Nájdené rozsudky pre výraz: interpretáciu právnej normy musí založiť na racionálnej argumentácii

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 91

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

96 dokumentov
103 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak medzi dôkazy hodnotené správnym orgánom patrí aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie bolo potrebné na účely odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie správneho orgánu, potom zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní obmedzene. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok označiť za nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž p/6/201 1 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republik y v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu : Ľ. K. , bytom H. , právne zastúpeného Mgr. Michalom Zemanom, advokátom , Advokátska kancelária Zárecký Zeman Ďurišová, so sídlom Medená 18, Bratislava, proti ža lovanému: Krajský stavebný úrad v Žiline, odbor štátnej stavebnej
Právna veta: Zákon č. 136/2001 Z. z. v znení účinnom do 30.06.2014 neustanovoval náležitosti poverenia na vykonanie inšpekcie, tie ustanovoval len § 78a ods. 2 O.s.p.. Tento súhlas súdu zároveň stanovuje rozsah výkonu inšpekcií Protimonopolného úradu, ktorý by mal byť v súlade s sledovaným legitímnym cieľom a princípom proporcionality tak, aby nebol svojvoľným alebo neprimeraným zásahom verejnej moci do práva kontrolovaného na ochranu jeho súkromia. Neohlásená inšpekcia nepochybne znamená zásah do činnosti podnikateľa. Je preto nevyhnutné, aby súd preskúmal, či nejde o svojvoľný výkon verejnej moci, či exi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -221 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a člen ov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eleny Kováčovej , v právnej veci žalobcu : Capgemini Slovensko, s.r.o. v likvidácii, IČO: 35 741 538, so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava , pr ávne zast úpený advokátskou kanceláriou DEDÁK & Partners , s.r.o. , so sídlom Mlynské Nivy 45,
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Rks/1/2012 5011200472 24.04.2012 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2012:5011200472.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, so sídlom Limbová 2, Bratislava, proti odporcovi: Krajský súd v Žiline, Orolská 3, v spore o právomoc týkajúceho sa právnej veci žalobcu: mladistvý J. A., bytom
Meritum prípustnosť súdneho prieskumu rozhodnutia o povolení obnovy konania v správnom konaní - § 248 písm. a) OSP
Najvy šší súd 2 Sž o 18 2/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov: 1/ D. , 2/ V. , s.r.o. , obidvaja zastúpení A. , proti žalovanému: Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici , v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 1/2009/01868 -004 z o dňa 29. septembra 2009 , o odvolaní žalobc ov proti u zneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 14. mája 2010 , č. k.
Meritum § 83 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Najvyšší súd 2Sž o/11/2012 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : JUDr. A. P. , bytom I., právne zastúpenej JUDr. Jozefom Jaškom, advokátom so sídlom Hviezdoslavova 3, Prievidza proti odporcovi: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č.s.: 1.2 -5337 -2011/94273 zo dňa 31.8.2011 , o odvolaní odporcu proti uznes eni u Krajského súdu v Trenčín e č. k. 2
Na jvyšší súd 7Sž r/101 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Bratislava , so sídlom v Bratislave, Vajnorská č. 47, proti žalovanému: Okresný úrad Senec , katastrálny odbor, so sídlom v Senci , Hurbanova č. 21 , za účasti: 1/ THERMIUS, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Námestie osloboditeľov č. 20, IČO: 36 275 476, právne zastúpeného JUDr. Róbertom Selvekom, advokátom so sídlom v Košiciach, Němcovej č.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžp/39/2012 6012200783 20.11.2013 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2013:6012200783.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Občianske združenie HRON pre slobodné rieky, Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 42 190 720 (korešpondenčná adresa: OZ Hron pre slobodné lieky), zast. členkou združenia: Y.. W. X., nar. X.XX.XXXX, tr
Meritum určenie popretých pohľadávok
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/67/2018 5114210479 20. februára 2019 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2019:5114210479.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, proti žalovanému: BCI, a.s., Mydlárska 8718/7A, Žilina, IČO: 31 617 794, zast. Karkó, s.r.o., so sídlom Sad na Studničkác
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/26/2012 5107201957 18.12.2013 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2013:5107201957.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ P.L., bývajúceho v J. a 2/ Q. L., bývajúcej v A., obaja zastúpení JUDr. Karolom Gordíkom, advokátom v Žiline, Pivovarská 20, proti žalovanej N. Y., bývajúcej v J., o zaplatenie 10 063,97 €, vedenej na Okresnom
Najvyšší súd 10S žso/44 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : GEODÉZIA Bratislava a.s., IČO: 31 321 704, Pekná cesta 15, Bratislava, právne zastúpeného: Vivid Legal s.r.o. , Plynárenská 7/A , Bratislava , proti žalovanému : Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 20255 - 2/2012 -BA zo dňa 2 4.05 .20 12, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajské
MENU