Nájdené rozsudky pre výraz: kúpna zmluva o prevode majetku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Správa katastra vo vkladovom konaní skúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu (§ 31 ods. 1 katastrálneho zákona). Pri skúmaní platnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Krajský prokurátor v Nitre, proti žalovaným: 1) Katastrálny úrad v Nitre, 2) Správa katastra Nitra, 3) Obec N. H., zastúpená advokátom Mgr. R. H., 4) Ing. D. K., zastúpený Sen.h.c. Prof. RNDr. Ing. D. K., CSc., o presk
Merito veci na vylúčenie sudcov obchodnprávneho kolégia Krajského súdu v Košiaciach
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: J., spotrebné družstvo K. v likvidácii, L.X., K., o vyhlásenie konkurzu, o návrhu konkurzného veriteľa A., a.s., J.X., K., IČO: X., zast. advokátom JUDr. M.O., Š.X., K., na vylúčenie sudcov obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod spis. zn.: 2K 417/1998, takto r o z h o d o l : Sudcov
Merito veci na vylúčenie sudcov obchodnprávneho kolégia Krajského súdu v Košiaciach
Najvyšší súd 4 Ndob 3/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: J., spotrebné družstvo K. v likvidácii, L.X., K., o vyhlásenie konkurzu, o návrhu konkurzného veriteľa A., a.s., J.X., K., IČO: X., zast. advokátom JUDr. M.O., Š.X., K., na vylúčenie sudcov obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach z prejednávan
Merito veci neúčinnosť právnych úkonov
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obo/25/2016 Identifikačné číslo spisu: 1099897808 Dátum vydania rozhodnutia: 15.06.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1099897808.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr.
Merito veci o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Slovenskej republiky, zastúpenej okresným prokurátorom vo Vranove nad Topľou, proti žalovaným 1/ Obvodnému úradu v Prešove, so sídlom v Prešove, Námestie mieru č. 3, 2/ M., bývajúcej vo V., 3/ J., bývajúcej vo V., o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv, vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 3 C 322/2001, o dovolaní generálneho prokurátora proti rozsudku Okresného
Merito veci o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 M Cdo 17/2007 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Slovenskej republiky, zastúpenej okresným prokurátorom vo Vranove nad Topľou, proti žalovaným 1/ Obvodnému úradu v Prešove, so sídlom v Prešove, Námestie mieru č. 3, 2/ M., bývajúcej vo V., 3/ J., bývajúcej vo V., o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv, vedenej na Okresnom
Merito veci o určenie neplatnosti zmlúv
Najvyšší súd 4MObdo 2/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MVDr. J., nar. X., bytom: L., zast. advokátkou Mgr. M., so sídlom: O. proti žalovaným: 1/ J., s. r. o., so sídlom: M., IČO: X., 2/ P. spol. s r. o. K., so sídlom: M., IČO: X., zast. advokátom JUDr. P., so sídlom: Č.K. o určenie neplatnosti zmlúv, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 33Cb/141/2004, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Merito veci o určenie neplatnosti zmlúv
Najvyšší súd 4MObdo 2/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MVDr. J., nar. X., bytom: L., zast. advokátkou Mgr. M., so sídlom: O. proti žalovaným: 1/ J., s. r. o., so sídlom: M., IČO: X., 2/ P. spol. s r. o. K., so sídlom: M., IČO: X., zast. advokátom JUDr. P., so sídlom: Č.K. o určenie neplatnosti zmlúv, vedenej
MENU