Nájdené rozsudky pre výraz: hroziace nebezpečenstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
329 dokumentov
6 dokumentov
5 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ ide o posúdenie konania obvineného v kontexte ustanovenia § 25 Tr. zák. ako konania v nutnej obrane, dovolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s právnym názorom krajského súdu vysloveného v napadnutom rozhodnutí. Zároveň dodáva, že zo skutkového stavu ustáleného súdmi nižšieho stupňa (ktorý dovolací súd už nemôže preskúmavať, len z neho vychádzať) je zrejmé, že obvinený nekonal v nutnej obrane, keď sa po predchádzajúcej slovnej hádke rozbehol na poškodeného, posotil ho tak, že spadol na zem, a spôsobil mu tým ťažkú ujmu na zdraví. Konanie poškodeného spočívajúce v útoku na obvineného n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 30 . marca 201 7 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina , v trestnej veci proti obvinenému Z. S. – É. , pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. d/ Tr. zák. a iné , o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom o
Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 písm. a/ uvedeného zákona priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič motorového vozidla prekročí povolenú rýchlosť ustanovenú vo všeobecne záväznom predpise o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou. Podľa ods. 2 za priestupok podľa ods. l písm. a/ možno uložiť pokutu do 7 000 Sk a zákaz činnosti do jedného roka. Podľa § 67 ods. 1 a 2 uvedeného zákona priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, ak nejde o priestupky, ktoré sa prejednávajú len na návrh (§ 68 ods. 1). Podkladom na začatie konania o priestupku je sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: JUDr. J. K., bytom S. X., T. proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, Trenčín, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRP-196/KDI-P-2006 zo dňa 27. decembra 2006, o odvolaní ž
Právna veta: Podľa § 24 ods. 1 Tr. zák., čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. Podľa odseku 2 cit. par., nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak, alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať. Význam krajnej núdze ako okolnosti vylučujúcej protiprávnosť čin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného D. M. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d / Tr . zák. , prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 24. novembra 2011 v Bra tislave dovolanie obvineného D. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 30 . júna 2011 , sp. zn. 3To
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 238 OSPdovolanie v sporovom konaní
R 21/2018
Právna veta: Dovolanie nie je podľa § 420 Civilného sporového poriadku prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie o nariadení neodkladného opatrenia na základe takého návrhu, spolu s ktorým, prípadne po podaní ktorého bola podaná nadväzujúca žaloba.

Úryvok z textu:
UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ A., bývajúceho vo T., a 2/ K., bývajúcej vo T. zastúpených JUDr. Ondrejom Zacharom, advokátom so sídlom v Liptovskom Mikuláši, 1. mája č. 1018/81, a pracoviskom v Banskej Bystrici, Horná č. 65/A, proti žalovanému Glacies Property Corporation Ltd., so sídlom Suite 15, 1st. Floor Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, P.O.BOX 1004, Victoria, Mahé, Seychelská republika, identifikačné číslo: 174825, zastúpenému spoločnosťou Advo
Právna veta: Predbežné opatrenie je procesným prostriedkom, ktorý slúži na poskytovanie rýchlej, efektívnej ale zásadne len dočasnej úpravy vzťahov medzi účastníkmi konania. Vo svojej podstate je tak konkretizáciou a naplnením ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu. Účelom predbežného opatrenia je poskytnutie dočasnej ochrany subjektívnym právam a oprávneným záujmom fyzických alebo právnických osôb a to v prípade ak je táto dočasná ochrana naliehavá.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/6/2016 2115207948 27. 01. 2016 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2016:2115207948.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci starostlivosti o maloletého J. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom u starých rodičov A. a E. Q., dieťa rodičov: U.-Y. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. Q. P. V., XXB O., XXX XX I., zastúpený Mgr. Monikou Camilleri, advokátkou, Šancová 42
