Nájdené rozsudky pre výraz: konanie začaté na súde

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
847 dokumentov
23 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodovanie o nárokoch na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, o náhrade za stratu na dôchodku a o náhrade nákladov na výživu pozostalých, vzniknutých z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania do 31. decembra 2003, patrí do právomoci súdu, aj keď nároky boli uplatnené po účinnosti zákona č. 463/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici (na odvolanie navrhovateľa) uznesením z 31. januára 2005, č. k. 14 Co 15/05, zrušil uznesenie Okresného súdu Lučenec a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Týmto uznesením súd prvého stupňa pre nedostatok právomoci súdu (§ 7 ods. 1 O. s. p.) zastavil konanie o odškodnenie pracovného úrazu (náhrady za stratu na zárobku počas práceneschopnosti za obdobie od 1. februára 1995 do 30. júna. 2003 v sume 470 150,- Sk) začaté 9. júla 2003 a postúpil vec Sociálnej poisťovni - po
Meritum spor o právomoc
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. M., bytom v P., proti odporcovi Hornonitrianskym baniam Prievidza a.s., Hlavná banská záchranná stanica o.z., o náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, v spore o právomoc predloženom Sociálnou poisťovňou, ústredie, proti Okresnému súdu v Prievidzi takto r o z h o d o l : Prejednanie a rozhodnutie vo veci náhrady za stratu na zárobku po skonče
Meritum právomoc súdu § 272/1 zák. č. 461/2003 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J., bytom Prievidza, Ľ. zastúpeného JUDr. Ľ., advokátkou so sídlom v P, M. proti odporcom: Ulica 29. augusta č. 8, o zaplatenie 23.896,--Sk s príslušenstvom z titulu náhrady za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, o návrhu Sociálnej poisťovne, ústredia v Bratislave, pobočka Prievidza v spore o právomoc, takto r o z h o d o l : Prejednanie a rozhodnutie
Meritum spor o právomoc
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci navrhovateľa: Sociálna poisťovňa pobočka Prievidza, Matice slovenskej 10, 971 01 P. proti odporcovi: Okresný súd P., Švéniho č. 5, 971 01 P., v spore o právomoc, týkajúceho sa právnej veci žalobcu: F. P., trvale bytom O., zastúpeného advokátom JUDr. R. B., sídlo AK v N., proti žalovanému: H. B. P., a.s., IČO: X., so sídlom v P., za účasti vedľajšieho účastníka: Sociálna poisťovňa B
Meritum o zaplatenie 39,97 eur (1 204 Sk)
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P., P., IČO: X., zast. J., advokátom, K., M., proti žalovanému: V., o zaplatenie 39,97 eur (1 204,– Sk), o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 27. februára 1998 č.k. 4 Cb 3161/95-34, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky p r i p ú š ť a na strane žalobcu zámenu účastníka tak, že n a m i e s t o P. v s t u p u j e do konania
Meritum § 8a Občianskeho súdneho poriadku
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J., bytom v B., zastúpenej JUDr. R., advokátom so sídlom v B., proti odporcovi N., a. s., so sídlom v L., zastúpenému JUDr. A., advokátom so sídlom v L., za účasti vedľajšieho účastníka Sociálnej poisťovne, ústredia, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10 (za ktorú koná pobočka Lučenec), o náhradu škody z pracovného úrazu, o návrhu Sociálnej poisťovne, ústredia v Bratislave,
Meritum 672 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/11/2018 2316201962 29.11.2018 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:2316201962.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, so sídlom Jakubovo námestie 2564/14, Bratislava, IČO: 17 310 598, právne zast. LEGAL CARTEL, s. r. o., so síd
Meritum § 8a O.s.p., spor o právomoc
Najvyšší súd 3 Rks 1/201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : Sociálna poisťovňa, ústredie , so sídlom Ul. 29. augusta 8, Bratislava , pro ti odporcovi : Okresný súd Michalovce , Nám. slobody 11 , v spore o právomoc týkajúceho sa právnej veci žalobcu: J. J. bytom V. S., zastúpen ý: A.. H. , advokátom so sídlom F. K. , proti žalovanému: C. a.s. , so sídlom B. B. , o zaplatenie 2 052,98 EUR s prísl., postúpenej navrho
Meritum spor o právomoc
Naj vyšší súd 3 Rks/2 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci navrhovateľa: Sociálna poisťovňa , ústredie , Ul. 29. augusta č. 8 a 10 , Bratislava , proti odporcovi : Okresný súd Trenčín , Piaristická č. 27 , Trenčín , v spore o právomoc, týkajúceho sa právnej veci žalobcu: P. N. , právne zastúpený JUD r. I. M ., advokátom , proti žalovanému : Z. , a.s., za účasti vedľajšieho účastníka: Soc iálna poisťovňa , Ústredie , Ul. 29. a
Najvyšší súd 2Sžo /81/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : D. J., nar. X. , bytom A. K. , právne zastúpen ý: JUDr. Vladimír Kašub, advokát so sídlom Holubyho 51, Martin, proti žalovanému : Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory Martin, so sídlom Svätoplukova 16, Martin, právne zastúpený : JUDr. Gabriela Kľačanová, advokátka so sídlom A. Kmeťa 28, Martin, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P 02/2014
MENU