Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 110

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

39 dokumentov
132 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právomoc Sociálnej poisťovne na rozhodovanie o nárokoch na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, na náhradu za stratu na dôchodku a na náhradu nákladov na výživu pozostalých, o ktorých treba rozhodnúť podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 (§ 272 ods. 5, 6 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ) nie je daná, lebo o týchto nárokoch rozhoduje vždy súd, a to i v prípadoch konaní o náhradách, na ktoré vznikol nárok pred 1. januárom 2004 a žiadosť o ich priznanie a vyplácani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom zo 7. mája 2010 potvrdil rozhodnutie z 10. júna 2009, ktorým odporkyňa rozhodla, že z poškodenia zdravia v dôsledku pracovného úrazu má navrhovateľ nárok na úrazovú rentu v sume 1,50 € mesačne od 1. januára 2004. Táto úrazová renta sa navrhovateľovi postupne zvyšovala podľa príslušných zákonných úprav od 1. januára 2009 na sumu 2,40 € mesačne. Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že navrhovateľ bol od 27. apríla 2002 poberateľom starobného dôchodku a táto sk
Právna veta: Za podstatnú zmenu pomerov poškodeného, odôvodňujúcu zmenu v úprave jeho nároku za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, treba považovať priznanie starobného dôchodku na jeho žiadosť; zdrojom jeho príjmu je dôchodok ako dávka sociálneho zabezpečenia a nie mzda, resp. jej náhrada. Od 1. januára 1989 sa nárok za stratu na dôchodku stal predmetom úpravy sociálneho zabezpečenia; do hrubého zárobku, z ktorého sa vypočítava starobný dôchodok, sa započítava aj náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pracovní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajsky súd v K. zmenil rozsudok Okresného súdu M., v spojení s doplňacím rozsudkom tak, že žalobu zamietol a účastníkom nepriznal náhradu trov konania. Tiež zrušil výroky napadnutého rozsudku o povinnosti žalovaného zaplatiť súdny poplatok a náhradu trov štátu. Zmenu rozsudku súdu prvého stupňa odvolací súd odôvodnil tým, že spočíva na nesprávnom právnom posúdení inak správne zisteného skutkového stavu veci. Žalobca sa totiž domáhal náhrady za stratu na zárobku za obdobie od 1. marca 1991 do
Právna veta: Náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorá bola vyplácaná k 31. decembru 2003 a považuje sa za úrazovú rentu podľa § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, sa vypláca v sume, v akej patrila do 31. decembra 2003, za ktorú je potrebné považovať sumu, v akej bola vyplácaná, po zdanení podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Nemožno stotožňovať úrazovú rentu, priznanú podľa § 88 a 89 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá od 1. januára 2004 dani z príjmu nepodlieha, a náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9S o/1/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej v eci navrhovateľa : J.. M. M. , bytom M. č. 52, K. , zastúpeného JUDr. Michalom Treščákom, ml., advokátom so sídlom Slovenskej jednoty č. 8, Košice proti odporkyni : Sociáln a poisťov ňa , ústredie, Ul. 29.
Právna veta: Nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti má poškodený aj v prípade, ak v čase vzniku škody nebol zamestnaný a nedosahoval žiadny zárobok, resp. iný príjem, nahradzujúci zárobok, ale poberal len podporu v nezamestnanosti. Poškodený v takomto prípade musí preukázať, že po skončení pracovnej neschopnosti sa chcel stať osobou zárobkovo činnou, k čomu nedošlo len v dôsledku poškodenia jeho zdravia. Pri určení výšky nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti treba vychádzať z pravdepodobného zárobku, ktorý by poškodený dosiahol, ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Nitre rozsudkom z 5. apríla 2001, sp. zn. 5 Co 359/99, zmenil rozsudok Okresného súdu Nitra z 31. mája 1999, č. k. 10C 203/93-256, tak, že žalovaným 1) až 3) uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni spoločne a nerozdielne 107 025,- Sk so 17,6 %-ným úrokom zo sumy 83 370,- Sk od 1. mája 1995 do zaplatenia a na účet súdu náhradu trov konania, ktoré platil štát a súdny poplatok, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu vo zvyšku zamietol a o trovách konania účastníkov rozhodo
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 463/2003 Z. z. o sociálnom po­ istení v znení neskorších predpisov nevyplýva právomoc Sociálnej poisťovne rozhodovať o výške náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti za čas pred 1. januárom 2004, ak nárok bol uplatnený na súde pred týmto dňom.