Právna veta: Odvolací súd v postupe správnych orgánov nezistil žiadne pochybenia. Z priloženého administratívneho spisu žalovaného bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že žalobca prešiel cez dvojitú neprerušovanú čiaru na úseku cesty pred tunelom, keď predbiehal pred ním idúce nákladné vozidlo. Tu treba dodať, že žalobca v odvolaní mylne poukazoval na značku „zákaz predbiehania“ nachádzajúcu sa na stĺpe v mieste, kde sa on už zaradil späť po predbehnutí nákladného vozidla do svojho pruhu. Žalobca bol totiž uznaný vinným zo spáchania priestupku, ktorého sa dopustil nerešpektovaním vodorovného dopravné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžd/ 46 /2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z člen ov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu: Mgr. J. U. , bytom A. , právne zastúpeného JUDr. M. O. , advokátom v S. N. V. , proti žalovan ému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košice , Krajský dopravný in špektorát , Kuzmányho
Právna veta: pokiaľ žalobca namietal, že priestupkové konanie bolo vykonané slabo, nakoľko neboli vypočutí aj ďalší svedkovia, odvolací súd uvádza, že zo zápisnice o prejednaní priestupku č. OU-PP-OVVS-2014/009562-15 PR.2014/678-2MB zo dňa 12.11.2014 vyplýva, že žalobca bol v zmysle ustanovenia § 33 ods.1 a 2 v spojení s ustanovením § 34 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“) poučený o práve navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8015200324 Dátum vydania rozhodnutia: 26. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8015200324.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a z členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Igo ra Belka v právnej veci žalobcu: Mgr. W. G., G., právne zastúpeného: JUDr. Martin Tomas, advokát, Ul. 1. má
Právna veta: Podľa § 31 ods. 2 Tr. por. v ostatných prípadoch o vylúčení z dôvodov uvedených v § 30 rozhoduje orgán, ktorého sa tieto dôvody dotýkajú a to aj bez návrhu. O tom, či je vylúčený sudca alebo prísediaci, ktorý rozhoduje v senáte, rozhodne tento senát. Z dôvodu, že celé prípravné konanie vykonal vylúčený orgán, nemožno naň prihliadať, pretože je neplatné od samého počiatku vrátane uznesení o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia. Tým, že prípravné konanie bolo vykonané vylúčeným orgánom, nebolo možné preto prihliadať na žiaden úkon ani rozhodnutie v ňom vykonané týmto vylúčeným orgánom. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obvineného J. F. pre trestný čin útoku na štátny orgán podľa § 154 ods. 2 Tr. zák. (zákon číslo 140/1961 Zbierky v znení neskorších predpisov účinný do 1. januára 2006 – v ďalšom len Tr. zák.) prerokoval na verejnom zasadnutí 13. júna 2008 v Bratislave d
Právna veta: Z ust. § 1 zákona č. 327/2005 Z. z. vyplýva jeho účel, ktorým je vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv a prispieť k predchádzaniu právnych sporov. V takom prípade je viac ako vhodné stanoviť podmienky, za ktorých bude takáto forma právnej pomoci fyzickým osobám patriť, a to predovšetkým v snahe vylúčiť zneužívanie tejto právnej úpravy. Jednou z takýchto podmienok je aj skutočnosť, že nejde o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015200024 Dátum vydania rozhodnutia: 16. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015200024.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členov senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučk ého, v právnej veci navrhovateľky: R. Q., bytom V. XXX/XX, U., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci,
Právna veta: Ak správny orgán na základe vykonaných dôkazov nebol schopný spáchanie priestupku žalobcom preukázať, bol povinný vykonať ďalšie úkony s cieľom odstrániť rozpor medzi tvrdeniami a zistiť tak presne a úplne skutkový stav veci alebo konanie o priestupku zastaviť. V súlade s § 76 ods. 1 písm. c) zákona o priestupkoch je správny orgán povinný spáchanie priestupku preukázať, z čoho vyplýva, že na rozhodnutie o tom, či sa žalobca dopustil priestupku nepostačuje iba spochybnenie jeho výpovede. Je nepochybné, že správny orgán má v konaní postupovať tak, aby zistil skutkový stav čo najúplnejšie a tak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD . a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Igora Belka v právnej veci žalob cu : I.. I. H. , B. X. , K. , právne zastúpen á: JUDr. František Komka , advokát, Hlavná 27 , Prešov , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava (pôvodne:
MENU