Nájdené rozsudky pre výraz: konečné rozhodnutie vo veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 191

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

295 dokumentov
1602 dokumentov
35 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zastavenie správneho konania predstavuje jednu z foriem, ktorou sa správne konanie uzatvára konečným spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v správnom poriadku alebo v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Pri zastavení konania je správne konanie meritórne skončené skôr, než sa dospeje k rozhodnutiu vo veci samej. Dôvody na zastavenie konania sú vymedzené taxatívne a ak sú splnené zákonné podmienky, správny orgán nemá inú možnosť ako konanie zastaviť. Správny poriadok v podstate vylučuje voľnú úvahu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo 79 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: A. , spol. s r.o. , so sídlom H. , IČO :X, právne zastúpen éh o I. so sídlom D. , IČO: X. v zastúpení advok átkou J.J. , proti žalovanému : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky , so sídlom C. , právne zastúpeného advokátom J. P. , so sídlom B. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. PÚ -08/770 -3/3955/22/REJ,MIS zo dňa 05. júna 20 08, konaj
Právna veta: Ústava určuje, že proti rozhodnutiu zamestnanca súdu povereného sudcom je vždy prípustný opravný prostriedok, z tohto pravidla neumožňuje nijakú výnimku. O opravnom prostriedku vždy musí rozhodnúť sudca, ani v tomto prípade základný zákon výnimku neumožňuje. Rozhodnutie vyššieho súdneho úradníka totiž nemôže byť v súlade s účelom sledovaným čl. 142 ods. 2 v spojení s čl. 46 ods. 1 ústavy nikdy konečným rozhodnutím vo veci. Je to tak preto, že zverenie výkonu súdnej moci iným osobám než sudcom musí mať v zmysle ústavy minimálne také obmedzenie, pri ktorom účastníkovi súdneho konania ostane zach ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Milana Deáka, v exekučnej veci oprávnených 1/ J. Z., bývajúcej P., 2/ R. Z., bývajúceho P., 3/ V. G., bývajúceho v P., proti povinnému J. M. G., bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. J. K., advokátom v P., o vymoženie 61 500,-- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde v Prievidzi pod sp.zn. 9 Er 665/2005,
Právna veta: V danej veci nebol dôvod pre zastavenie správneho konania (t. j. procesné rozhodnutie), pretože ustanovenie § 30 ods. 1, písm. g/ Správneho poriadku predpokladá situáciu, keď o totožnej veci, ktorá je pred správnym orgánom, už rozhoduje súd, ktorá skutočnosť v danom prípade nenastala. Správny orgán postupoval podľa nepríslušného ustanovenia, keď o návrhu (žiadosti) žalobcu rozhodoval. Správny orgán mal vychádzať z návrhu žalobcu, ktorý sa domáhal odstránenia tvrdenej chyby v katastrálneho operáte a teda mal posúdiť, či sa takáto chyba (špecifikovaná v § 59 ods. 1 katastrálneho zákona ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 85/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belku a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: P., a.s. N. , zastúpeného advokátom JUDr. J. B., Advokátska kancelária N., F., proti žalovanému: K.Ú. v N., Š., , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 11. apríla 2006, č. X
Právna veta: Podľa § 102 ods. 1 prvá veta O. s. p. ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz. Z dočasného charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, potrebné na vydanie konečného rozhodnutia vo veci samej a ani nemusí dodržať formálny postup určený na dokazovanie. Ani predbežné opatrenie však nemožno vydať len na základe tvrdení navrh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 4Obo 89 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov : 1/ Ing. E. S., I., H. , 2/ B. S., I., H. , 3/ B. G. , Z. , H. , 4/ J. S., S., H. , 5/ M. S., I., H. , spoločne zastúpení advokátom JUDr. Ľ. S., Š., B. proti odporcovi : S., a.s., C. , B. , IČO: X. , zastúpenému advokátskou kanceláriou B. & C. , s. r. o., S., B. , o určení neplatnosti záložnej zmluvy, o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia , na odv
Právna veta: Právo na informácie je limitované požiadavkou nezasahovať do vlastnej rozhodovacej činnosti súdov či orgánov činných v trestnom konaní v priebehu konania [do procesu v jeho priebehu, ako aj vstup do vlastného rozhodovania (napr. porada a hlasovanie senátu)], a to v záujme objektivity a nestrannosti posudzovanej konkrétnej právnej veci. Tiež je limitované nevyhnutnými opatreniami na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejnej bezpečnosti, verejného zdravia a mravnosti, územnej celistvosti a pod. Iná situácia je v prípade konečných rozhodnutí súdu v danej veci (či už meritórnych al ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžik/2/2017 8016200805 21. 11. 2018 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2018:8016200805.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a z členiek senátu JUDr. Sone Langovej a JUDr. Anny Peťovskej PhD. v právnej veci žalobkyne: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou, Námestie slobody č. 5,
