Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o úschovách

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
262 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Účastníkom konania pri rozhodovaní o návrhu na prijatie do úschovy je len zložiteľ (§ 158b O. s. p.). Súd v tomto štádiu konania neskúma otázku spôsobilosti byť účastníkom konania osoby, v prospech ktorej má prijať plnenie do úschovy za účelom splnenia záväzku podľa § 185a a nasl. O. s. p.; nedostatok tejto spôsobilosti nezakladá dôvod na zastavenie konania. Otázka, či a aké právne účinky bude mať zložiteľ plnenia do úschovy súdu, nie je súčasťou rozhodovania súdu o návrhu na prijatie plnenia do úschovy. Riziko nesplnenia zákonných dôvodov pre splnenie (zánik) dl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 7 U 25/2007 tento okresný súd uznesením z 9. marca 2007 návrh na prijatie do úschovy (podaný 22. septembra 2006) zamietol z dôvodu, že (v ňom označený) príjemca ešte pred podaním návrhu (26. mája 2002) zomrel. Keďže takýto prípad nemožno podriadiť pod žiadny dôvod nemožnosti splnenia dlhu uvedený v ustanovení § 185a ods. 2 O. s. p., návrhu nebolo možné vyhovieť. Navyše uviedol, že zložiteľka sa mala pokúsiť najskôr
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré sú tu v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia. Podľa § 11 ods. 3 O.s.p. ak ide o vec, ktorá patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky, ale podmienky miestnej príslušnosti chýbajú alebo ich nemožno zistiť, Najvyšší súd Slovenskej republiky určí, ktorý súd vec prejedná a rozhodne. Podľa § 88 ods. 1 písm. m/ O.s.p. na miesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého je miesto plnenia, ak ide o konanie o úschovách ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Eurocapital , a. s. v likvidácii , so sídlom v Bratislave, Hattalova 12/C , IČO: 31 713 416 , proti odporcovi Ľ. F. , bývajúcemu v D. , občanovi Slovenskej republiky , o prijatí sumy 20,25 € do úschovy , vedenej na Okre snom súde Prešov pod sp.zn. 35 U 142/2012 , o určenie príslušnéh o súdu r o z h o d o l : Príslušným na prejednanie a rozhodnutie veci je Okresný súd Pre
Právna veta: Podľa § 185a ods. 1 O.s.p. na súde možno zložiť do úschovy peniaze, cenné papiere a iné hnuteľné veci, hodiace sa na úschovu za účelom splnenia záväzku. V zmysle tohto ustanovenia účelom úpravy konania o úschovách je ochrana a zabezpečenie práv dlžníka, ktorý chce splniť svoj dlh riadne a včas a existujú dôvody na strane veriteľa, ktoré tomu bránia. V zmysle § 88 ods. 1 písm. m/ O.s.p. namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého je miesto plnenia, ak ide o konanie o úschovách a v danom prípade treba za miesto plnenia pri odovzdaní peňazí príjemcovi považovať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 8 Ndc 2/201 3 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci zložiteľa E. a.s. v likvidácii , H. , v mene ktorého koná likvidátor I., a.s ., H. , o prijatie veci do úschovy súdu v prospech príjemcu Š. A. , P., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 U 190/2012, o určenie miest nej príslušn osti , takto r o z h o d o l : Na prejednanie a rozhodnutie veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 U 190 /201 2 je miestn
Právna veta: Účelom konania o úschovách v zmysle ustanovenia § 185a O.s.p. je splnenie záväzku dlžníka, ktorý chce svoj dlh splniť riadne a včas a existujú dôvody na strane veriteľa, ktoré tomu bránia. Úschova na súde (tzv. solučná či kvalifikovaná úschova) je spôsobom splnenia záväzku (dlhu) jednostranným úkonom dlžníka, ak to ustanovuje zákon. Miesto plnenia na účely vyššie uvedeného ustanovenia O.s.p. určuje hmotné právo vzťahujúce sa na daný právny vzťah.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci zložiteľky ADAM a SYN s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Jeséniova č. 3/a , IČO: 356 842 130, zastúpenej JUDr. Dušanom Jankovičom, advokátom so sídlom v Bratislave, Doležalova č. 5, o prijatie hnuteľnej veci „LED videostena ALS 40 outdoor system 51,84 m 2„ do úschovy súdu , v prospech príjem cu Show -Solutions sprl., Rue de Maredsous no 13, B5640 Saint -Gérad, Belgicko, vedenej na Okresn