Úryvok z textu:
Žalobou z 19. februára 2003, podanou na Okresnom súde Ž. nad H. sa žalobca domáhal náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej ne­ schopnosti za január až máj 2002 z titulu choroby z povolania. Okresný súd Z. nad H. rozsudkom zo 7. apríla 2004 žalobe vyhovel. Krajský súd v B. B. uznesením z 5. novembra 2004 rozsudok okresného súdu zrušil, konanie zastavil a vec postúpil na ďalšie konanie Sociálnej poisťovni. V odôvodnení uznesenia poukázal na to, že v zmysle § 272 ods. 1 a 3 zákona č. 4
Právna veta: Rozhodovanie o nárokoch na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, o náhrade za stratu na dôchodku a o náhrade nákladov na výživu pozostalých, vzniknutých z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania do 31. decembra 2003, patrí do právomoci súdu, aj keď nároky boli uplatnené po účinnosti zákona č. 463/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici (na odvolanie navrhovateľa) uznesením z 31. januára 2005, č. k. 14 Co 15/05, zrušil uznesenie Okresného súdu Lučenec a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Týmto uznesením súd prvého stupňa pre nedostatok právomoci súdu (§ 7 ods. 1 O. s. p.) zastavil konanie o odškodnenie pracovného úrazu (náhrady za stratu na zárobku počas práceneschopnosti za obdobie od 1. februára 1995 do 30. júna. 2003 v sume 470 150,- Sk) začaté 9. júla 2003 a postúpil vec Sociálnej poisťovni - po
Právna veta: Úprava náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania zákonom č. 297/1991 Zb. nie je takou zmenou pomerov poškodeného, ktorá by ho oprávňovala domáhať sa zvýšenia náhrady nákladov na výživu pozostalých (§ 199 Zákonníka práce.) Určovanie novej výšky náhrady nákladov na výživu, ktorú zomrelý poskytoval alebo bol povinný poskytovať svojej manželke, sa riadi rovnakými hľadiskami ako rozhodovanie súdu o zmene vyživovacej povinnosti medzi manželmi.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa žalobou podanou na súde žiadala, aby žalovaný - ktorý zodpovedá za škodu vzniknutú usmrtením jej manžela - bol uznaný povinným platiť jej zvýšené náklady na výživu, a to od 1.6.1990 v sume 1100 Sk mesačne a od 1. 5. 1991 v sume 1300 Sk mesačne. Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť z dôvodu, že renta ním platená v sume 532 Sk mesačne stačí žalobkyni na úhradu nákladov na výživu pozostalej manželky a zároveň zodpovedá aj miere jeho zodpovednosti za vzniknutú škodu. Okresný súd v Spišskej
Právna veta: I.Z ustanovenia § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vyplýva, že výplatu tam uvedeného plnenia Sociálna poisťovňa preberá. Ak teda bola fyzickej osobe k31. decembru 2003 vyplácaná náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti za škodu pri pracovnom úraze vzniknutú pred 26. novembrom 1993, potom nie je potrebné, aby poberateľ takej náhrady po 31. decembri 2003 osobitnou žiadosťou požiadal Sociálnu poisťovňu o výplatu tejto náhrady. Z uvedeného dôvodu sa v takom prípade neuplatní ustanovenie § 114 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. II.Nespl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B.B. rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporkyne, ktorým rozhodla, že navrhovateľ v dôsledku pracovného úrazu utrpeného dňa 18. januára 1989 má podľa § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) nárok na úrazovú rentu od 1. januára 2004 do 31.decembra 2004 v sume 109,31 € mesačne, a po valorizáciách od 1. júla 2005 v sume 117,58 € mesačne, od 1. júla 2006 v sume 135,64 € mesačne, od 1. júla 2007 v sume
Právna veta: Nárok na úrazovú rentu, ktorá bola priznaná poškodenému zamestnancovi v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa § 88 zák. č. 461/2003 Z. z., v zmysle § 89a tohto zákona zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného dôchodku. Ustanovenie § 89a zák. č. 461/2003 Z. z. o zániku nároku na úrazovú rentu sa však nevzťahuje na úrazovú rentu, ktorá bola podľa § 272 ods. 3 tohto zákona prekvalifikovaná z náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, na ktorú vznikol nárok pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: J.J., bytom P.P., zastúpeného Mgr. Petrom Piatnikom, advokátom so sídlom Námestie sv. Egídia 29/69, Poprad , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie , Ul. 29. augusta č. 10, Bratislava, o úrazovú rentu , o o
Právna veta: Na dôchodkové účely pri zisťovaní výšky vymeriavacieho základu na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa § 16 zákona č. 274/1994 Z. z. v znení zákona č. 374/1994 Z. z. možno zohľadniť náhradu za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti pri pracovnom úraze vtedy, ak sa z nej platilo poistné na dôchodkové zabezpečenie podľa § 14 a § 15 citovaného zákona * Poznámka: */ viď čl. VI., § 16 ods. 1 písm. d) zákona č. 376/1996 Z. z.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie z 19. septem- k bra 1996, ktorým odporkyňa odňala navrhovateľovi čiastočný invalidný dôchodok od 12. novembra 1996 z dôvodu nesplnenia podmienky podstatného poklesu na zárobku. Po vykonanom dokazovaní aj súd prvého stupňa dospel k záveru, že navrhovateľ podmienku podstatného poklesu nesplnil. Uviedol, že odporkyňa pri výpočte hrubého zárobku v súlade s § 11 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 149/1988 2b. v platnom znení správne započítala do vy
MENU