Nájdené rozsudky pre výraz: hospodársky plán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 49

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
167 dokumentov
4 dokumenty
5 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon č. 364/2004 Z. z. novelizoval zákon č. 543/2002 Z. z. v bode 11. tak, že v § 61 ods. 8 sa doplnili písmená f) až i), pričom podľa písm. i) ak sa náhrada uplatňuje v ochranných lesoch (§ 23 zákona č. 61/1977 Zb.) a v lesoch osobitného určenia s výnimkou lesov v chránených územiach a iných častí lesov významných z hľadiska ochrany prírody (§ 2 ods. 3 písm. e/ vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z.".), s účinnosťou od 1.7.2004. Zákon č. 479/2005 Z. z. v čl. XVII novelizoval zákon č. 543/2002 v bode 10. tak, že v § 61 ods. 8 písm. i) sa na konci ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/22/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa: U. a k. p. s. P. L. č. X., so sídlom L. M., zastúpeného
Právna oblasť: Právo duševného vlastníctva

Právna veta: Keďže ide o súbor diel uložených na DVD nosiči, ktoré sú usporiadané a jednotlivé fotografie sú prístupné elektronickými alebo inými prostriedkami považuje uvedenú vykonanú službu (dielo) za vytvorenie databázy fotografií žalobcu, na ktoré sa vzťahuje ust. zákona č. 618/2003 Z.z., a ktoré je potrebné považovať za nehmotný majetok v súlade s ust. § 22 ods. 7 zák.č. 595/2003 Z.z. na účely zákona o dani z príjmov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/78/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Ing. B. Z., C. č. X., B., zastúpený advokátom: Mgr. Ing. J. P., N. č. X., B., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č
Merito veci Krádež
Kľúčové slová: krádežpriestupky proti majetku
R 60/1993
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Za cudziu vec v zmysle § 247 ods. 1 Tr. zák. treba považovať vec, ktorá páchateľovi vlastnícky vôbec nepatrí, resp. mu nepatrí výlučne, za predpokladu, že s ňou nakladá tam uvedeným spôsobom ako s vlastnou, alebo spôsobom, ktorý je vyhradený výlučnému vlastníkovi, t. j. bez ohľadu na oprávnenia ďalších spoluvlastníkov. K posudzovaniu prípadov ťažby dreva v lesoch patriacich spoločenstvu urbariaristov členom tohto spoločenstva. Omyl v právnych normách, ktoré Trestný zákon neobsahuje, treba posudzovať podľa zásad o skutkovom omyle. Pokiaľ ide o tzv. negatívny skutkový omyl, t. j. páchateľ neve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania PZ SR v Spišskej Novej Vsi zo 7. februára 1992, sp. zn. VP 49/92, bolo podľa § 160 ods. 1 Tr. por. začaté trestné stíhanie a súčasne podľa § 163 ods. 1 Tr. por. vznesené obvinenie proti J. K. pre pokus trestného činu krádeže podľa § 8 ods. 1, § 247 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 8. novembra 1991 vyrúbal v lesnom poraste v dielci č. 118, v oblasti zv. Strážnica, kmene surových smrekov 12,25 m3 v hodnote 12 599,90 Kčs, hoci uved
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nárok na náhradu podľa odseku 1 zaniká, ak sa náhrada uplatňuje v ochranných lesoch (§ 23 zákona č. 61/1977 Zb.) a v lesoch osobitného určenia s výnimkou lesov v chránených územiach a iných častí lesov významných z hľadiska ochrany prírody; (§ 2 ods. 3 písm. e/ vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z.z.) nárok nezaniká v prípade, ak orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie o nevydaní súhlasu, nepovolení výnimky alebo rozhodnutie s určenými obmedzujúcimi podmienkami a tým obmedzí postup vlastníka pozemku podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžp/1/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci navrhovateľa: P. S. H., zastúpeného advokátom JUDr. V. P., proti odporcovi: Kr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Súčasťou práva na súdnu ochranu a na spravodlivý proces je nepochybne aj právo na riadne odôvodnenie súdneho verdiktu. Právo na spravodlivý proces vyžaduje, aby rozhodnutie bolo odôvodnené. Vyplýva to z potreby transparentnosti výkonu spravodlivosti, ktorá je inherentná každému jurisdikčnému aktu. Je korelátom práva účastníka prednášať návrhy aj argumenty, aby na ne dostal odpoveď. Odôvodnenie rozhodnutia je aj zárukou toho, že výkon spravodlivosti nie je arbitrárny. Je predpokladom toho, aby strany mohli účinne uplatňovať právo na opravné prostriedky. Napokon je predpokladom kontroly v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/191/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, Bratislava, proti žalovanému: Krajský lesný úrad Bratislava, Pekná cesta 19, Bratislava, za účasti vedľajších účastníkov: 1/ S., B. X., B., zastúpený Mgr. P. B., advokát, B., s.r.o., Š. X.,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákonodarca prostredníctvom ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 326/2005 Z.z. nepredkladá žalobkyni konkrétny zoznam ochranných opatrení, ktoré je povinná zabezpečiť za účelom ochrany lesa. Naopak, z jeho znenia jasne vyplýva, že povinnosť zabezpečiť opatrenia na zabránenie šíreniu škodcov možno splniť zabezpečením rôznych druhov konkrétnych činností, a to kombinovane či samostatne, čo bude závisieť od konkrétneho stavu škodcov na dotknutých územiach s 5. stupňom ochrany. ... právna úprava výber opatrení potrebných na zabránenie šírenia škodcov z území s piatym stupňoch ochrany zveruje do r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžp/1/2013 Identifikačné číslo spisu: 6012201296 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2014 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:6012201296.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca P
Merito veci lesný užívateľský celok podľa zákona č. 100/1977 Zb. o lesoch
Najvyšší súd 1Sžo 204/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Mgr. Ľ., bytom B, L. proti žalovanému: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 6. novembra 2006 č. 6007/2006-710, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 1S 171/2007-81 zo dňa 3. apríla 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens
Merito veci lesný užívateľský celok podľa zákona č. 100/1977 Zb. o lesoch
Najvyšší súd 1Sžo 204/2009 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Mgr. Ľ., bytom B, L. proti žalovanému: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 6. novembra 2006 č. 6007/2006-710, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu
Merito veci náhrada škody
2 Cdo 121/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Švecovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD. v právnej veci navrhovateľa L. s. r. o., so sídlom v S., zastúpeného Advokátskou kanceláriou K. s. r. o., advokátka J. K. so sídlom v S. v
Merito veci 33 211,49 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/64/2022 Identifikačné číslo spisu: 8311214341 Dátum vydania rozhodnutia: 23.11.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8311214341.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr
MENU