Právna veta: Zložiteľ v návrhu na prijatie do súdnej úschovy v zmysle § 185a ods. 2 O.s.p. (solučnej úschovy) musí uviesť niektorý z dôvodov určených v hmotnom práve, pričom súd skúma len formálne podmienky tohto splnenia dlhu. Od hmotnoprávnej stránky konania o úschove treba odlíšiť procesné predpoklady konania súdu. Účastníci konania o úschove vstupujú do konania postupne – zložiteľ sa stáva účastníkom konania podaním návrhu; ak je návrhu vyhovené, stáva sa účastníkom konania aj príjemca, prípadne ďalšie osoby (§ 185b O.s.p.). Ak teda chce súd vyhovieť návrhu na prijatie úschovy, musí mať preukáza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Ladislava Górásza v právnej veci zložiteľky F., a.s. v likvidácii, so sídlom v B., IČO : X., zastúpenej JUDr. M. Ť., advokátkou so sídlom v B., o prijatie 1 972 Sk do úschovy súdu, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 7 U 40/2006, na dovolanie zložiteľky proti uzneseniu Krajského súdu v Bansk
Meritum o miestnej príslušnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci zložiteľa F., a.s. so sídlom v B., a príjemcu J. M., bývajúceho v K., o prijatie do úschovy 356,-- Sk (11,82 eur), v súčasnosti vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp.zn. 1 U 25/2007, o určení súdu príslušného na prejednanie a rozhodnutie vo veci takto r o z h o d o l : Na prejednanie veci, vedenej najprv na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 23 U 85/2006 je miestne prí
Meritum miestna príslušnosť
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku rozhodol t a k t o : Na prejednanie veci, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 25 U 12/2006 a na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 2 U 2/2007, je miestne príslušný Okresný súd Rimavská Sobota. O d ô v o d n e n i e : Na konanie je (miestne) príslušný všeobecný súd účastníka, proti ktorému návrh smeruje (odporca), ak nie j
Meritum prijatie do úschovy 65,46 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 480/2002 Z .z. takto r o z h od o l : Miestne príslušným na prejednanie veci, pôvodne vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 7 U 60/2006 a teraz na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 1 U 27/2007 je Okresný súd Rimavská Sobota. O d ô vo d n e n i e Na konanie je (miestne) príslušný všeobecný súd účastníka, proti
Meritum prijatie do úschovy 1 972.-Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (v znení do 30. júna 2007) rozhodol t a k t o : Miestne príslušným na prejednanie veci pôvodne vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 24 U 35/2006 a teraz na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 1 U 35/2007 je Okresný súd Rimavská Sobota. O d ô v o d n e n i e : Podľa § 105 ods. 3 O.s.p. (v znení do 30. júna 2007) ak súd, ktor
Meritum prijatie 66,06 € do úschovy
Najvyšší súd 1 Ndc 1/2011 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci zložiteľa I., so sídlom v B. , o prijatie 66,06 eur do úschovy , vedenej na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. 1 OU t a k t o : Vec, ktorá je vedená na Okresnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 1 OU 1/2010, prejedná a rozhodne Okresný súd Košice - okolie . O d ô v o d n e n i e Okresný súd Košice – okolie predložil spis sp. zn. 1 OU 1/2010 Najvyššiemu súdu Slov
MENU