Nájdené rozsudky pre výraz: miesto dovozu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
12 dokumentov
19 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: miesto dovozudovoz tovarudaňová povinnosť pri dovoze tovaru
Právna veta: Podľa § 12 zákona o DPH dovozom tovaru je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskych spoločenstiev. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 18 ods. 2 zákona o DPH platí, že ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskych spoločenstiev postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo ak je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, alebo ak je prepustený do colného režimu uskladňovanie v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného re ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžf/1/20 10 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca , PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. , v právnej veci žalobcu : P., IČO : X, so sídlom J., zast. J., s pošt ovou adresou: Š., proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (pôvodne Daňové riaditeľstvo Slovens
Právna veta: Je jednoznačné, že tak colné ako aj daňové predpisy platné v Slovenskej republike v roku 2006 sú značne ovplyvnené komunitárnym právom, avšak každá oblasť finančného práva v inom rozsahu. Ak colné predpisy jednotlivých členských štátov sa nachádzajú na vysokom stupni unifikácie (najmä prostredníctvom Nariadenia č. 2913/92), potom daňové predpisy o dani z pridanej hodnoty sú v tomto období iba na konkrétnej národnej úrovni harmonizované prostredníctvom tzv. Šiestej daňovej smernice (Smernica Rady č. 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoloč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a Eleny Berthotyovej PhD. , v právnej veci žalobcu: P. spol. s r.o. , IČO : X. , so sídlom J., zast. JUDr. J., správcom úpadcu P. spol. s.r.o., s pošt ovou adresou: Š., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom
Právna veta: 1) Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPH – predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou. Pojem tuzemsko je pre účely zákona o DPH definovaný v ust. § 2 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, podľa ktorého je tuzemskom územie Slovenskej republiky. Územím Európskych spoločenstiev podľa ust. § 2 ods. 2 písm. c) zákona o DPH sa rozumie tuzemsko a územia ostatných členských štátov vymedzené na účely dane ako tuzemsko týchto členských štátov. Napriek tomu, že niektoré členské štáty Európskej únie majú územia vylúčené z tuzemska jednotlivý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: P. , spol. s r.o. “v konkurze“ so sídlom v K.K. , zastúpeného Doc . JUDr. J., CSc ., Š., správcom konkurznej podstaty proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová ulica č. 13, Banská Bystrica , o preskúmanie zákonnosti rozh
Meritum uloženie pokuty
Najvyšší súd 6Sžf/8 /201 2 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej , v právnej veci žalobcu : MERCURIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice , so sídlom Jazern á 3, Košice , IČO: 31 704 964, zastúpeného JUDr. Dušanom Antolom, advokátom, Advokátska kancelária so sídlom v Košici
Právna veta: V zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. oslobodenie dovozu tovaru, ktorý bol odoslaný alebo prepravený z tretieho štátu, a ktorého odoslanie alebo preprava sa končí v inom členskom štáte, oslobodenie od DPH je podmienené splnením zákonných podmienok. Základnou hmotnoprávnou podmienkou oslobodenia od DPH v takomto prípade je faktické dodanie tovaru do členského štátu, ktoré je deklarant povinný colnému orgánu preukázať zákonom ustanovením spôsobom (napr. predložením zmluvy o preprave tovaru alebo prepravným dokladom). Účelom právnej úpravy oslobodenia od DPH v prípad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžf/60/2016 4015200679 22. 11. 2018 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2018:4015200679.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci žalobcu: IN & OUT 2010 s.r.o., Radvaň nad Dunajom 125, Radvaň nad Dun
Meritum § 27 ods. 1, 2, 3, § 20 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani, čl. 75 písm. a/ Nariadenia rady EHS č. 2913/92, Colný kódex, zrušenie colného vyhlásenia pre nepredloženie dokladov
Najvyšší súd 3 Sžf/ 17 /201 4 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Jozefa Milučkého v prá vnej veci žalobc u: maybe -sk, spol. s r.o. , Adama Trajana 4648/2, 921 01 Piešťany, IČO: 36 758 167, právne zastúpen ý: JUDr. Ondrej Krempaský, advokát, Račianska 66, 831 02 Bratislava, proti žalovanému: Finančné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4016200047 Dátum vydania rozhodnutia: 10. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4016200047.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a Mgr. Viliama Pohančeníka, v práv nej veci žalobcu: FABCAR Kft., so sídlom Bartók Béla út. 152. F.ép., 1113 Budapest, Maďarsko, IČO 13805434
Meritum DPH - nevzniknutie nároku zahraničnej osobe na vrátenie dane pre nepslnenie podmienok v zmysle ust. § 56 ods. 2, §§ 57 a 58 zákona č. 222/2004 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6014200137 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a člen ov senátu JUDr Jozefa Hargaša a JUDr. Kataríny Benczovej, v právnej veci žalobcu: Mathy GmbH, Im Südpark 178 A, 4030 Linz, Rakúsko, právne zast úpeného: JUDr. Ondrej Krempaský, advokát so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Sloven
Meritum pokuta v zmysle § 35 os. 1 písm. d/ zákona č. 511/1992 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti MERCURIUS, s.r.o. , so sídlom Jazerná 3, Košice, zastúpenej advokátom JUDr. Dušanom Antolom, so sídlom Zbrojničná 12, Košice, proti žalovaném u Finančnému riaditeľstvu Slovens
Meritum pokuta v zmysle § 35 ods. 1 písm. f/ zák.č. 511/1992 Zb
Najvyšší súd 5Sžf/96/201 3 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Milana Mora vu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti MERCURIUS, s.r.o., so sídlom Jazerná 3, Košice , zastúpenej advokátom JUDr. Dušanom Antolo m, so sídlom Zbrojničná 12, Košice, proti žalovanému Finančnému riadite
MENU