Právna veta: Predbežné opatrenie možno nariadiť v každej veci, o ktorej sa môže konať v občianskom súdnom konaní, teda aj vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Rozhodnutie o predbežnom opatrení, predpokladom ktorého je (len) potreba urýchlenej dočasnej úpravy pomerov účastníkov, však nie je rozhodnutím vo veci samej, aj keď v niektorých prípadoch nariaďované predbežné opatrenie môže mať približne rovnaký obsah. Nariadenie predbežného opatrenia má dočasný charakter. Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti o maloleté deti S.: B. E. , nar. X., L. A. , nar. X. , E. N. , nar. X. , bývajúc ich u matky a zastúpen ých kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova 7/A , deti matky K. S., bývajúcej v B. , zastúpenej Advokát skou kanceláriou N. s.r.o., so sídlom v B. , a otca L. E. S., bývajúce ho v B. , zastúpeného advokátskou kanceláriou K. , s
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 môže súd pred začatím konania nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Nariadenie predbežného opatrenia má dočasný (predbežný) charakter. Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má mať súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia (vo veci samej), a skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje dôvodnosť návrhu na nariadenie predbež ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1/ D., S., 2/ M., S., oboch zastúpených JUDr. D., advokátom so sídlom v B., proti odporkyni: N., s.r.o., IČO: X., so sídlom v B., o nariadenie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 6 C 238/2009, o dovolaní navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. augusta 2009 sp. zn. 12 Co 126/2009, takto r o z h o d o l : Dovo
Právna veta: O povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd podľa § 151 ods. 1 O.s.p. na návrh a to spravidla v rozhodnutí ktorým sa konanie končí. Pri výklade tohto ustanovenia v súvislosti s ustanovením § 166 O.s.p. podľa ktorého môže súd doplniť rozsudok pokiaľ nie je právoplatný ak v ňom nerozhodol o niektorej časti predmetu konania o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, je nutné dospieť k záveru, že rozhodnutie o trovách konania pokiaľ závisí na výsledkoch konania vo veci samej musí byť obsiahnuté v rozsudku, ktorým sa konanie vo veci končí. Neskôr môže byť o trovách rozhodnuté ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne M. M., bývajúcej vo V., proti žalovaným 1/ P. K., bývajúcemu vo V., 2/ T. K., bývajúcemu vo V., 3/ V. M., bývajúcej vo V., 4/ I. K., bývajúcemu vo V., o určenie dátumu zriadenia a podpísania závetu, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 6 C 63/2004,
Právna veta: Cieľom zákonného obmedzenia práva na informácie o činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, zamýšľaným zákonodarcom v § 11 ods. 1 písm. d/ zákona o slobode informácií, je ochrana pred neprimeraným zasahovaním do vlastnej rozhodovacej činnosti súdu (resp. orgánov činných v trestnom konaní), a tým aj verejný záujem na nestrannom a nezávislom súdnictve (čl. 124 a čl. 141 ústavy), ktorý cieľ je potrebné považovať za legitímny s ohľadom na ústavne ustanovený obsah dotknutého základného práva. Z hľadiska posúdenia vhodnosti tohto obmedzenia, teda či obmedzením prístupu k rozhodnutiam súdov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a členov senátu Mgr . Petra Melichera a JUDr . Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Námestie legionárov 5, Prešov, IČO: 42 176 778, zastúpeného advokátom JUDr. Igorom Šafrankom, ul. Sov. hrdinov 163/66, Svidník , proti žalovanému: K
Právna veta: Citované ustanovenie § 47 ods. 6 správneho poriadku upravuje situácie, ak sa v písomnom vyhotovení rozhodnutia zistí formálna alebo obsahová chyba. Oprava takýchto chýb sa robí neformálnym spôsobom v texte rozhodnutia a správny orgán o nej nevydáva rozhodnutie. Spravidla sa oprava uskutočňuje tak, že sa nesprávny údaj prečiarkne a uvedie správny údaj. Na konci rozhodnutia sa uvedie, kto a kedy opravu vykonal, pripojí sa podpis a odtlačok pečiatky. Správny poriadok neobsahuje taxatívny výpočet toho, aké chyby sa môžu takýmto spôsobom opraviť, len demonštratívne uvádza, že ide o chyby v písaní, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: eZmluva.sk, s.r.o. , so sídlom Dvory 1933/20, Púchov , IČO: 47 537 817 , právne zastúpený : Advokát Ivor, s.r.o. , so sídlom Mojmírova 1161/1, Púchov proti žalovanej : Slovenská obchodná inšpekcia , Ústredný i nšpektorát Slovenskej obchod nej inšpekcie , so sídlom Bratislave , Prievozská 32, Bratislava , v konaní o preskúmanie z ákonnosti rozhodnutia žalovanej č. SK/07 77/99/
MENU