbor diel uložených na DVD nosiči, ktoré sú usporiadané a jednotlivé fotografie sú prístupné elektronickými alebo inými prostriedkami považuje uvedenú vykonanú službu (dielo) za vytvorenie databázy fotografií žalobcu, na ktoré sa vzťahuje ust. zákona č. 618/2003 Z.z., a ktoré je potrebné považovať za nehmotný majetok v súlade s ust. § 22 ods. 7 zák.č. 595/2003 Z.z. na účely zákona o dani z príjmov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/78/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Ing. B. Z., C. č. X., B., zastúpený advokátom: Mgr. Ing. J. P., N. č. X., B., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č
Meritum Krádež
Kľúčové slová: krádežpriestupky proti majetku
R 60/1993
Právna veta: Za cudziu vec v zmysle § 247 ods. 1 Tr. zák. treba považovať vec, ktorá páchateľovi vlastnícky vôbec nepatrí, resp. mu nepatrí výlučne, za predpokladu, že s ňou nakladá tam uvedeným spôsobom ako s vlastnou, alebo spôsobom, ktorý je vyhradený výlučnému vlastníkovi, t. j. bez ohľadu na oprávnenia ďalších spoluvlastníkov. K posudzovaniu prípadov ťažby dreva v lesoch patriacich spoločenstvu urbariaristov členom tohto spoločenstva. Omyl v právnych normách, ktoré Trestný zákon neobsahuje, treba posudzovať podľa zásad o skutkovom omyle. Pokiaľ ide o tzv. negatívny skutkový omyl, t. j. páchateľ neve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania PZ SR v Spišskej Novej Vsi zo 7. februára 1992, sp. zn. VP 49/92, bolo podľa § 160 ods. 1 Tr. por. začaté trestné stíhanie a súčasne podľa § 163 ods. 1 Tr. por. vznesené obvinenie proti J. K. pre pokus trestného činu krádeže podľa § 8 ods. 1, § 247 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 8. novembra 1991 vyrúbal v lesnom poraste v dielci č. 118, v oblasti zv. Strážnica, kmene surových smrekov 12,25 m3 v hodnote 12 599,90 Kčs, hoci uved
Právna veta: Nárok na náhradu podľa odseku 1 zaniká, ak sa náhrada uplatňuje v ochranných lesoch (§ 23 zákona č. 61/1977 Zb.) a v lesoch osobitného určenia s výnimkou lesov v chránených územiach a iných častí lesov významných z hľadiska ochrany prírody; (§ 2 ods. 3 písm. e/ vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z.z.) nárok nezaniká v prípade, ak orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie o nevydaní súhlasu, nepovolení výnimky alebo rozhodnutie s určenými obmedzujúcimi podmienkami a tým obmedzí postup vlastníka pozemku podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 S ž p / 1 / 2 0 1 0 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého , v právnej veci navrhovateľa : P. S. H. , zastúpe ného advokátom JUDr. V. P. , proti odporcovi : Krajský úrad životného prostredia v Žiline , vo veci opravného prostriedku navrhovateľa proti
Právna veta: Súčasťou práva na súdnu ochranu a na spravodlivý proces je nepochybne aj právo na riadne odôvodnenie súdneho verdiktu. Právo na spravodlivý proces vyžaduje, aby rozhodnutie bolo odôvodnené. Vyplýva to z potreby transparentnosti výkonu spravodlivosti, ktorá je inherentná každému jurisdikčnému aktu. Je korelátom práva účastníka prednášať návrhy aj argumenty, aby na ne dostal odpoveď. Odôvodnenie rozhodnutia je aj zárukou toho, že výkon spravodlivosti nie je arbitrárny. Je predpokladom toho, aby strany mohli účinne uplatňovať právo na opravné prostriedky. Napokon je predpokladom kontroly v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky , Štúrova 2, Bratislava , proti žalovanému: Krajský lesný úrad Bratislava , Pekná cesta 19, Bratislava, za účasti vedľajších účastníkov : 1/ S., B. X. , B. , zastúpený M gr . P. B. , advokát, B. , s.r.o. , Š. X. , B. , 2/ Z. , v zastúpení V. H. , N. , X. Č. , 3/ L. , v zastúpení A. L. , K. X. , Č. , 4/ Š. M. , Š. X. , Č. , 5/ M. H. ,
Právna veta: Zákonodarca prostredníctvom ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 326/2005 Z.z. nepredkladá žalobkyni konkrétny zoznam ochranných opatrení, ktoré je povinná zabezpečiť za účelom ochrany lesa. Naopak, z jeho znenia jasne vyplýva, že povinnosť zabezpečiť opatrenia na zabránenie šíreniu škodcov možno splniť zabezpečením rôznych druhov konkrétnych činností, a to kombinovane či samostatne, čo bude závisieť od konkrétneho stavu škodcov na dotknutých územiach s 5. stupňom ochrany. ... právna úprava výber opatrení potrebných na zabránenie šírenia škodcov z území s piatym stupňoch ochrany zveruje do r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžp/1/2013 6012201296 27.05.2014 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2014:6012201296.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobkyne : Štátna ochrana prír
Meritum lesný užívateľský celok podľa zákona č. 100/1977 Zb. o lesoch
Najvyšší súd 1Sžo 204/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Mgr. Ľ., bytom B, L. proti žalovanému: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 6. novembra 2006 č. 6007/2006-710, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 1S 171/2007-81 zo dňa 3. apríla 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens
Meritum náhrada škody
2 Cdo 121/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Švecovej a sudcov JU Dr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka , PhD. v právnej veci navrhovateľa L. s. r. o., so sídlom v S., zastúpeného Advokátskou kanceláriou K. s. r. o., advokátka J. K. so sídlom v S. v mene a na účet ktorej koná advokátka J. K., proti odporkyni Slovenskej republike Z. Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Dobrovičo
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6312205503 Dátum vydania rozhodnutia: 27. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6312205503.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v sporovej veci žalobcu: Urbárske a pozemkové spoločenstvo Šumiac, so sídlom 976 71 Šumiac, IČO: 45 029 105, zastúpeného JUDr. Rudolfom Gunišom, advokátom, so sídlom Kiepka 80, Brezno, proti žalovanému: F. B., nar. X.X.XXXX, bytom B.
Meritum odvolanie proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: M. . Ľ. R. , L. , proti žalovanému: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, za účasti: Mestské lesy Bratislava, Cesta mládeže č. 4, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 6007/2006 -710 zo dňa 6. novembra 2006, o odvolaní žalobkyne p roti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 1S 171/2007 -1
MENU