Nájdené rozsudky pre výraz: námietka miestnej príslušnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 75

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

73 dokumentov
286 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak navrhovateľ podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia podľa § 74 anasl. Občianskeho súdneho poriadku na miestne nepríslušný súd, pričom miestna príslušnosť nevyplýva z § 88 O. s. p. a ani navrhovateľ nevystupuje v rôznych veciach opätovne ako navrhovateľ, po vznesení námietky nedostatku miestnej príslušnosti odporcom v odvolaní podanom proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia, musí odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. g/ a ods. 3 O. s. p. toto napadnuté uznesenie zrušiť a konanie o nariadení predbežného opatrenia podľa § 104 ods. 1 O. s. p. zastaviť pre neodstrániteľný nedos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prešov uznesením z 12. 07. 2011, č. k. 21Cb 101/2011-86 odporcovi ako jedinému spoločníkovi spoločnosti s. T., spol. s r. o., K., so sídlom K. XX, K., IČO: XX, t. j. stopercentnému vlastníkovi obchodného podielu v spoločnosti s. T., spol. s r. o., K. zakázal tento obchodný podiel predať, darovať, zameniť, založiť, zaťažiť vecným bremenom, predkupným právom, uzavrieť ohľadne tohto obchodného podielu zmluvu o budúcej zmluve, vložiť ako vklad na podnikanie, ručiť, vyhotoviť notársku
Právna veta: Konanie, v ktorom bol vydaný platobný rozkaz, sa neprerušuje podľa § 14 ods. 1 písm. c), písm. d) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, ak platobný rozkaz nadobudol účinky právoplatného rozhodnutia z dôvodu oneskoreného podania odporu ešte pred vyhlásením konkurzu na majetok odporcu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. uznesením zo dňa 17. februára 1999, č. k. 4 Cb 44/98-56 zamietol odpor podaný proti platobnému rozkazu. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že 25. marca 1998 bol vydaný platobný rozkaz, č. k. 4 Cb 44/98-27, ktorý bol žalovanému doručený 17. novembra 1998. Žalovaný podaním z 19. januára 1999, označeným ako námietka miestnej príslušnosti, oznámil súdu, že podáva námietku miestnej nepríslušnosti a namietal vydanie platobného rozkazu miestne nepríslušným súdom. Súd podlá § 41 ods. 2
Právna veta: Podľa ust.§ 14 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Náležitosti návrhu upravuje ust. § 12 ZKR. Medzi podmienky, ktoré je súd povinný skúmať, patrí aj podmienka, či je v danej veci miestne príslušný na konanie podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p. Konkurzné konanie nezačína podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, ale podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodnutím súdu o začatí konkurzného ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci navrhovateľa: S. R. – D. Ú. K. , R. , proti dlžníkovi: P. K. , a. s., R. , IČO: X. , zastúpený JUDr. J. V. , advokátom so sídlom S., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka , o námietke miestnej nepríslušnosti, takto r o z h o d o l : Na konanie je vecne a miestne príslušný Okresný súd Košice I. O d ô v o d n e n i e : Navrhovateľ S. R. - D. Ú. K. , návrhom došlým na Okresný sú
Právna veta: Predbežné opatrenia sú jedným zo zabezpečovacích inštitútov občianskeho súdneho konania, ktoré majú za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli nastať, ak by sa takáto (dočasná) úprava nenariadila. Predbežné opatrenia treba vnímať ako dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené (viď § 77 O.s.p.). Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi účastníkmi konania. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má nastoliť určitý stav len dočas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ P. S. a 2/ K. S., bývajúcich v S., proti žalovanému E. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. O. S., advokátom so sídlom v B. , o určenie neplatnosti záložnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Skalica pod sp. zn. 5 C 358/2014, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 11. februára 2015 sp. zn. 10 Co 20/2015, takto r o z h o d o l : Dovo
Právna veta: Obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť právoplatné rozhodnutie súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu. Právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania, ak sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci [§ 228 ods. 1 písm. a/ O.s.p.]. Skutočnosti, rozhodnutia a dôkazy môžu byť dôvodom obnovy konania v zmysle citovaného ustanovenia len vtedy, ak ich účastník, ktorý obnovu navrhuje, nemohol bez svojej viny použiť v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 79/2 010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J.S. bývajúceho v N. proti žalovanej M.H. , bývajúcej v N. , zastúpenej Mgr. E.S. , advokátkou so sídlom v N. , v konaní o návrhu žalovanej na povolenie obnovy konania vo veci určenia neplatnosti darovacej zmluvy vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp.zn. 4 C 39/1999, na dov olanie žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 30. septembra 2009, sp. zn.
Právna veta: Podľa § 20 zákona č. 58/1969 Zb. platí, že pokiaľ tento zákon neustanovuje niečo iné, riadia sa právne vzťahy ním upravené ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v ustanovenej dobe; na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať (§ 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Premlčanie je uplynutie času stanoveného v zákone na vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, že by právo bolo vykonané, v dôsledku čoho môže povinný subjekt čeliť súdnemu uplatneniu práva námietkou premlčania. Účelom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. M. D. , bývajúceho v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou K.K. , s.r.o. , so sídlom v B. , v mene a na účet ktorej koná JUDr. K. K. , proti žalovaným 1/ Slovenskej republike - Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, pracovisko Bratislava , so sídlom v Bratislave , Ševčenkova č. 32, 2/ Slovenskej republike - Ministerstvo financií Slovenskej republiky ,
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v Z., zastúpeného JUDr. P., advokátom so sídlom v H., proti žalovanému M., bývajúcemu v T., zastúpeného JUDr. K., advokátkou so sídlom v B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 17 C 140/2006, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 1. októbra 2008 sp. zn. 14 Co 70/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014200424 Dátum vydania rozhodnutia: 27. septembra 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1014200424.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a z členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eriky Šobichovej, v prá vnej veci žalobcu : A R A V E R a. s., so sídlom v Trenčíne, M. R. Štefánika 26, IČO: 00 679 291, práv
Meritum o náhradu škody 1 177 933 Eur s prísl.
Najvyšší súd 6 Cdo 184/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A., s.r.o., so sídlom v P., IČO: X., proti žalovanému JUDr. M. H., advokátovi, so sídlom v B., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného K., a.s. V., so sídlom v B., o náhradu škody 1 177 933 Eur s prísl., vedenej na Okresnom súde Košice - okolie pod sp.zn. 9 C 19/2009, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 3. novembra 2010 sp.zn. 2 NcC 35/20
Meritum o zaplatenie 28 905,60 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 2 Obdo/5/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E., právne zastúpeného U., proti odporcovi: D., právne zastúpenému O., v konaní o zaplatenie 28 905,60 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn 10Cb/8/2013, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 25. septembra 2013 č. k. 41Cob/194/2013-93, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie o d m i e t
MENU