Nájdené rozsudky pre výraz: interpretáciu právnej normy musí založiť na racionálnej argumentácii

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 91

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

96 dokumentov
103 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : V. S., bytom D. D. , v dovolacom konaní zastúpený JUDr. M. P., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v B. B. , proti žalovanej : Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Kutuzovova 8, o náhradu škody , ktorá vec sa viedla na Ok resnom sú de Dunajská Streda pod sp. zn. 4 C 90/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského s
Meritum o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Lawyer Partners , a. s. , so sídlom v Bratislave, Prievozská 37, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Gr össlingova 4, v mene a na účet ktorej koná advokát doc. JUDr. B. F., proti odporkyni Slovenskej republike – Ministerstvo s pravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, o náhradu majetkovej
Meritum 302 897 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/14/2019 1515210778 25. apríla 2019 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2019:1515210778.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Československá obchodná banka, a. s., so sídlom Žiškova 11, 811 02 Bratislava , IČO: 35 854 140, proti žalovanému: 1/ Navi Logistik, s. r. o., so sídlom Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44 881 584 (zmenkový pl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/118/2019 5019200073 25. 11. 2020 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:NSSR:2020:5019200073.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: I. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. X, Ž.
Meritum o zaplatenie 14 755,89 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 Ob do 48/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu G. , Š., IČO X. , proti žalovanému Ing. M. H. , podnikajúcemu pod obchodným menom R. , s miestom podnikania P. , IČO X. , toho času s pozastavenou činnosťou, zastúpenému JUDr. M. Ď. , advokátom, T. , za účasti vedľajšieho
Meritum § 12 ods. 2 písm. a/ zákona č. 98/2004 Z. z., vlastníctvo
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Baricovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jaroslavy Fúrov ej v právnej veci žalobcu P. , N. , zastúpeného JUDr. M. P. , advokátom K. , proti žalovanému : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Mierová 23, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 21. novembra 2008 č . 29668/2007 na odvolanie žalobcu proti
Meritum obnova nedávkového konania § 221 ods. 1 písm. a/ zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu : J.. V. H. , nar.: X. , bytom J., pr oti žalovan ej: Sociálna poisťovňa, ústredie , so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/35/2017 7016200900 26. 09. 2018 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2018:7016200900.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Viery Nevedelovej, v právnej veci žalobcu: Ľ. B., nar. XX.XX.XXXX, J.I. XX, N., zastúpený: J
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/22/2012 6011200844 26.09.2012 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2012:6011200844.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: G. N., bytom C. proti odporcovi: Mesto Banská Bystrica, so sídlom Československej armády 26, Banská Bystrica, za účasti: K. N., bytom JK., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu Ev. č.: 127050/2011 zo d
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžo/217/2015 3014201052 30. 03. 2017 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2017:3014201052.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: V. B., bytom Y. XXXX/XX, V. O., v zast
MENU